تجهیزات اینترنت ماهواره ای

پاسخ به سوال : اینترنت ماهواره ای چجوری کار می کند و چه تجهیزاتی میخواهد.