معرفی کتاب

معرفی کتاب به عنوان اصلی ترین راه انتقال آموخته ها و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، بسیار مهم است.

با توجه به اینکه کتاب دوستان شخصیت مستقل و همنشینی با کتاب به عنوان همنشینی با افراد شریف در نشست ها برتری دارد، پیدا کردن کتاب خوب بسیار حائز اهمیت است.

نوجوانان باید به تدریج به سمت کتاب های زندگی نامه و موضوعات فلسفی سوق پیدا کنند.

نام‌های بزرگ در جامعه فکر و ادب، مانند داستایوفسکی، بوکوفسکی، مولانا، حافظ، شمس تبریزی، نیچه، کانت، فروید، متا، داروین، کانمن، یرالف منسون و … مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در زمینه معرفی کتاب، کتاب خوب را می توان از پادکست های مثل کتابگرد، بی پلاس و کتاب راه نقش مؤثر در پیدا کردن کتاب های خوب دارند.

بهترین روش برای جستجوی کتاب خوب، اعتقاد به اینکه باید در چند صفحه اول کتاب  علاقه و پایه های آن را با کشش اولیه بنا کرد و پیدا کردن آن در پادکست ها است.

 

شیوه های جدید آموزشی، افراد را از نظر یادگیری به سه دسته تقسیم می کنند:

کسانی که با نوشتن یاد می آموزند . اشاره به این موضوع در احادیث:  دانش را با نوشتن در بند كشيد. (پيامبر اکرم-صلی الله عليه و اله)

کسانی که با خواندن می آموزند.اشاره به این موضوع در اشعار؛  شنیدن کی بود مانند دیدن (عطار نیشابوری) (زلیخا گفتن و یوسف شنیدن/شنیدن کی بُوَد مانندِ دیدن)

کسانی که با شنیدن می آموزند. اشاره به این موضوع در اشعار؛ آدمی فربه شود از ره گوش (مولانا)

این هر سه را آزمایش و شناخت خود را از خود باید پیدا کرد و مطالعه را در همان شکل متعالی کرد.

 

این همه مقدمه چینی برای معرفی کتاب به فراخور به بند کشیدن کلمات بود.

New educational methods divide people into three categories in terms of learning:
– Those who learn by writing. Mention of this issue in the hadiths: Knowledge is locked up by writing.

– Those who learn by reading. Reference to this topic in the poems; Hearing who was like seeing (Attar Nishaburi)

– Those who learn by listening. Referring to this topic in the poems; A person becomes fat through the ears (Maulana)

All these three should be tested and self-knowledge should be found and the study should be elevated in the same way.

This was all the Chinese introduction to introduce Farakhor to string words.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 92 :حوزه روانشناسی، خودیاری

 

همه چیز به فنا رفته (اوضاع خیلی خراب است) اثر مارک منسون
همه چیز به فنا رفته (اوضاع خیلی خراب

 

 

قسمت هایی از کتاب

همه چیز به فنا رفته (لذت متن)

چطور می توانم کمکتان کنم؟ اگر توی فروشگاه استارباکس کار می کردم، به جای نوشتن اسم مردم روی فنجان قهوه شان، جملات زیر را می نوشتم:

«شما و تمام کسانی که دوستشان دارید، روزی خواهید مرد. تنها بخش کوچکی از چیزهایی که گفته اید یا کارهایی که انجام داده اید برای تعداد کمی از مردم اهمیت خواهند داشت، آن هم صرفا برای یک مدت کوتاه.

این حقیقت ناخوشایند زندگی ست.

تمام مسائلی که به آن ها فکر می کنید یا کارهایی که انجام می دهید، تنها گریز استادانه ای از این حقیقت اند. ما غبارهای کیهانی بی اهمیتی هستیم که در یک نقطه ی آبی پرسه می زنیم و به هم برخورد می کنیم. عظمتی برای خودمان تجسم می کنیم و اهدافی برای خودمان می سازیم. اما راستش را بخواهید، ما هیچ نیستیم. پس از قهوه ی لعنتی تان لذت ببرید!»

رفتن به دنبال شادی، ارزشی زهرآلود است که مدت هاست به فرهنگ ما معنا داده، ارزشی خودشکن و گمراه کننده. خوب زندگی کردن به معنای اجتناب از رنج ها نیست؛ بلکه به معنای رنج کشیدن برای هدف درست است. چون اگر صرفا به خاطر زیستن محکوم به رنج کشیدن هستیم، شاید باید درست رنج کشیدن را هم یاد بگیریم.

اساسا ما بیشترین سطح امنیت و بیشترین رفاه را در طول تاریخ داریم؛ اما باز هم بیش از هر زمانی احساس ناامیدی می کنیم. هرچه اوضاع بهتر می شود، به نظر می رسد ناامیدتر می شویم. این تناقض پیشرفت است. شاید بتوان این مسئله را در قالب حقیقتی تکان دهنده خلاصه کرد: هرچه محل زندگیتان، ثروت و امنیت بیشتری داشته باشد، احتمال این که خودکشی کنید، بیشتر است.

 

خرید نسخه چاپی، صوتی و یا الکترونیکی

Introduction of books in the fields of

(biography, psychology, science and history)

Score out of 100 => 92: field of psychology, self-help

Everything’s Gone (Things Are Too Bad) by Mark Manson
Everything is ruined (the situation is very bad

Parts of the book Everything Has Perished (The Pleasure of the Text)
how can I help you? If I worked at a Starbucks store, instead of writing people’s names on their coffee cups, I would write the following sentences: “You and everyone you love will die someday. Only a small fraction of what you said or did will matter to a small number of people, and only for a short time. This is an unpleasant fact of life.

All the issues you think about or the things you do are just an elaborate escape from this truth. We are insignificant cosmic dust wandering in a blue spot and bumping into each other. We envision greatness for ourselves and create goals for ourselves. But honestly, we are nothing. So enjoy your damn coffee!”

Pursuing happiness is a poisonous value that has given meaning to our culture for a long time, a self-defeating and misleading value. Living well does not mean avoiding suffering; Rather, it means suffering for the right cause. Because if we are condemned to suffer just for living, maybe we should learn to suffer properly.

Basically, we have the highest level of security and the highest prosperity throughout history; But again, we feel more disappointed than ever. As things get better, we seem to get more desperate. This is the paradox of progress. Perhaps this issue can be summed up in the form of a shocking truth: the more wealth and security you live in, the more likely you are to commit suicide.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 90 :حوزه روانشناسی، خودیاری

درباره معنی زندگی

 

معرفی کتاب بخش هایی  از کتاب

 درباره معنی زندگی (لذت متن)

بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر، کشف حقیقت بود. کشف حقیقت، ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلی مان می دادند و از قیدهایی که ما را حفظ می کردند. کشف حقیقت ما را خوشبخت نکرد، چون حقیقت زیبا نیست و شایستگی آن را ندارد که با این همه شور و اشتیاق دنبال شود.

حالا که به آن نگاه می کنیم حیرت می کنیم که چرا اینقدر برای یافتنش بی تاب بوده ایم چون هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است به جز لذت های لحظه ای و امید ناچیز فردا را

تنها نبردهای بزرگ نیستند که ما را در بدبینی فرومی برند، چه برسد به افسردگی اقتصادی این سال های اخیر.

ما در اینجا با چیزی به مراتب عمیق تر از کاهش ثروتمان یا حتی مرگ میلیون ها انسان مواجه ایم؛ این، خانه ها و خزانه های ما نیستند که خالی اند، قلب های ماست که خالی است. دیگر، اعتقاد داشتن به عظمت و بزرگی پایدار انسان یا قائل شدن به معنایی برای زندگی که با مرگ فسخ نشود، ناممکن به نظر می رسد.

ما به دورانی از خستگی و دلمردگی قدم می گذاریم، شبیه آن دورانی که تشنه ی تولد مسیح بود

ارسطو می گوید همه چیز، بارها و بارها، کشف شده و از یاد رفته است. او به ما اطمینان خاطر می دهد که پیشرفت، یک توهم است؛ امور انسان مانند دریاست که در سطح خود هزاران حرکت و آشفتگی دارد و چنین به نظر می رسد که به سوی جایی پیش می رود، در حالی که در ته خود بالنسبه بی تغییر و آرام است. آنچه ما آن را پیشرفت می خوانیم شاید فقط تغییرات سطحی محض باشد

” اگر چه ایمانی که مرا به خدا مطمئن میکرد مرده اما من،  به یاد خوشی های ایمان به سوگ نشسته ام.”

شنیدن بخشی از کتاب و خرید نسخه دلخواه

Score out of 100 => 90:

field of psychology, self-help

About the meaning of life

Parts of the book about the meaning of life (the pleasure of the text)

The biggest mistake in human history was discovering the truth. Discovering the truth did not free us except from the thoughts that comforted us and from the constraints that kept us. The discovery of the truth did not make us happy, because the truth is not beautiful and does not deserve to be pursued with so much passion. Now that we look at it, we wonder why we were so impatient to find it, because it has robbed us of every reason to exist except the pleasures of the moment and the faint hope of tomorrow.

It is not only the big battles that make us pessimistic, let alone the economic depression of recent years. We are facing something much deeper here than the decrease of our wealth or even the death of millions of people; It is not our houses and coffers that are empty, it is our “hearts” that are empty. Other than that, it seems impossible to believe in the greatness and greatness of human beings or to have a meaning for life that is not terminated by death. We are entering a time of weariness and despondency, similar to that time that was thirsty for the birth of Christ.

Aristotle says that everything has been discovered and forgotten over and over again. He assures us that progress is an illusion; Human affairs are like the sea, which has thousands of movements and disturbances on its surface and seems to be going somewhere, while at the bottom it is relatively unchanged and calm. What we call progress may be only superficial changes.

“Although the faith that assured me of God is dead, I am mourning the joys of faith.”


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 91 :

حوزه روانشناسی، خودیاری

مسئله مرگ وزندکی

 

 

اروین دیوید یالوم، روانشناس اگزیستانسیالیسم(اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گر، طبق باور اگزیستانسیالیست‌ها، زندگی بی‌معناست. مگر اینکه خود شخص به آن معنا دهد. این بدین معناست که ما خود را در زندگی می‌یابیم، آنگاه تصمیم می‌گیریم که به آن معنا یا ماهیت دهیم)
آثار داستانی و غیر داستانی زیادی دارد. کتاب مسئله مرگ وزندگی کتابی است که یالوم و همسرش با تقاضای همسرش بعد از اینکه متوجه می شود فرصت زیادی برای زندگی ندارد، مشترکا نوشته می شود.
همسر دیوید یالوم، مریلین یالوم(محقق ارشد در مؤسسهٔ تحقیقات جنسیت کلایمن (به انگلیسی: Clayman) در دانشگاه استنفورد بودو استاد دانشگاه سابق در فرانسه).
این کتاب،مشترکا و هر فصل توسط یکی از آنها نوشته شده است.
کتاب پایانی اسطوره ای دارد از زوجی که دردهه هشتم زندگی کنار یکدیگربا تکیه به خاطرات زندگی را به پایان می رسانند.
نویسنده یهودی است و چنانچه در بخشی از کتاب نقل می کند همیشه به خواندن بخش هایی از تورات مراسم شکر گذاری را شروع و  با آن اعتقاد داشته اند اما دربخش هایی بی خدایی خود را یادآور می شوند و درانتها افسوسی برای عدم اعتقاد خود، بیان می کند.
در قسمت هایی، دیوید یالوم آثار دیگرش را مرور می کند و به مرور مهم ترین آثاری از جمله:

 • دروغگویی روی مبل
 • وقتی نیچه گریست
 • درمان شوپنهاور
 • مسئلهٔ اسپینوزا
 • خیره به خورشید نگریستن، پرداخته و مفاهیم دیگر آثارش را بیان می کند.

دریافت نسخه  صوتی «موضوع مرگ و زندگی»  از طاقچه

دریافت کتاب کاغذی و الکترونیکی «موضوع مرگ و زندگی»  از طاقچه

Score out of 100 =>

91: field of psychology, self-help

The issue of death and life

Irwin David Yalom, psychologist existentialism
He has many fiction and non-fiction works. The book The Problem of Life and Death is a book that Yalom and his wife wrote together at the request of his wife after he realized that he did not have much chance to live.
David Yalom’s wife, Marilyn Yalom (senior researcher at the Clayman Gender Research Institute at Stanford University and a former university professor in France).
This book is jointly written and each chapter is written by one of them.
The final book has a myth about a couple who end their lives together in the 8th decade relying on their memories.
The author is Jewish and as he narrates in a part of the book, they have always started the thanksgiving ceremony by reading parts of the Torah and believed in it, but in some parts they are reminded of their atheism and in the end, they express regret for their lack of belief. slow
In some parts, David Yalom reviews his other works and reviews the most important works including:

Lying on the sofa
When Nietzsche wept
Schopenhauer’s treatment
Spinoza’s problem
Gazing at the sun, he discusses and expresses other concepts of his works.
Get the audio version of “The Matter of Life and Death” from Taqcheh

Receive the paper and electronic book “Death and Life” from Taqcheh


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 90 : علمی

پاسخ های کوتاه به پرسش های اساسی

معرفی کتاب
در این کتاب که در آخرین سال عمر هاوکینگ، به وسیله خودش نوشته شده به سوالات زیر پاسخ می دهد:

-آیا از نظر علم فیزیک خالقی برای هستی وجود دارد.

-چطور می توان به منظومه ای دیگر که در حال حاضر سفر به آن غیر ممکن است سفر کرد و نسل بشر را از نابودی در این منظومه نجات داد.

_نظریات هایزنبرگ، انیشتین، شرودینگر و در تقابل آن کوانتوم مطرح و راه حلی منطقی در پیش بینی مکان و سرعت ذرات و در نتیجه امکان سفر به منظومه ای دیگر مطرح می شود.

کتابی که پیچیدگی فیزیک، به شکلی ساده و مثال هایی ملموس روشن شده است.

نسخه صوتی کتاب:
پاسخ های کوتاه به پرسش  های اساسی

 

Score out of 100 => 90: scientific

Short answers to basic questions

Introduction
In this book, which was written by Hawking himself in the last year of his life, he answers the following questions:

-Is there a creator for existence in terms of physics?

– How can you travel to another system that is currently impossible to travel to and save the human race from being destroyed in this system?

_The theories of Heisenberg, Einstein, Schrödinger and in opposition to that, quantum is proposed and a logical solution is proposed in predicting the location and speed of particles and as a result the possibility of traveling to another system.

A book that explains the complexity of physics in a simple way with concrete examples.


امتیاز از 100 => 90 : تاریخی، عرفانی

گاه ناچیز مرگ

 

 

گاه ناچیز مرگ کتابی در دسته بندی زندگینامه صوفی بزرگ محی الدین عربی است.

این کتاب را را می توان کامل تر از ملت عشق در شرح و بسط زندگی عرفانی دانست. اگر ملت عشق (داستان شمس و مولانا) که همراه با تخیلاتی سعی به کشش مخاطب در آن شده بود را پسندیده اید. مطمئنا این کتاب را عمیق تر خواهید دانست.

Score from 100 => 90:

historical, mystical

sometimes insignificant death

Sometimes the insignificant death is a book in the category of the biography of the great Sufi Muhyiddin Arabi.
This book can be considered more complete than the nation of love in the description and development of mystical life. If you liked Mellat Eshgh (Shams and Rumi’s story), which tried to attract the audience with imagination. You will surely understand this book more deeply.

This work has won the Booker Prize in 2016.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 89: زندگینامه،

داستان واقعی

روح گریان من

گزارشی جالب از شست و شوی مغزها و عواقب آن.

زمانی که پرواز 858 هواپیمای کره ای در سال 1987 منفجر شد تمام 115 نفر مسافر آن کشته شدند ، مقامات بین المللی اجرای قانون بلافاصله شروع به جستجو برای یافتن تروریست هایی در کره شمالی کردند که می توانستند مرتکب چنین جنایتی شوند.

کسی که آنها پیدا کردند کیم هیون هی ، یک زن جوان آرمانگرا بود که توسط کشورش به یک دستگاه قتل مطیع تبدیل شده بود.

کتاب روح گریان من داستان دلهره آور ، تکان دهنده و کاملا قانع کننده این زن است. کیم هیون هی در کشوری بزرگ شد که در آن حق و باطل ، خوب و بد ، برده داری و آزادی هیچ معنایی ند اشت جز آنچه حزب کمونیست کره شمالی میگفت.

او در در شانزده سالگی ، به دلیل هوش و زیبایی خود از طرف حزب انتخاب شد و به او آموزش های ویژه ای در زمینه زبان داده شد.در نوزده سالگی ، برای مدرسه جاسوسی مخفی و نخبه ارتش کره شمالی انتخاب شد.

در آنجا به او آموزش داده شد تا با همه چیز از دست و پایش گرفته تا نارنجک ها و اسلحه هاآدم بکشد.

این کتاب یکی از تعدادی از اقدامات تروریستی تحت حمایت دولت کره شمالی را در طی 40 سال گذشته بازگو می کند. .کیم هیون هوی می گوید که چگونه به عنوان یک جاسوس آموزش دیده و مأموریتی برای کیم جونگ ایل برای منفجر کردن یک هواپیمای هواپیمایی کره جنوبی انجام داده است.

این کتاب به آموزش و زندگی اولیه او ، عمل تروریستی اش؛ و در پایان محاکمه ، و یکپارچگی او با جامعه کره جنوبی می پردازد.این کتاب به تعدادی زبان ، از جمله آلمانی ترجمه شده است.

 

دریافت نسخه دلخواه از طاقچه

 

 

Score out of 100 => 89: Biography, true story

my crying soul

An interesting report of brainwashing and its consequences.

When Korean Air Flight 858 exploded in 1987, killing all 115 people on board, international law enforcement officials immediately began searching for terrorists in North Korea who could have committed such a crime.

What they found was Kim Hyun Hye, an idealistic young woman who had been turned into a submissive killing machine by her country.

The book My Crying Soul is the haunting, shocking and completely convincing story of this woman. Kim Hyun-hee grew up in a country where right and wrong, good and bad, slavery and freedom had no meaning except what the North Korean Communist Party said.

At the age of sixteen, she was selected by the party for her intelligence and beauty and was given special language training. At the age of nineteen, she was selected for the North Korean military’s elite secret spy school.

There he was taught to kill with everything from his hands and feet to grenades and guns. This book recounts one of a number of acts of terrorism sponsored by the North Korean government over the past 40 years. .Kim Hyun Hui tells how he was trained as a spy and carried out a mission for Kim Jong Il to blow up a South Korean airliner. This book is about his education and early life, his terrorist act; And at the end of the trial, it deals with his integration with South Korean society. The book has been translated into a number of languages, including German.


امتیاز از 100 => 91 : ادبیات (موضوع مرگ)

مرگ ایوان ایلیچ

نویسنده بزرگ لئو تولستوی که بعد از نوشتن آثاری دچار دگرگونی شد و این اثر بعد از دگرگونی فکری او نوشته شده است.

ویژگی های کتاب:
از لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ
فیلم هایی بر اساس این کتاب در سال های مختلف ساخته شده است.

از این رمان که به عنوان یکی از برترین شاهکارهای ادبیات در رابطه با موضوع مرگ در نامبرده می شود، به داستان یک قاضی که در طول زندگی خود، به اجتناب ناپذیری مرگ، تنها در حد فکری گذرا اندیشیده است، پرداخته می شود.
اما یک روز، مرگ حضور خود را اعلام می کند و او با حیرت و سرگشتی فراوان با خبر مرگ خود در اثر بیماری مواجه میشود .

تولستوی در این کتاب از مخاطبین می پرسد: انسانی نه چندان متفکر، چگونه با تنها لحظه ی حقیقی در زندگی اش مواجه خواهد شد؟

کتاب مرگ ایوان ایلیچ، نگاهی بسیار جذاب و گاهی اوقات دلهره آور به پرتگاه مرگ است و علاوه بر این، به مخاطبین نوید می دهد که می توان در هر لحظه از زندگی به آرامش روحی و معنوی رسید.

 

تصویری ازلئو تولستوی نویسنده کتاب

 

دریافت کتاب

 

 

Score out of 100 => 91:

Literature (the subject of death)

Death of Ivan Ilyich

The great writer Leo Tolstoy, who underwent a transformation after writing works, and this work was written after his intellectual transformation.

Features of the book:
From the list of the best books on the history of literature selected by the Norwegian Book Association
Movies based on this book have been made in different years.

From this novel, which is mentioned as one of the best masterpieces of literature related to the issue of death, it tells the story of a judge who thought about the inevitability of death only in a passing thought throughout his life.
But one day, death announces its presence and he is surprised and bewildered by the news of his death due to illness.

In this book, Tolstoy asks the audience: how will a person who is not so thoughtful face the only real moment in his life?

Ivan Ilyich’s book Death is a very fascinating and sometimes terrifying look at the abyss of death, and moreover, it promises the audience that peace of mind and spirituality can be reached at any moment of life.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 90 : بخشی از زندگی تورینگ

(واقعیت هایی جالب و عجیب از پدر هوش مصنوعی جهان)

تورینگ و کامپیوتر

 

کتاب بسیار خوب،  خصوصا برای دانشجویان کامپیوتر و هوش مصنوعی.

اینکه مدت های متغیرهای نوع بولین رو می خونیم و اطلاع نداریم بول پسر یک کفاش بود.

که این نوع رو بعد از مشکل دستگاهی مکانیکی که ضعفش نداشتن مدل بولین بود کشف کرد و با برادرزاده اورست ازدواج کرد (نام کوه اورست از نام او گرفته شده است)  و چندین نکته دیگه از ویژگی هایی بود که خوندن کتاب رو قابل توجه می کند.

دریافت از طاقچه

Score from 100 => 90: Part of Turing’s life

(interesting and strange facts from the father of artificial intelligence)

Turing and computers

Very good book, especially for computer and artificial intelligence students.

That we read the durations of Boolean type variables and we don’t know. Bol was the son of a shoemaker.

who discovered this type after the problem of a mechanical device whose weakness was the lack of a Boleyn model and married Everest’s nephew (the name of Mount Everest is taken from him) and several other features that make reading the book remarkable .


امتیاز از 100 => 90 =>هزارپیشه

( داستان در سبک زندگی واقعی )

 

بوکوفسکی سه کتاب دارد که به ترتیب مراحل زندگی خودش را در آن روایت می کند.

ساندویچ ژامبون، هزار پیشه، عامه پسند.

درباره چارلز بوکوفسکی، روانشناسان می گویند هر فکری که به ذهن یک نفر در کره خاکی میرسد هم زمان به ذهن ده هزار نفر از حدود نه میلیارد جمعیت زمین می رسد.

چالزبوکوفسکی قطعه ای به نام پرنده آبی دارد که حافظ هم بیتی از عصاره این قطعه قبلا گفته و مولانا هم چنین اثری دارد.

پرنده آبی را می توانید  (پرنده آبی بوکوفسکی را سرچ کنید)  و انیمیشن زیبا و کوتاه آن را ببینید، اما

مصرع حافظ:

در اندرون من خسته نمی دانم کیست

که من خموش و او در فغان و در غوغاست

و مولانا:

ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی

وی آینهٔ جمال شاهی که توئی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

 

شکی در اینکه  مراحل تفکر در همه انسان ها یکسان است،نیست.  اما این مراحل انگار در سلوک های عرفانی هم در یک مسیر به پیش می رود و آثار بزرگان شرق و غرب همین را گواهی است.

وقتی در آثار بوکوفسکی واقعیت زندگی را خواندیم، می توانیم با تجربه دیگر عرفا به استقبال آن برویم هر چند به شکل طاهری متفاوت.

در جایی در کتاب ساندوچ ژامبون  وقتی لازم است چارلز انشایی از استقبال رئیس جمهور که قرار بود به ایالت آنها سفر کند، بنویسد، او بدون حضور در مراسم،  گزارشی از حضور می نویسد و معلم با خواندن انشایش در کلاس او را تشویق می کند و وقتی متوجه می شود انشا را با قدرت تخیل نوشته است از خلاقیت او به وجد می آید. در این بخش او خلاقیت خود را نیز اینگونه بیان می کند؛

متوجه شدم مردم به دنبال شنیدن دروغ های زیبا هستند تا شنیدن حقیقت تلخ.

 آثار بوکوفسکی بسیار شبیه زندگی دهه پنجاه و شصت ایران است.

آخرین کتاب او به عنوان عامه پسند در حالی که با سرطان دست و پنجه نرم کرده از بهترین آثار اوست.

کتاب هزارپیشه

معرفی کتاب

بخش هایی از کتاب

امید تمام چیزی ست که آدم احتیاج دارد. فقدان امید است که آدم را دلسرد می کند.

روزهایی را یادم می آید که در نیو اورلینز بودم، دورانی که هفته ها با دو بسته شکلات پنج سنتی روزم را سر می کردم تا مجال نوشتن داشته باشم. اما گرسنگی، متأسفانه، کمکی به پیشرفت هنر نکرد؛فقط باعث پس رفتش شد.

روح انسان در شکمش ریشه دوانده. آدم بعد از خوردن استیک و نوشیدن یک پنج سیری بهتر می نویسد، خیلی بهتر از موقعی که فقط یک شکلات پنج سنتی خورده. اسطوره ی هنرمند گرسنه بیشتر به یک شوخی می ماند.

آخر واقعا چطور می شود؛
آدم خوشحال باشد از این که ساعت ۶:۳۰ با زنگ ساعت بیدار بشود،

از تخت بیاید بیرون، لباس بپوشد،

زورکی چیزی بخورد، مسواک بزند، شانه کند،

و بعد از یک نبرد طولانی با ترافیک،

برسد جایی که در واقع زور می زند برای کس دیگری کلی پول دربیاورد و درنهایت هم ازش می خواهند بابت این فرصتی که در اختیارش گذاشته شده، قدردان باشد؟

 

تهیه از طاقچه (صرفا به دلیل موجود داشتن کتاب، ممکن است فروشگاه های بهتری برای عرضه در اینترنت باشد)

Score from 100 => 90 =>

Millionaire (story in real life style)

Bukowski has three books in which he narrates the stages of his life.

Ham sandwich, thousands of pies, popular.

About Charles Bukowski, psychologists say that every thought that comes to the mind of one person on the planet will come to the mind of ten thousand people out of about nine billion people of the earth at the same time.

Chalzbukowski has a piece called the blue bird, which Hafez has already said a verse from this piece, and Rumi also has a similar work.

You can see the blue bird (search for Bukowski’s blue bird) and its beautiful short animation, but

Death of Hafez:

I don’t know who is tired inside me

that I am quiet and he is in a frenzy and in an uproar

And Maulana:

O copy of the divine letter that you are

He is the mirror of Jamal Shahi that you are

Everything in the world is not outside of you

Ask for whatever you want in yourself

There is no doubt that the stages of thinking are the same in all humans. But these steps seem to go along the same path in mystical journeys, and the works of the elders of the East and the West are proof of this.

When we read the reality of life in Bukowski’s works, we can welcome it with the experience of other mystics, although in a different pure form.

Somewhere in the book Ham Sandwich,

when Charles is required to write an essay welcoming the president who was going to visit their state, he writes a report of the presence without attending the ceremony, and the teacher encourages him by reading his essay in class. When he realizes that he wrote the essay with the power of imagination, he is delighted with his creativity

. In this section, he also expresses his creativity like this;

I realized that people are looking for beautiful lies rather than the bitter truth.

Bukowski’s works are very similar to the life of Iran in the fifties and sixties.

His latest book, as popular as he was battling cancer, is one of his best works.

The book of the millionaire

Parts of the book
Hope is all one needs. It is the lack of hope that discourages one.

I remember the days when I was in New Orleans, when I spent weeks on two five-cent chocolate bars in order to have time to write. But hunger, unfortunately, did not help the art to progress; it only caused it to decline.

The soul of man is rooted in his stomach. A person writes better after eating a steak and drinking a pint, much better than when he just ate a pint of chocolate. The myth of the starving artist remains more of a joke.

How does it really happen?
One should be happy to wake up at 6:30 to the alarm clock, get out of bed, get dressed, forcefully eat something, brush one’s teeth, comb one’s hair, and after a long battle with traffic, arrive where one actually needs to go. Is Zand going to make a lot of money for someone else and in the end they want him to be grateful for this opportunity given to him?

 


امتیاز از 100 => 90 =>

فضیلت کناره گرفتن

 

 

شاید  برای شما هم در نوجوانی پیش آمده باشد که والدین شما را به مشارکت در احتماعات تشویق و کناره گیری را به عنوان یک ویژگی منفی شخصیتی برشمارند. اما از اینکه کناره گیری مزیتی منحصر به فرد است آگاه نبوده اید.

یا شاید فرزندانی داشته باشید که درون گرا هستند و شما برای ترغیب کردنشان با حضور در اجتماع سخنرانی های زیادی از مزیت مشارکت در اجتماعات بگویید، شاید برای برون گرایان مشارکت در اجتماعات از مزیت های برتر همه انسان هاست اما؛

تا زمانی که فرد شخصیت مستقلی کسب نکرده باشد حضور در گروه های غیر متعارف بیشترین آسیب را به فرد وارد می کند(اثر نرون آینه ای در روان شناسی).

برای پیگیری  نتایج تحقیقات اثبات شده مزیت کناره گرفتن مطالعه این کتابچه با توصیه بزرگانی همراه بوده است.

نقل قول؛

 تا آنجا که ممکن است ثروتمند باشند، اما ارسطو باور داشت که پول ممکن است خیلی زود از چیزی خوب پا فراتر بگذارد و انسان ها را از آنچه واقعا در زندگی مهم است بازدارد.

هواداران بعدی سادگی، مانند فیلسوف قرن نوزدهمی، هنری دیوید ثورو، نیز به این نکته اشاره کرده اند که انسان ها برای خوب زندگی کردن به چیزهای اندکی نیاز دارند، اما باز خودشان را تسلیم مشقت بی پایان می کنند.

شنیدن نسخه صوتی، الکترونیکی و یا خرید نسخه کاغذی کتاباز طاقچه

 

Score out of 100 => 90 =>

Virtue of withdrawal

Maybe it happened to you as a teenager that your parents encouraged you to participate in activities and considered withdrawal as a negative character trait. But you were not aware that withdrawal is a unique advantage.

Or maybe you have children who are introverts and you give many speeches about the benefits of participating in social gatherings to encourage them to attend social gatherings.

As long as the person has not acquired an independent personality, being in non-conventional groups harms the person the most (mirror neuron effect in psychology).

In order to follow the results of proven research, the advantage of leaving aside the study of this booklet has been accompanied by the advice of elders.

quotation;

As rich as they may be, Aristotle believed that money could soon overtake the good and distract people from what is truly important in life. Later proponents of simplicity, such as the 19th-century philosopher Henry David Thoreau, have also pointed out that humans need little to live well, but subject themselves to endless drudgery.


 

امتیاز از 100 => 91 =>

ساندویچ ژامبون

 

قبلا از چارلز بوکوفسکی صحبت شده بود، به نظر می رسد کتاب های او به سبک داستان گونه ای زندگی او را روایت می کنند؛ به ترتیب از ساندویچ ژامبون به هزار پیشه و سپس عامه پسند می رسد.

واقعیت تلخ در داستان های زندگینامه وار او بی نظیر است، نمونه ای از این واقعیت ها را در کتاب بچه های قالیباف خانه از هوشنگ مرادی کرمانی نیز می بینیم.(کتاب صوتی بچه های قالیباف خانه را  با لهجه کرمانی و صدای نادر فلاح از دست ندهید)

مطالعه کتاب های بوکوفسکی به ترتیب عنوان شده (ساندویچ ژامبون، هزار پیشه و عامه پسند) و از ابتدای زندگی تا آخرین اثر او که عامه پسند است زندگی او را روایت می کند روایتی به دور از دروغ هایی شیرین.

 خیلی خب خدا، فرض می کنیم تو واقعا مرا در این شرایط قرار داده ای تا امتحانم کنی.
تو مرا با مشکل ترین امتحان ها یعنی پدر و مادر و جوش هایم به آزمون کشیدی. فکر کنم امتحانت را قبول شدم… کشیش به ما گفت که هیچ وقت شک نکنید. به چی شک نکنیم؟
همیشه بیش از حد به من سخت گرفته ای، پس من ازت می خواهم که بیایی پایین و شک مرا برطرف کنی!

جملات خاص این کتاب :(تغییر جمله بندی به عدم افشای کتاب است)

“آدم ها در 25 سالگی تمام می شوند بعد از آن تبدیل می شوند به آدم هایی که کار می کنند رانندگی می کنند و تولید مثل می کنند.”

“این نوجوانان چقدر سر خوشند انگار آهنوز زندگی از آنها امتحان نگرفته بود که کله پوکشان معنی آن را بفهمد.”

“درجاییکه هیچ اتفاقی نمی افتد خبرها خیلی زود می پیچند.”

“مردن در جنگ به جنگ پایان نمی دهد.”

“شما نمی‌تونید حماقت عموم مردم رو دست‌کم بگیرید”

Score out of 100 => 91 =>

ham sandwich

Charles Bukowski was mentioned before, it seems that his books narrate his life in the style of a story; It goes from ham sandwich to thousand pies and then popular.

The bitter reality in his autobiographical stories is unique, we can see an example of these facts in the book “The Children of the Carpet Weaving House” by Hoshang Moradi Kermani. don’t give)

Reading Bukowski’s books in the order of title (ham sandwich, thousand professions and popular) and from the beginning of his life to his last work which is popular tells his life, a story far from sweet lies.

All right, God, let’s assume you really put me in this situation to test me. You tested me with the most difficult tests, that is, my parents and pimples. I think I passed your test… The priest told us never to doubt. What should we not doubt? You’ve always been too hard on me, so I’m asking you to come down and clear my doubts!

The special sentences of this book: (Changing the sentence means not disclosing the book)
“People are done at 25, then they become people who work, drive and reproduce.”

“These teenagers are so cheerful, it’s as if Ahnoz had not tested them in life so that their brains could understand the meaning of it.”

“Where nothing happens, news spreads very quickly.”

“Dying in war does not end war.”

“You cannot underestimate the stupidity of the general public.”


امتیاز از 100 => 91 =>

عصر روشنگری

 

کتاب مثل عنوان آن،  روشنگر است اما نه تنها عصر روشنگری بلکه با توضیح گروهایی که  در طول تاریح بوجود آمده اند،

روشنگر بسیاری از گروه هایی است که اغلب به دلیل عدم اطلاع از تاریخ وجودی ٱن تحت عنوان دشمن و برنامه های پنهانی به برخی جوامع غالب می شود.

دانستن تاریخ پیدایش گروه های فراماسونری گروه های ایلومناتی یا آتئیست ها و سایر گروه های روشنگری به ما در شناخت جایگاهی که هستیم بسیار کمک می کند و از سوء استفاده گروه هایی با اهدافی خاص جلوگیری خواهد کرد.

 

مشاهده کتاب صوتی الکترونیکی ویا چاپی

Score out of 100 => 91 =>

Age of Enlightenment

The book, like its title, is enlightening, but not only the Enlightenment era,

but also by explaining the groups that have arisen throughout history.

It sheds light on many groups that often dominate some societies due to lack of knowledge of their existence history under the title of enemy and secret plans.

Knowing the history of freemasonry groups,

illuminati groups or atheists and other enlightened groups will help us a lot in knowing where we are and will prevent the abuse of groups with specific goals.


امتیاز از 100 => 92 =>

همه دروغ می گویند

 

 

کتاب همه دروغ می گویند به بررسی نتایج آمار های روانشناسی می پردازد، وآن را زیر سوال می برد .

دانشجویان کامپیوتر برای اهمیت مطالعه در این حوزه و آینده این حوزه لازم است نرم افزارهای بیگ دیتا و کار با گوگل ترندز را در برنامه خود قرار دهند.

نکته ناب و  شگفت انگیر که در کتاب به آن پرداخته شده عدم درستی تکمیل فرم های روان سنجی و روانشناسی توسط افراد است

چرا که با بررسی سرچ های گوگل مردم مشخص شد بیشتر افراد آنچه را که در فرم ها می آید به دلیل حضور در جمع و تحت تاثیر جمع  پر می کنند نه واقعیت .اما همه با گوگل راحتند.

 

قبلا و در “کتاب همه چیر به فنا رفته” عنوان شده بود که انسان وقتی تا سطحی از نیاز های اجتماعیش برآورده می شود به سراغ امور باطل میل بیشتری دارد و اگر با برنامه ای منظم و غیر مستقیم هوش مصنوعی وی را به سمت هدف سوق ندهند عقب گردی وحشتناک در این کره خاکی خواهیم داشت.

 

در این کتاب مواردی در همین زمینه ها را با ارائه آماری مستند به بحث می نشیند.

 

برخی نویسنده ها و روانشناسان از جمله نسیم نیکلاس طالب و دکتر آذرخش مکری (به نظر می رسد) هوش مصنوعی و آمار آن را نا کارآمد می دانند .

اما با پیش بینی انتخاب ترامپ توسط داده کاوی و همچنین رد نطریاتی از فروید که قبلا نمی شد آن را رد کرد با استفاده از داده های بدست آمده از موتورهای مدارک تازه ای خلق و شاید باید در اجرای برنامه هایی تجدید نظر کرد.

 

این کتاب برای دانشجویان و علاقمندان بیگ دیتا یا داده های عظیم که غالبار از گوگل و بینگ به دست می آید با جداول آماری از جستجو های کاربران و همچنین عنوان کردن کلمات مناسب در گوگل ترندز برای استفاده از این داده ها می تواند ایده های تازه ای به مغز ما تزریق کند.

اینکه چطور می توانیم با مهارت در علم داده اهداف خاصی را از داده ها استخراج کنیم یک مهارت رو به رشد و  آینده روشنی دارد.

داده های گوگل ترندز و داده هایی که در سایت ها جستجو می شود بسیار بیشتر از آن است که بتوان بدون داشتن علم و آگاهی از تکنیک های خاصی از آن به نتیجه درست رسید.

ما نمی توانیم بدون آگاهی از علم داده با سراغ رفع نیاز های روانی افراد باشیم اگر اینکار را بکنیم مثل این است که با تلسکوپی بدون هدف به آسمان نگاه کنیم و انتظار دیدن مریخ را داشته باشیم.

مشاهده و خرید از طاقچه

 

The book Everybody Lies examines the results of psychological statistics, and questions it.

For the importance of studying in this field and the future of this field, computer students need to include big data software and work with Google Trends in their program.

The pure and surprising point that is discussed in the book is the incorrect completion of psychometric and psychological forms by people, because by checking people’s Google searches,

it was found that most people do not understand what is written in the forms due to being in a crowd and They fill in under the influence of the crowd, not reality, but everyone is comfortable with Google.

Previously, it was mentioned in the “Book of All Things Perished”

that when a person’s social needs are met to some extent, he has a greater desire for false things, and if artificial intelligence leads him to the goal with a regular and indirect program. Don’t let us have a terrible setback on this planet.

In this book,

he discusses these issues by providing documented statistics.

Some writers and psychologists, including Nasim Nicholas Taleb and Dr. Azarakhsh Makri (it seems), consider artificial intelligence and statistics ineffective.

However, with the prediction of Trump’s election by data mining, as well as the rejection of Freud’s theories that could not be rejected before, by using the data obtained from engines, new documents are created, and perhaps the implementation of programs should be reconsidered.

This book can provide new ideas for students and those interested in big data or huge data, which is usually obtained from Google and Bing, with statistical tables of users’ searches, as well as naming suitable words in Google Trends to use this data. inject into our brain.

How we can extract specific goals from data with data science skills is a growing skill and has a bright future.

The Google Trends data and the data that is searched on the sites are much more than it is possible to get the right result without having knowledge and knowledge of certain techniques.

We cannot address people’s psychological needs without knowledge of data science. If we do, it is like looking at the sky with a telescope without an aim and expecting to see Mars.


امتیاز از 100 => 100=>

کتاب تفکر سریع و کند

Introducing the fast and slow thinking book
By Daniel Kahneman

کتاب تفکر سریع و کند

نوشته دنیل کانمن؛

 

به نظرم میشه این کتاب رو یکی از مراجع مهم روانشناسی و آگاهی از عملکرد سیستم های روانی قلمداد کرد.

معرفی کتاب های کانمن از جنبه پرداختن به مسائل روان شناسی کمتر شنیده شده نیز اهمیت دارد.

کانمن تو این کتاب مسائل روانی رو با اشتباهاتی که مشاهده و درک نمی شده بیان می کنه و مثال هایی از مطالعه های علمی و تایید این اشتباهات میاره و در نهایت راه برون رفت از این مسائل روانی رو نشون میده.

کتاب های کانمن به ترتیب؛

آشفتگی، تفکر سریع و کند، نویز و … مسائل روانی و آشفتگی ها و سو گیری های شناختی رو به طور کامل پوشش و راه حل ارائه می دهند.

از اونجا که دانستن این اشتباهات به جز مطالعه این دستاورد ها راه دیگه ای نداره پس میشه خوندن کتاب های کانمن رو برای همه لازم دانست.

دانشجویان کامپیوتر در سطح کارشناسی و ارشد حتما می توانند از کتاب های کانمن برای گرفتن ایده در پیاده سازی نرم افزار هایی که کمک شایانی از نظر روانی به کاربران بکند استفاده کنند.

 

کانمن بیشترین دلایل رو در جهت پیشبرد تصمیمی درست و ثابت شده که جایگزینی الگوریتم ها ماشینی با انسان است پیش میبرد.

چون یادداشت هایی که برای این کتاب انجام دادم در حین مطالعه بوده ممکنه خطر اسپویل وجود داره پس اگه میخواین کتاب رو مطالعه کنید مطالبی که در ادامه میاد رو پیگیری نکنید:

ذهن را ماشینی در نظر بگیرید که احساسات و منطق روی صندلی جلو نشسته و شما را پیش میبرند، به نظر شما کدام یک پشت فرمان نشسته اند؟ منطق یا احساسات؟

بله کتاب

با دلایلی روشن ثابت می کند احساسات پشت فرمان نشسته و منطق تصمیمات احساسی را با شیوه خاص خود توجیح منطقی می کند.

انرژی بخش منطق باید به کنترل تمام قسمت های بدن را به عهده داشته باشد پس سعی می کند با کمترین انرژی صرف شده سیستم را کنترل کند، پس تصمیم گیری را به احساسات واگذار می کند.

اما در مواقع ضروری زحمت توجیح منطقی تصمیمات احساسی را به عهده می گیرد.

احساسات چگونه تصمیم های مهم را می گیرد با تکیه بر تجربه ای مرتبط که برای  سیستم در گذشته رخ داده اگر این تجربه حس خوبی بدهد تصمیم گرفته خواهد شد.

(فیلم Inception  یا تلقین نحوه تغییر تصمیم فرد را با توجه به ایجاد احساسی در وی بدون اینکه فرد متوجه آن شود را به تصویر می کشد) به نظر می رسد بخش های زیادی از این فیلم که نقش اصلی آن را دیکاپریو بازی می کند از کتاب های کانمن گرفته شده است.

 

در بخشی از کتاب به تفاوت عقلانیت و هوش می پردازد و با دلایلی ثابت می کند عقلانیت با هوش فرق می کند

مثال قضات در کتاب مثال واضحی برای برتری عملکرد ماشین با انسان است در این مثال قضات ایالتی آمریکا را بدون اینکه در جریان قرار بگیرند .

برای موضوع “عفو مشروط” جنایتکاران زیر نظر می گیرند و به این نکته روانی مهم دست پیدا می کنند.

که قضات بعد از صرف نهار تعداد بیشتری از افراد را مورد عفو قرار می دهند و این تعداد بیشتر قابل توجه است.

مثال تشخیص صحیح پزشکان در ابتدای صبح هم از جمله مثال های کتاب آشفتگی کانمن است که با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای نتیجه گیری نمی توان به سادگی از آن گذشت.

نکته دیگری در رابطه با ضعف سیستم های تصمیم گیری انسانی که در کتاب ذکر می شود بررسی نظرکارشناسان بعد از مشخص شدن نتیجه فرایندی که در آن زمینه نظر داده بودند، است.

به استناد تحقیقات چند ده ساله صورت گرفته مشخص شده است صحت نظر کارشناسان در مورد موضوعات برابر است با پرتاپ دقیق دارت به هدف توسط شامپانزه ها!.

 

پس باز هم نمی توان روی نظر کارشناسان برای پیش بینی آینده اهمیتی قائل شد.

(البته این مورد را با مثال هایی در ذهن داریم. اگه چند لحظه فکر کنیم می توانیم نطر کارشناسان زیادی را به خاطر بیاوریم که با جدید به خطرات یا پیامد هایی هشدار می دادند و اشتباه این نظربا رسیدن به موضوع مشخص شد.

از جمله زمستان سخت اروپا و توصیه سردار ب..ری با اروپاییان برای جمع کردن هیزم در همین لحظه از ذهنم گذشت که هیچ وقت اتفاق نیفتاد! شایدم جمع کردند 🤔)

 

در بخشی از کتاب با مثال هایی؛  اثر فلوریدا (تاثیر کلمات بر تفکر) اثر فکری حرکتی بررسی و پیشنهاد هایی موثر ارائه شد.

 

 

در این کتاب به این موضوعات نیز پرداخته شده است :

 • آزمون تداعی های دور
 • آبشار دسترس پذیری
 • آزمایش نیویورک
 • آزمایش دانشگاه افسری دایره و بدون نگاه پرتاب سکه
 • الگوی بازگشت به میانگین
 • فرمول  آمادگی جسمانی برای ارتش
 • مسئولیت پذیری اجتماعی بودن و غرور مردانه
 • تعداد مشاغل قبلی
 • نظم در کار
 • میزان تعامل با دوستان و فعالیت ورزشی

حقایق گذشته را به دست آورده و با توجه به آن نمره دادن به پارامتر هایی که به عنوان ارزیابی از کذشته افراد، نتایج آینده آن را مشخص می کند.

(حتی الگوریتم های ساده از انسان ها تصمیمات بهتری می گیرند)

 

اثر هاله ای و توهم هایی که افراد به آن دچار می شوند.

 

اینکه اتفاقی برای از نظر روانی ممکن است متفاوت باشد با این آزمایش که :

سه ظرف داریم ظرفی آب گرم در سمت چپ فرد، آب سرد در سمت راست فرد و ظرف بزرگتری با آبی با درجه دمای محیط در وسط ،

از فرد می خواهیم  دست چپ را در ظرف آب گرم و دست راست را در ظرف آب سرد فرو برد و مدتی نگه دارد.

بعد از مدتی از او میخواهیم هر دو دست خود را درون ظرف وسط قرار دهد.

در حقیقت ظرف وسط دمای محیط دارد اما چون یک دست فرد در آب سرد بوده و یکی در آب گرم به محض ورود دو دست به ظرف وسط در یک دست احساس سرما و یک دست احساس گرما غالب خواهد شد .

این نشانه را کانمن برای برداشت های متفاوت از یک اتفاق واحد مطرح می کند.

در جایی دیگر به بحث بازاریابی روانی می پردازد و عنوان می کند:

چون مردم به ضرر اهمیت بیشتری تا سود می دهند شرکت های بزرگ در تبلیغات بیشتر به جنبه از دست روفتن محصول و ضرر مشتری در صورت نخریدن تکیه می کنند مثال آن را خط زدن قیمت واقعی و نوشتن تخفیف زیر کالاها در فروشگاه های بزرگ ذکر می کند و دلیل آن را تاثیر روانی همین مسئله بر ذهن می داند.

 

در مثالی دیگر  اهمیت بیشتر آسیب ها و ترس ها برای ذهن را طرح کرده و مثال می زند که اگر مشغول خوردن کافه گلاسه باشید و سوسکی را زیر میز ببینید این سوسک می تواند اثر خوب لذت از کافه گلاسه را کم کند اما ده کافه کلاسه نمی تواند اثر حضور سوسک را کم رنگ کند .

 

 

در بخشی دیگر به طرح نظرسنجی گالوپ می پردازد و با مطرح کردن تمام جنبه های آن به این نتیجه ی رسد که  ثروت رابطه موثری بر شاد کامی ندارد.

دانلود و مطالعه کتاب 

Fast and Slow Thinking

by Daniel Kahneman;

In my opinion, this book can be considered as one of the important references of psychology and awareness of the functioning of psychological systems.

In this book, Kahneman explains psychological problems with mistakes that are not observed and understood, and gives examples of scientific studies and confirmation of these mistakes, and finally shows the way out of these psychological problems.

Kahneman’s books respectively;

Confusion, fast and slow thinking, noise, etc. completely cover and provide solutions to psychological issues and confusions and cognitive biases.

Since there is no other way to know these mistakes except by studying these achievements, reading Kahneman’s books can be considered necessary for everyone.

Computer students at the undergraduate and graduate levels can definitely use Kahneman’s books to get ideas for implementing software that will help users psychologically.

Kahneman advances the most reasons in the direction of advancing the right and proven decision that the replacement of algorithms is a machine with a human.

Because the notes I made for this book were while reading, there may be a risk of spoilers, so if you want to read the book, do not follow the following:

Think of the mind as a car with emotions and logic sitting in the front seat and driving you forward, which one do you think is sitting behind the wheel? Logic or emotion?
Yes, the book proves with clear reasons that emotions are behind the steering wheel and rationalizes the logic of emotional decisions in its own way.

The energizing part of logic must be responsible for controlling all parts of the body, so it tries to control the system with the least amount of energy, so it leaves the decision to emotions.

But when necessary,

he takes the trouble of rationalizing emotional decisions.

How emotions make important decisions based on relevant experience that happened to the system in the past,

if this experience feels good, the decision will be made.

(The movie Inception depicts how to change a person’s decision by creating an emotion in him without the person realizing it) It seems that many parts of this movie, which is played by DiCaprio, are taken from the book.

Hi Kahneman is taken.

In a part of the book, he discusses the difference between rationality and intelligence and proves with reasons that rationality is different from intelligence.

The example of the judges in the book is a clear example of the superiority of the performance of the machine over the human.

For the issue of “parole” criminals are monitored and this important psychological point is achieved. Judges pardon more people after lunch and this number is more significant.

The example of correct diagnosis of doctors at the beginning of the morning is one of the examples of Kahneman’s Confusion book, which cannot be simply passed over according to the research done to reach a conclusion.

Another point related to the weakness of human decision-making systems that is mentioned in the book is the review of experts’ opinions after the result of the process in which they gave their opinion is determined.

Based on several decades of research, it has been determined that the accuracy of experts’ opinions on issues is equal to the accurate shooting of darts at the target by chimpanzees!

So again, we cannot rely on the opinion of experts to predict the future.

(Of course, we have this case in mind with examples. If we think for a few moments, we can remember the opinions of many experts who warned about the dangers or consequences with the news, and the error of this opinion became clear when we got to the point.

Including the harsh winter in Europe and the advice of Sardar Barry to gather firewood with the Europeans, it never happened! maybe they collected it)

In a part of the book with examples; The Florida effect (the effect of words on thinking), the effect of intellectual movement was investigated and effective suggestions were presented.

In this book, these topics are also discussed:
Distant associations test
Accessibility waterfall
New York Experiment
The circle officer university experiment and without looking at the coin toss
Reversion to the mean pattern
Formula of physical fitness for the army
Social responsibility and masculine pride
Number of previous jobs
Order at work
The amount of interaction with friends and sports activity
Obtaining the facts of the past and according to that, giving a score to the parameters that determine the future results as an evaluation of the people’s past.

(even simple algorithms make better decisions than humans).

The halo effect and illusions that people experience.

What happened to psychologically may be different from this experiment that:

We have three containers, a container of hot water on the left side of the person, cold water on the right side of the person, and a larger container with water of ambient temperature in the middle.

We ask the person to dip his left hand in a container of hot water and his right hand in a container of cold water and hold it for a while.

After a while, we ask him to put both his hands in the middle container.

In fact, the middle container has ambient temperature,

but because one hand is in cold water and one is in warm water, as soon as both hands enter the middle container, one hand will feel cold and the other hand will feel warm.

Kahneman proposes this sign for different perceptions of a single event.

In another place, he discusses psychological marketing and says:

Because people give more importance to loss than profit,

big companies rely more on the aspect of product loss and customer loss if they don’t buy in advertising. For example, he mentions underlining the real price and writing discounts under the goods in department stores.

And the reason for that is the psychological impact of this issue on the mind.

In another example, he suggested the importance of injuries and fears for the mind

 


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 100=>

کتاب آشفتگی یا نویز 

Chaos or noise book

آشفتگی

نویز

کتاب آشفتکی یا کتاب نویز:

این کتاب با دو عنوان از دنیل کانمن ترجمه شده است.

در این کتاب دنیل کانمن طبق شواهد علمی و مطالعاتی که انجام داده است به اصل تاثیر دو عامل را برا تمام تصمیمات و قضاوت های انسانی مسلم می داند؛

معرفی کتاب

سوگیری شناختی و آشفتگی؛

در مورد سوگیری صحبت هایی قبلا شده و به شخصه کتاب تفکر زائد از جعفر مصفا را نوعی بیان تفکرات کانمن را در زمینه سوگیری قبلا مطالعه و شباهت های زیادی از منظر های مختلف اما یا هدف یکسان در این دو نوشته وجود دارد.

سوگیری تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در برداشتی که از کتاب قبلی داشتم آن را به موضوع فیلم تلقین نزدیک دانستم و به نظرم فیلم از روی نظریات روانشناسی مدرن و واقعی ساخته شده است و البته فیلمی حیرت انگیز به دلیل بیان واضح دلیل سوگیری شناختی از طرف فرد است.

اما در این کتاب کانمن به تاثیر آشفتگی ذهنی بر تصمیم گیری می پردازد .

عواملی مانند (گرما، هوا، صبح یا عصر و…) به طبق شواهد بر رفتار ما تاثیر مستقیم دارند.

در این کتاب در رابطه با موارد زیر صحبت و دلایلی اثباتی برای آن نقل می شود:

اصل پای شکسته معضلی برای مدل است، جایی مطرح می شود که استفاده از هوض مصنوعی برای پیش بینی برخی مسائل نا کارآمد است.

مثال این بخش از قرار چند دوست برای رفتن به سینما می گوید که به طور اتفاقی پای یکی از افراد می شکند و همه افراد می توانند پیش بینی کنند که آن فرد به سینما نخواهد آمد اما هوش مصنوعی هنوز امکان چنین پیش بینی را ندارد و البته این فقط و فقط به دلیل نداشتن اطلاعات لحظه است.

این روزهای بحث هوش مصنوعی بسیار پر رنگ است.

با وجود اینکه ماسک در سوالی درباره پیش بینی خطراتی که آینده را تهدید می کند اینگونه پاسخ می دهد:

اولین خطر برای دنیا و آینده زمین خطر آلودگی محیط زیست است .

دومین خطر برای آینده کره زمین داشتن بمب هسته ای برای کشور هاست.

سومین خطر برای آینده زمین عدم توانایی هوش مصنوعی در زمان تکینگی است.

بعد از این پاسخ متوجه می شویم که هنوز هوش مصنوعی خطر جدی برای آینده کره زمین نیست .

پس راحت تر می توانیم در مورد نتایج علمی آزمایشات دانیل کانمن برای عملکرد بهتر هوش مصنوعی از انسان حتی در زمینه ساده ترین آزمایشات پزشکی صحبت کنیم.

طبق تحقیقاتی که با ذکر مثال در کتاب مطرح شده است، حتی الگوریتم های ساده که با استفاده از مدل های گوشی تهیه شده اند بهتر ازپزشکان، قضات وحتی پیش بینی جرائم عمل می کنند.

 

در این کتاب نیز به اثر هاله ای و تاثیر آن بر تصمیم گیری با مثال ها و اثبات هایی  پرداخته شده است.

 

نکته جالب توجه دیگری که در تحقیقات به آن اشاره شده است اعجاب عدد 7 در روانشناسی است.

مثلا انسان ها در بیان خصوصیت های خوب یا بد نمی توانند بیشتر از هفت خصوصیت کاملا متمایز را ذکر کنند. یا جایی به دلایلی ثابت می شود وقتی تیم بیشتر از هفت نفر باشد احتمال برداشت صحیح از رفتار هم تیمی ها کمتر می شود .

به نظر می رسد برای آزمون ها اگر 7 سوال طرح شود به آزمون دهنده در پاسخ صحیح به سوالات کمک شده است .(نظر شخصی)

 

-آزمون شناختی Gma بیشترین صحت در پیش بینی آینده شغلی افراد دارد.

 

-تفکر فعالانه در ذهن باز بالاتر می روند، افراد با ذهن باز در مواجهه با نظرات جدید پیوسته ذهنشان را به چالش می کشند.

-در جستجوی افراد موفق بهتر است سراغ افرادی برویم که فعالانه به دنبال آن دسته ای از اطلاعات می روند که با عقاید قبلی‌شان در تضاد است آنها می توانند به شیوه ای روش مند اطلاعات جدید رابا دیدگاه فعلی‌شان منطبق کنند و مشتاقند در پایان این فرایند دیدگاهشان را تغییر دهند.

اما مردم تمایل دارند به رهبرانی اعتماد کنند که استوار صریح هستند کسانی که به نظر می‌رسد از اعماق وجودتصمیم درست را می دانند.

اما شواهد نشان می دهد اگر اوضاع بهبود یافته می خواهیم نیاز به راهبران گروه اول داریم.

 

-توصیه کسی را گوش کنیم که هوش بالاتری دارد.اما طرز فکر مردم هم مهم است شاید بهتر باشد کسی که ملاحظه بیشتری دارد را به جای فرد باهوش تر انتخاب کنیم

-مثلا در مقایسه دو فرد یکی قهرمان شطرنج و دیگیری نخبه سیاسی شاید بهتر است به تصمیمات قهرمان شظرنج نیز در زمینه های مختلف اهمیت خاصی داده شود.

 

-آموزش عدم سوگیری تاییدی به مردم بسیار مشکل است کسی که در یک رشته آموزش عدم سوگیری دیده است  در رشته ای دیگر این اشتباه را تکرار می کند.

 

-آشفتگی همیشه موجود است،حتی دما بیرون بر تصمیم گیری تاتیر دارد.

 

-هدف تصمیم گیرنده خوب باید پایبندی به سایه تردید باشد نه اینکه خود را مردی که زیاد می دانست تصور کند.

“هیچکاک”

 

-شامپانزه و دارت و تطابق با پیش بینی کارشناسان.

 

-سندرم روپوش سفید و فشارخون.

 

-پزشکان در صبح بیشتر تشخیص درست می دهند(یک دلیل برای استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی).

 

-آزمون آپگار برای تشخیص نوزادان تازه متولد شده را می‌توان با سنسور هایی تبدیل به دستگاه کرد.

(ایده برای دانشجویان کامپیوتر پایان نامه ارشد یا تز دکترا).

از کتاب های کانمن به جهت سعی در فرموله کردن ویژگی های روانی می تواند ایده های بسیار مفید و کاربردی برای پیاده سازی در حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر گرفت.

-در پزشکی شیوه نامه هایی هست که پزشکان باید با پیروی از شیوه نامه ها بیماری هایی را تشخیص دهند از حمله دمای بدن فرد، رنگ پوست و ..

 

-شیوه نامه ها می توانند از آشفتگی ها بکاهند  و موارد خوبی برای پیاده سازی هوش مصنوعی هستند.

مثلا:

شیوه نامه ای برای تشخیص بیماری های مرتبط با گلو:

-نبود سرفه.

-وجودترشح التهابی.

-غدد التهابی ورم کرده در گردن.

-دما بالا تر از 194 درجه.

-بسته  به امتیازی که دریافت می کند به صورت دستی ثبت و  تشخیص داده می شود همین عامل باعث می‌شود کسانی که روانه آزمایش های سرطان ریه می روند کمتر می شود.(ایده برای ماشینی شدن).

 

-شیوه نامه میانجی برای استخدام سازمان ها.

 

یک عنوان کتابی که در تصمیم گیریالگوریتم ها به جای انسان با ذکر دلایلی مخلف است کشتار جمعی (ژنوسید) است .

 

The Book of Chaos or the Book of Noise,

this book has been translated by Daniel Kahneman with two titles.
In this book, Daniel Kahneman, according to the scientific evidence and the studies he has done,

basically considers the effect of two factors on all human decisions and judgments;
cognitive bias and confusion;
There have been talks about bias before,

and personally, I have read the book “Unnecessary Thinking” by Jafar Mosfa, a kind of expression of Kahneman’s thoughts on bias, and there are many similarities in these two writings from different perspectives but with the same goal.
Bias is influenced by various factors,

which in my impression of the previous book,

I considered it close to the topic of the movie Indoctrination, and in my opinion, the movie was made based on the theories of modern and real psychology, and of course,

it is an amazing movie because of the clear explanation of the reason for cognitive bias from is a person.
But in this book, Kahneman deals with the impact of mental confusion on decision making.
According to the evidence, factors such as (heat, weather, morning or evening, etc.) have a direct effect on our behavior.
In this book, we talk about the following and provide proofs for it:

The principle of the broken leg is a problem for the model,

where it is raised that the use of artificial pelvis to predict some problems is inefficient.
The example of this section is about a group of friends going to the cinema, and one of them accidentally breaks his leg,

and everyone can predict that that person will not come to the cinema, but artificial intelligence still does not have the possibility of making such a prediction, and of course This is only due to lack of current information.

These days the discussion of artificial intelligence is very colorful.
Although, in a question about predicting the dangers that threaten the future, Musk answers like this:
The first danger for the world and the future of the earth is the danger of environmental pollution.
The second danger for the future of the planet is having nuclear bombs for countries.
The third danger for the future of the Earth is the inability of artificial intelligence during the singularity.
After this answer, we realize that artificial intelligence is not a serious threat to the future of the planet.
So we can more easily talk about the scientific results of Daniel Kahneman’s experiments for artificial intelligence to perform better than humans even in the field of the simplest medical experiments.

According to the research mentioned in the book with examples, even simple algorithms prepared using phone models work better than doctors, judges and even predicting crimes.

In this book, the halo effect and its effect on decision-making are discussed with examples and proofs.

Another interesting point that has been mentioned in the research is the wonder of the number 7 in psychology.
For example, when expressing good or bad characteristics, humans cannot mention more than seven distinct characteristics. Or somewhere, for some. reason, it is proven that when the team is more than seven people, the probability of correctly understanding the behavior of the teammates decreases.
It seems that if 7 questions are asked for the tests, the test taker is helped to answer the questions correctly. (personal opinion)

– The GMA cognitive test is the most accurate in predicting people’s career future.

Active thinking is enhanced in an open mind, open-minded people constantly challenge their minds when faced with new ideas.

– In searching for successful people, it is better to look for people who actively seek information that contradicts their previous beliefs, they can methodically adapt new information to their current point of view, and they are eager to finish this process of their point of view. change the

But people tend to trust leaders who are steadfastly forthright, those who seem to know deep down what is the right decision.
But the evidence shows that if we want to improve the situation, we need the leaders of the first group.

– We should listen to the advice of someone who has higher intelligence. But people’s way of thinking is also important. Maybe it is better to choose someone who is more considerate instead of a smarter person.
– For example, in comparing two people, one is a chess champion and the other is a political elite, perhaps it is better to give special importance to the decisions of the chess champion in different fields.

It is very difficult to teach people about non-confirmation bias. Someone who has been taught about non-bias in one field repeats this mistake in another field.

Confusion is always present, even the temperature outside affects decision making

– The goal of a good decision maker should be to stick to the shadow of doubt, not to imagine himself as the man who knew too much.
Hitchcock

– Chimpanzee and darts and matching with experts’ predictions.

– White coat syndrome and blood pressure.

-Doctors make more correct diagnoses in the morning (one reason for using artificial intelligence in medicine).

– The Apgar test for diagnosing newborn babies can be converted into a device with sensors.
From Kahneman’s books,

in order to try to formulate psychological characteristics, one can get very useful and practical ideas for implementation in the field of artificial intelligence and computers.

– In medicine, there are guidelines that doctors must follow the guidelines to diagnose diseases based on a person’s body temperature, skin color, etc.

– Patterns can reduce confusion and are good cases for implementing artificial intelligence
For example:
Guidelines for diagnosing diseases related to the throat:
– There was no cough
– Existence of inflammatory discharge.
Swollen inflammatory glands in the neck.
– Temperature higher than 194 degrees.
– Depending on the score it receives, it is recorded and diagnosed manually, this factor causes the number of people who go for lung cancer tests to decrease. (idea for automation).

– Mediation letter method for recruiting organizations.

A book title that is wrong in making decisions by algorithms instead of humans, citing reasons, is mass killing (genocide).

شنیدن کتاب

 


 

امتیاز از 100 => 94

کتاب طرح بزرگ استیون هاوکینگ

کتاب طرح بزرگ

کتاب طرح بزرگ

 

کتاب طرح بزرگ 

یکی از کتاب های استیون هاوکینگ که از کتاب قبلی که معرفی شد تخصصی تر است . 

ممکن است با اشاره به بخشی هایی از آن کتاب اسپویل شود پس اگه تصمیم به مطالعه بدون سوگیری قبلی دارید لطفا ادامه متن را دنبال نکنید.

کتاب در قسمت های اول به پیدایش ادیان اولیه و دلیل پیدایش آن پرداخته جمله مهم در این بخش به نقل از هاوکینگ این هست:

“ظرفیت انسان برای جرم به گونه ایست که همواره راهی برای سرزنش کردن خود می یابد”

در ادامه وی سعی می کند که نظریاتی که قائل به وجود روح هستند را به سمت ابهام و دلیل روح را وجود غده صنوبری در مغز معرفی کند که البته کاملا بر پایه علم است .(غده پینه‌آل (به انگلیسی: pineal gland ) یا غده کاجی یا غده اپی‌فیز (به لاتین: epiphysis cerebri) یا غده صنوبری که غده رومغزی هم نامیده شده و به چشم سوم نیز معروف است تودهٔ بافتی مخروطی‌شکل کوچکی است که به وسیلهٔ ساقه‌ای به سقف بطن سوم مغز متصل است.)

 

از بخش های جالب اشاره به نظریات اثبات روح، نظریات و ادعا های دکارت بود که تاکنون در متون دینی ذهن من گم شده بود. به نقل از کتاب “جبرگرایی علمی بر رفتار فیزیکی حاکم است

دکارت ادعا می کند انسان دو بخش است 

 • بدن 
 • روح

“بدن تابع قوانین فیزیکی است اما روح تابع این قوانین نیست”

 

 نظر دکارت غده صنوبری مغز محل روح است و چشمه جوشان اختیار است.

 

جمله ای از علوم پزشکی و بینایی آمده که بی نهایت در اثبات دلایل هاوکینگ قدرتمند است، نقل از کتاب:

هیچ راهی برای حذف مشاهده گر یعنی ما که از طریق حسی است وجود ندارد

و تصور بر این است که مغز ما دنباله ای از سیگنال ها را از طریق اعصاب بینایی دریافت می کند.

این سیگنال ها در نوع تصویری که  شما می بینید دخالتی ندارند.

در شبکیه چشم نقطه کوری وجود دارد که در آن عصب بینایی به شبکیه متصل می شود و بخشی از میدان دید شما که دارای وضوح مطلوب است تنها منطقه کوچکی در حدود یک درجه از زاویه دید اطراف مرکز شبکیه است.

بنابراین اطلاعات خامی که به که مغز فرستاده می شوند تصویری مخدوش با یک سوراخ در وسط آن خواهد بود.

خوشبختانه مغز انسان این اطلاعات را پردازش می کند  یعنی ورودی های دریافتی از جانب دو چشم را ترکیب و جاهای خالی را با این فرض که ویژگی های تصویری مکان های مجاور مشابه و قابل جایگزینی هستند پر می کند.

بعلاوه اینکه مغز آرایه ای دو بعدی از اطلاعات شبکیه را خوانده و از آن اطلاعات برداشت سه بعدی ایجاد می کند .

به عبارت دیگر مغز تصویر یا مدل ذهنی می سازد.

وچنان خوب عمل می کند که از عینک وارونه استفاده کنیم بعد از مدتی مغز تصویر را درست می کند .”

 

در دلیلی دیگر از واقعی نبودن تصور و شناخت ما از دنیا به قانوان :

 

ممنوعیت نگهداری ماهی در تنگ در میلان ایتالیا اشاره می کند که به دلیل کروی بودن تنگ باعث می شود ماهی ها دنیای واقعی را واقعی نبینند و با دلیلی قاطع دید ما را به ماهی های درون تنگ از دنیا تعمیم می دهد.

 

در بخشی جالب به امواج و شکل موج ها اشاره می شود .

از جمله ای موارد : 

 • -تداخل سازنده تداخل مخرب
 • -موج های مخرب و سازنده
 • هر چه جسم بزرگتر باشد امواج کوانتومی ضعیف تری دارد
 • دوگانه موج یا ذره.
 • نور شبیه موج عمل می کند.
 • نور می‌تواند از ذرات تشکیل شده باشد که فوتون نام دارد.
 • یک فوتون تنها رو نمی تواند دید.
 • آزمایش دنینسون گرنر باکیبال (فرصت شدسرچ کن)
 • اصل عدم قطعیت نیز که تویگسط هایزنبرگ مطرح شد دلیل دیگری بر واقعیت های قابل مشاهده است.
 • مسئله برهم نهی کوانتومی تمام آزمایشات را با موفقیت پشت سرگذاشته است

 

نظریه های فیزیک را تقریبا از ابتدای حضور دانشمندان این حوزه مطرح می کند از جمله جالب ترین آن ها: 

 

یک نظریه میگه حال افراد بر گذشته افراد تاثیر داره.

 و در مورد گرمایش زمین که همیشه من تصور می کردم به دلیل استفاده از آلاینده های زیاده دلیل دیگری هم مطرح میشه :

جهان به سمت انبساط پیش میره و در آینده دما کره زمین در تمام نقاط یکسان خواهد شد . امااینکه چه وقت این اتفاق بیفتد سریع یا کند مشخص نیست . 

 

کتابی عالی که لازمه در کتابخانه داشته باشیم .

مطالعه از طاقچه

 

Stephen Hawking’s 

Big plan book
One of Stephen Hawking’s books is more specialized than the previous book that was introduced.

It may be spoiled by referring to parts of that book, so if you decide to read it without prejudice, please do not follow the rest of the text.

In the first parts, the book deals with the origin of early religions and the reason for its origin. The important sentence in this section, quoted by Hawking, is:

“Man’s capacity for crime is such that he always finds a way to blame himself”

In the following, he tries to introduce the theories that believe in the existence of the soul towards ambiguity and the reason for the soul is the presence of the pineal gland in the brain, which is of course completely based on science. or the epiphysis gland (in Latin: epiphysis cerebri) or the pineal gland, which is also called the intracerebral gland and is also known as the third eye, is a small cone-shaped mass of tissue that is connected to the roof of the third ventricle of the brain by a stalk.)

One of the interesting parts was the reference to the proof of the soul, Descartes’ theories and claims, which had been lost in the religious texts of my mind until now. According to the book “Scientific determinism governs physical behavior

Descartes claims that man is of two parts

Body
the ghost
“The body is subject to physical laws, but the soul is not.”

According to Descartes, the pineal gland of the brain is the place of the soul and it is the bubbling spring of will.

There is a sentence from medical and vision sciences that is infinitely powerful in proving Hawking’s reasons, quoted from the book:

“There is no way to remove the observer, us, who is through the senses

And it is thought that our brain receives a sequence of signals through the optic nerves.

These signals do not affect the type of picture you see.

There is a blind spot in the retina where the optic nerve connects to the retina, and the part of your field of vision that has optimal clarity is only a small area about one degree of visual angle around the center of the retina.

So the raw information sent to the brain will be a distorted image with a hole in the middle.

Fortunately, the human brain processes this information, that is, it combines the inputs received from the two eyes and fills in the blanks, assuming that the visual features of adjacent locations are similar and interchangeable.

In addition, the brain reads a two-dimensional array of retinal information and creates a three-dimensional impression from that information.

In other words, the brain creates a mental image or model.

And it works well to use upside down glasses, after a while the brain corrects the image.”

In another reason of the fact that our perception and understanding of the world is not real:

The ban on keeping fish in a strait in Milan, Italy points out that due to the sphericity of the strait, it makes the fish not see the real world as real, and with a decisive reason it extends our view of the world to the fish in the strait.

In an interesting part, waves and waveforms are mentioned.

Among other things:

Constructive interference and destructive interference
– Destructive and constructive waves
The larger the object, the weaker the quantum waves
Dual wave or particle.
Light acts like a wave.
Light can be made up of particles called photons.
It cannot see a single photon.
Denison Gerner’s Buckyball Test
The uncertainty principle, which was proposed by Heisenberg, is another proof of observable facts.
The quantum superposition problem has successfully passed all tests

He puts forward physics theories almost from the beginning of the presence of scientists in this field, including the most interesting ones:

A theory says that people’s present affects their past.

And in the case of global warming, which I always thought was due to the use of excessive pollutants, there is another reason:

The world is expanding and in the future the temperature of the earth will be the same in all places. But it is not clear when this will happen fast or slow.

An excellent book that we must have in the library.

 


کتاب : حیات 3

حیات3

حیات3

کتابی که ماسک توصیه به خواندنش کرده است.

از جمله کتاب هایی است که می تواند آن را کتابی جامع در زمینه همه نظریات موثر هوش مصنوعی به جز الگوپذیری از نظریه آفرینش و ساخت رباتی با تفاوت مغزی در دیدگاه رشد برای عدم نابودی انسان است.

(خلق دو جنسیت ذهنی رباتیک در قالب فاز های مختلف کنترل کننده یکدیگر، که اولین بار با پروژه سیستم های فازی سعی به طرح سناریوی آن گرفتم و البته که فرصت پیاده سازی سناریو هنوز فرا نرسیده است )

اینطور نیست که بین این مطالعات کتاب هایی نصفه و نیمه رها نشوند(به شخصه کتاب جهان موازی کاکو چون تمام کتاب را بر پایه احتمالات در نظر گرفته را نیمه خوانده رها کردم، کتاب داستانی لبه تیغ، کتاب دشمنان آنتوان چخوف که البته کتاب داستانی خوبی است جز سپردن به فردا های این روزهاست).

در حال مطالعه کتاب تاریخچه تقریبا همه چیز هستم که سال 2004 نوشته شده است. نکته قابل تامل اینکه در آن کتاب ذکر می کند ما نخواهیم توانست به مریخ برویم چون علم آن را نداریم اما الان در سال 2023 به مریخ رفته ایم 🙂 پس تمام علم بر احتمالات رشد کنونی است .

از کتاب حیات 3 مباحثی در رابطه با نکاتی زیر به نظرم ماندگار آمد :
معرفی کتاب روزی که چوبدستی من روانی شد….برای تربیت و حرف های رکیک بچه ها جواب است.
انتخابی مهم بی کربن پایه یا سیلیکون پایه…!
هوش مصنوعی بین 20 تا 100 سال اخیر به وقوع خواهد پیوست.

رفتار هدفدار رفتاری که با تاثیرش بهتر تعریف می شود.

ارگانیسم سایبری هیبرید انسان و ماشین

تکینگی به معنی انفجار هوش
تاریخ مشحون از هوچی گری های تکنولوژی های بی اساس است.
فیوچراف لایف دات اورگ

هیدروژن اگر زمان کافی داشت که باشد به انسان تبدیل می شود ادوارد رابرت هاریسون سال1995

وابستگی یادگیری ماشین هوشمند به شبکه طراحی آن و بهنگی شبکه عصبی نسبت به سایر شکبه ها در طراحی ماشین هوشمند شبکه های عصبی مدلheb
نوعی قاعده جبری گرایانه ای وجود دارد که از قوانین فیزیک تبعیت کرده سیناپس ها از آن تقلید می‌کنند.
هنوز نمی‌دانیم مغز ما از چه قوانینی برای یادگیری استفاده می کند

هوش را که توانایی دستیابی به اهداف پیچیده تعریف می شود نمی‌توان تنها با کمیتی به نام بهره هوشی سنجید بلکه باید آن را روی طیف همه اهداف اندازه گرفته.

دو نوع یادگیری تقویتی وجود دارد
یادگیری تقویتی بنیادی برای اینکه با کار درست جایزه بگیرد
یادگیری تقویتی چند لایه با شبکه عصبی پیشگویی احتمال گرفتن جایزه بالاتر را با درستی بالا تشخیص و آن را به کار بگیرد.

اشتباهات ماشنین ها که منجر به خسارات انسانی شد :
هواپیمای 655 ایران ایر که اشتباهی سامانه هوشمند آن را هدف قرار داد و تمام 255 مسافر آن کشته شدند.
هوشمند امریکا

زیر دریایی روسی که آمریکا آن را نجات داد اما نمی دانستند اژدر هسته ای حمل می کند و می‌خواستند شلیک کنند که چون سه نفر تصمیم گیرنده بودند ارخیپوف موافقت نکرد و از جنگ جهانی سوم جلوگیری کرد.
پتروف در روسیه که درست تشخیص ذاتی داد که موشک های هسته ای که اخاگطار آن از کامپیوتر آمده بود درست نیست .اگر هوش مصنوعی بود چه میشد!

توصیه شغل یابی برای جوانان

من به فرزندانم توصیه میکنم دنبال شغل هایی باشند که ماشین ها قادر به انجام آنها نیستند و بنابراین در آینده نزدیک خودکار نخواهندشد.
پیش بینی های اخیر در این زمینه چند پرسش را در ذهن تداعی می کنند.
آیا شغل مورد نظر در رابطه با برخورد با مردم و استفاده از مهارت های اجتماعی است.
آیا شغل مورد نظر به خلاقیت و دادن راه حل های هوشمندانه مربوط می شود.
آیا شغل مورد نظر مستلزم به کار در محیط های غیر قابل پیش بینی است.
هر چه تعداد پاسخهای شما به این پرسش ها مثبت باشند بهاحتمال زیاد شغل بهتری گیرتان می آید.
برنامه دولت ها در حال حاضر:
دو دهه آموزش چهارده کار مفید.

گفتگوی دو اسب در سال 1990 در زمان دیدن ماشین.
گفتگو مبنی بر بهتر شدن زندگی شد اما جمعیت اسب ها چند صد هزار کمتر شد.
ما هنوز مغزمان را کامل نشناخته ایم و نمی دانیم یا حضور هوش مصنوعی مغز ما چطور عمل خواهد کرد و آیا رشد کرد؟

شغل هایی را انتخاب کنید که به خلاقیت نیاز دارد.
تصور کنید دو عدد با توان 19 را بخواهیم جمع کنیم مغز ما در این زمینه به شدت از هوش مصنوعی ضعیف تر است اما در تصمیمات خلاقانه هنوز هوش مصنوعی قادر به هم پایین با مغز ما نیست.

معرفی کتاب تکینگی نزدیک است، کتاب حیات چیست شرودینگر، نظریه فرما،فرشتگان کوچکتر طبیعت ما.

سناریو هوش مصنوعی دایه، سناریوی دیکتاتور خیرخواه، سناریوی خدای نگهبان، نگهبان باغ وحش.

مثالی از ضعف یادگیری تقویتی هوش مصنوعی
برداشت درست یادگیری تقویتی برای ربات چیست ، یک آتش نشان که برای نجات بچه ای جان خود را به خطر می اندازد یک ربات نظاره گر این صحنه است ممکن است چند برداشت داشته باشد.
_آتش نشان به هر قیمتی باید جان بچه را نجات دهد.
_آتش نشان سردش بوده و به درون آتش رفته وبچه را نیز نجات داده
_آتش نشان میخواسته تمرینی کرده باشد و بچه را نجات داده است.
(یادگیری تقویتی وارونه)

بهینگی پارتو در اقتصاد

سه قانون رباتی.
نباید به انسان آسیب و نه بگذارد به او آسیب بزند.
نباید از دستورات انسان سرپیچی کند مگر اینه با دستور بالا در تناقض باشد.
ربات باید جان خود را حفظ کند مگر اینکه یا دو قانون بالا در تضاد باشد.

در زمینه وجود ارادی حرکات و ناحیه ای از مغز که وطفه حرکت اندام را دارد (با تحریک کورتکس اندام بدون اراده حرکت می کند.
در فصل آخر کتاب درباره خودآگاهی بحث می کند جایی که رشد ربات به عنوان موجودی هوشمند با چالشی بزرگ روبروی می شود . خودآگاهی را به نرم افزاری تشبیه می کند که روی سخت افزاری به نام جسم قرار می گیرد اما مستقل از جسم است.

خودآگاهی ما 1/4 از ما عقب است.
مثلا در جاده ای با سرعت بالا رانندگی می کنید و سنجابی جلوی ماشین ظاهر می شود، به دلیل طولانی بودن فاصله دستور تا حرکت به مغز نمی توان انتظار داشت از برخورد جلوگیری شود(دلیل اینکه نمی توانیم مگس را با دست بگیریم کوتاه بودن مسیر دستور و اجرا در مگس می باشد، هر چقدر جثه بزرگتر سرعت کمتر).

-خودآگاهی خواصی دارد که از بستر فیزیکی جدا هستند و مستقل از بستر است .

ویدیو های های تکان دهنده کلایو ویرینگ(خودآگاهی).

سندرم دست بیقرار شاید از دو خودآگاهی تاثیر گرفته اند.

نظریه اطلاعات یکپارچه…در تناقض با نظریه خودآگاهی مستقل(برداشت).

 

 

Book: Life 3

Life 3
A book recommended by Musk to read.

It is one of the books that can be considered as a comprehensive book in the field of all the effective theories of artificial intelligence, except for modeling the theory of creation and making a robot with a brain difference in the perspective of growth for the non-destruction of humans.

(The creation of two robotic mental genders in the form of different phases that control each other, which I tried to plan for the first time with the fuzzy systems project, and of course the opportunity to implement the scenario has not yet come)

It’s not like there aren’t half-abandoned books between these studies (personally, Kaku’s parallel world because I left the whole book half-read based on the possibilities considered, the fiction book Razor’s Edge, the book Enemies by Anton Chekhov, which of course is a good fiction book It is nothing but leaving it to the tomorrows of these days).

I am reading the book History of Almost Everything which was written in 2004. It is interesting to note that in that book it is mentioned that we will not be able to go to Mars because we do not have the knowledge, but now we have gone to Mars in 2023 🙂 So all science is based on the current growth possibilities.

From the book of Hayat 3, I found the following topics to be permanent:
Introduction of the book “The day my wand became psychotic”.
An important choice of carbon base or silicon base…!
Artificial intelligence will happen between the last 20 and 100 years.

Targeted behavior is behavior that is best defined by its effect.

Human-machine hybrid cyber organism
Singularity means explosion of intelligence
History is full of hoochies of baseless technologies.
Future Life dot org

Hydrogen, if given enough time, would turn into a human, Edward Robert Harrison, 1995

The dependence of intelligent machine learning on its design network and the maturity of the neural network compared to other branches in the design of intelligent machine neural networks modelheb
There is a kind of algebraic rule that obeys the laws of physics and imitates the synapses.
We still don’t know what rules our brain uses to learn

Intelligence, which is defined as the ability to achieve complex goals, cannot be measured only by a quantity called IQ, but must be measured on the spectrum of all goals.

There are two types of reinforcement learning
Reinforcement learning is fundamental to being rewarded for doing the right thing
Multi-layer reinforcement learning with neural network predicts the probability of getting a higher reward with high accuracy and applies it.

The mistakes of the drivers that led to human losses:
Iran Air plane 655 was targeted by a mistake in its intelligent system and all 255 passengers were killed.
Smart America

The Russian submarine that America saved but they didn’t know it was carrying a nuclear torpedo and they wanted to shoot it, because three people were the decision makers, Arkhipov didn’t agree and prevented World War III.
Petrov in Russia, who correctly recognized that the nuclear missiles whose warning came from the computer was not true. What if it was artificial intelligence!

Job search advice for young people

I advise my children to pursue jobs that machines cannot do and therefore will not be automated in the near future.
Recent forecasts in this field evoke several questions in the mind.
Is the desired job related to dealing with people and using social skills?
Is the desired job related to creativity and giving intelligent solutions?
Does the desired job require working in unpredictable environments?
The more your answers to these questions are positive, the more likely you will get a better job.
Governments program now:
Two decades of teaching fourteen useful tasks.

A conversation between two horses in 1990 when they saw a car.
The conversation was about the improvement of life, but the number of horses decreased by several hundred thousand.
We still don’t know our brain completely and we don’t know how the presence of artificial intelligence in our brain will work and if it will grow?

Choose jobs that require creativity.
Imagine if we want to add two numbers to the power of 19. Our brain is much weaker than artificial intelligence in this field, but artificial intelligence is still not able to match our brain in creative decisions.

Introducing the book The Singularity Is Near, The Book of What Is Life, Schrödinger, Fermat’s Theory, The Smaller Angels of Our Nature.

Nanny artificial intelligence scenario, benevolent dictator scenario, guardian god scenario, zookeeper scenario.

An example of the weakness of artificial intelligence reinforcement learning
What is the correct perception of reinforcement learning for a robot, a firefighter risking his life to save a child is a robot watching this scene may have several perceptions.
The fireman must save the child’s life at any cost.
The fire was a sign of his coldness and he went into the fire and saved the child
_The fireman wanted to practice and saved the child.
(inverted reinforcement learning)

Pareto optimality in economics

Three laws of robotics.
He should not harm a person and not let him be harmed.
He should not disobey the orders of man unless it is in contradiction with the above order.
The robot must save its life unless either of the above two rules conflict.

In the context of the voluntary existence of movements and a region of the brain that is responsible for the movement of the limb (by stimulating the cortex, the limb moves involuntarily.
In the last chapter of the book, he discusses about self-awareness, where the development of the robot as an intelligent being faces a big challenge. He compares consciousness to software that is placed on hardware called the body, but is independent of the body.

Our self-awareness is 1/4 behind us.
For example, you are driving on a high-speed road and a squirrel appears in front of the car. Due to the long distance between the command and the movement in

the brain, it cannot be expected

To prevent rejection (the reason we can’t catch the fly with our hands is the shortness of the command and execution path in the fly, the bigger the size, the slower the speed).

– Consciousness has properties that are separate from the physical substrate and is independent of the substrate.

Clive Wearing’s shocking videos (self-awareness).

Restless hand syndrome may be affected by two self-awareness.

Integrated information theory…contradicted with the theory of independent self-awareness (perception).

 


عنوان : این راهش نیست

 

یک کتاب بسیار عالی در زمینه خود شناسی و رشد فردی، این کتاب رو به واسطه یکی از کاربران لینکدین در شهر خودم در کویر شروع کردم و در کنار دریای خزر تموم کردم، به اندازه مسافتی که در جاده طی کرده بودم (حدود 1700 کیلومتر) این کتاب مسافتی در راه های خود شناسی طی کرد، بیان کتاب های مختلف و خلاصه این کتاب ها در چند خط اینقدر حالب بود به فکر کردم اگر مولف کتاب اطلاع داشت شاید اجازه این خلاصه و طرح اون رو به نویسنده کتاب نمی داد.

از کتاب کانمن که بالاتر شاره شد موضوع اثر ماندگاری درد رو آورده بود که بسیار جالب بود.

نکات این کتاب ( امکان اسپویل وجود دارد)

 • بعضی افراد نیاز به محیط عالی برای رشد دارند اما وقتی به رشد برسند نمود فوق العاده ای خواهند داشت در مقابل بعضی افراد در هر مجیطی می توانند رشد کنند که  شاید نمود شکف انگیزی نداشته باشند و توصیف این افراد به گل های ارکسیده و گل های قاصدک بی نظیر بود؛
 •     گل های ارکیده که خاص هستند و شرایط حساسی برای رشد دارند برعکس گل های قاصدک.

اما گل های ارکسیده زیبایی بی نظیر دارند.

 • – ژن7R بیشتر در بیش فعال ها و خلافکارها وجود دارد مثل چاقو است که می‌تواند برای آشپزی یا قتل به کار رود که در افرادی با شرایط خاص وجود دارد (گل های ارکیده)
  – شرایط تفاوت ها را می سازند
  -ژنcr 5httpl در افرادی وجود دارد که اگر والیدن مهربان داشته باشند مطیع خواهند شد و اگر والدین زورگو داشته باشند کلاهبردار
 • نظریه هیولاهای امیدبخش
 • تحقیقات نشان می‌دهند افراد خلاق
  مغرور تر
  متقلب تر
  بی نطم تر هستند و در مدرسه نمرات پایین تری می گیرند
  معلمان دانش آموزان خلاق را دوست ندارند چون کاری که می گویند را انجام نمی دهند

احتمال اینکه افراد خلاق به مدیریت ارشد دست یابند بسیار ضعیف است.

 • افراد بشدت خلاق در خطر بیشتری از مشکلات روانی قرار دارند.
 • جمله معروف :افراد فقیر دیوانه هستند و افاگراد پولدار عجیب و غریب.
 • دانش آموزان ممتاز با مدرسه مانند شغل رفتار می کنند اما دانش آموزان خلاق مانند چیزی که به آن علاقه دارند.
 • جنون خفیف ویژگی هایی چون کمتر خوابیدن بیشتر کارکردن دارد که یکی از ویژگی های بارز مدیران سیلیکون ولی است.

در انجیل توماس اینگونه نوشته شده اگر آنچه را که درون شماست را بشناسی چیزی را شناختید که شما را نجات خواهد داد و اگر آنچه را دروان شماست نشناسید همان موجب ازبین رفتن شما خواهد شد.

 • در افراد وظیفه شناسی که در محیط کار، بیکار هستند احساس شادی 120 درصد بیشتر از افرادی که وظیفه شناس نیستند و چنین شرایطی دارند و این نشان وی دهد وطیفه شناسی افراد که در مدرسه به آنها آموزش داده و افراد معدل بالا آن را بیشتر دارند به درد رشد کارهای خلاق نمی خورند.

– باید شخصیت خود را بشناسید با سرکوب کردن صفاتت شدید کننده خود نه تنها از شخصیت اصلی خود دور می شوید بلکه منکر برتری های کلید وهمه خود هم می شود..
اگر چه اصلاح برخی رفتار ها لازم و ضروری است اما بسیار ازجنبه های اصلی شخصیتی تغییر نمیکنند.

 • اما بسیار ویزگی های ذاتی بتقریبا اصلا تغییر نخواهند کرد:
  شیوایی کلام،
 • سازگارا ی،
 • تکانشگری،
 • تواضع ،
 • صفاتی هستند که از کودکی تغییر نمی کنند
  اگر شما فردی مطیع و فرمانبردار و دنبال محیط کارتان هستید قابل ستایش هستید و باید دنبال چنین محیط هایی بگردید اما برعکس…..

شایدمعایب ما به عنوان یک انسان ما را به انسان تبدیل می کنند.

البته در نوابع مطیع ممکن است سوانگو هایی باشند که نابغه و جراح می شوند، سوانگو متخصصی که 60 نفر از بیماران خود را تخمینی به قتل رساند قطعا افرادی که به قتل رسانده بیشتر بوده، سوانگو نابغه تحصیلی بود.

 • در کوتاه مدت شاید بد بودن خوب باشد.
  تحقیقات نشان می دهند تلاش و کوشش راه خوبی برای پیش رفت نیست و ظواهر بیشترین کاربرد را دارند.چاپلوسی زیاد طبق تحقیقات بیشترین تاثیر را در پیشرفت دارد.
  چاپلوسی در هیچ زمینه ای نتیجه عکس ندارد.

افراد چالوس و شارلاتان در سازمان ها بیشترین پیشرفت را می کنند.
افراد بی ادب هم امتیاز بالاتری دراند.
افراد که خصوصیات سازگاری کمتری دارند گول بیشتری به دست می آورند.
دو نوع ویژگی که با آن فرد مقابل را می شناسیم
-مهربانی
-شایستگی
طبق مطالعاتی در دانشگاه هاروارد تحت عنوان بی نظیر اما بی رحم،
این دو ویژگی رابطه عکس با هم دارد، یعنی اگر فردی خیلی خوش اخلاق و خوب باشد ما فکر می کنیم شایستگی کمتری دارد در واقع شارلاتان بودن موجب می شود دیگران شما را فردی قدرتمند تر تصور کنند، کسانی که قوانین را می شکنند قدرتمند تر از کسانی که از آن طبعیت می کنند به نظر برسند.تحقیقات نشان می دهند برخی خصوصیات منفی می توانند بسیار امکان رهبر بودن شما را بالا ببرند.

 • مولداوی بدترین کشور ( کمترین اعتماد بین مردم در این کشور)
 • مدل مقابله به مثل تی اف تی
 • حسادت نکنید برنده شدن کسی دیگر لزوما به معنی باخت شما نیست گاهی باعث می شود در مراحل بعدی پیروز میدان شوید.
 • زندگی اغلب شبیه بازی دو زندانی است که باید سر دوراهی ببیند شما کدام را انتخاب می کنید
 • در هر دقیقه حدود هزار کلمه به خودمان می گوییم اگر مثبت با شد اثر فوق العاده ای دارد

آنچه قرار است نوری از خود داشته با‌د باید تحمل سوختن را نیز داشته باشد

 • اسپنسر که پیوند کبد مرده بود و روزی فقط یک کار را می توانست انجام دهد. فقط شام پختن را انتخاب کرد و آشپز بی نظیری شد
 • رویکرد های سریع و کوتاه به کار ببرید که اگر شکست بخورید سریع دوبه ه شروع کنید. تست ساخت تحمل سازه و کلوچه و برنده شدن بچه ها
 • پاسکال:تمام غصه های بشر از یک چیز سرچشمه می‌گیرد، اینکه نمی ‌تواند در اتاق خود آرام و بی سروصدا بماند
 • برون گرا ها نمی توانند در حوزه ای خاص تخصص پیدا کنند.
 • برون گرایی با جرم و جنایت رابطه مستقیم دارد.
 • بهترین فروشنده ها میانه رو ها هستند.
 • تحقیقات نشان می دهد بهترین راه ارتباط با افراد سوال پرسیدن در مورد خودشان است چون وقتی در مورد خودشان صحبت کنند مغز حس لذت بسیار زیادی خواهد داشت و وقتی در مورد عقایدشان بپرسید فقط منتظر پاسخ باشید و تحسینشان کنید.یک دوستی عمیق شکل خواهد گرفت
  تعریف و تمجید از فرد بیشتر از پول و س ک  س فرد را ارضا می کند
  در هر دقیقه می توانیم هفتصد کلمه را بشنویم و متوجه شویم
 • سازگاری هیدو نیک…مشابه تردمیل خواستن
 • ارتش شبه
 • استفاده از فن جی .بدون دست زدن به حریف با تمرکز شکست دهند…توهم
 • بیمارستان …هیلز
 • آسیب قسمت آمیگدال باعث ارتباط راحت تر افراد با دیگران می شود
 • گوش کردن به نظر دیگران تعاملات مغز را آفر زایش می دهد و خود برتر بینی باعث می شود دیگر به حرف دیگران گوش نکنید
 • پزشکان از خود راضی جان بیماران را به‌خطر می انداختند
 • تحقیقات نشان می دهد کارآفرینان بد بین موفق تر هستند
 • مثل مادر بزرگ ها با خودتان حرف بزنید
 • امپراتوری نورتون در سانفرانسیسکو…پلی که اوکلند را به سانفرانسیسکو وصل کند دستور نورتون بود که بعدا به تحقیق پیوست..اوراق قرضه داشت
 • وقتی کم میخوابیم بیشتر دچار نا امیدی می شویم.
 • خواب های سبک موجب بهبود عملکرد می شود، یک خواب نود دقیقه ای نتیجه را بسیار بهبود داده بود.
  رفتن به تعطیلات دو هفته ای موجب دلبستگی به کار می شود.

دو ساعت ونیم تا چهار ساعت بعد از بیدار شدن بیشترین بهره وری را دارید .
یک ساعت را مانند مراسم مذهبی در اول صبح به خود اختصاص دهید.

 • هرچقدر مدیران بیشتر بین کارمندان باشند و با آنها صحبت کنند خلاقیت کارمندان کم می شود چون خلاقیت اشتباه لازم دارد و کارمندان با صحبت مدیر خود را بی اشتباه می خواهند پس با صحبت با مدیر از کارهای ریسک پذیر دور می شوند و خلاقیت کمتری خواهند داشت.
 • آیین پایان کار باعث بهبود اوضاع می شود بهتر است گرایان کار کار فردا را یادداشت کنید و برای خودتان آخر هفته را برنامه تفریحی بگذارید و البته خوب بخوابید.

 

 

«این راهش نیست» را از طاقچه دریافت کنید
https://taaghche.com/book/51648

Title: This is not the way

An excellent book in the field of self-knowledge and personal growth, I started this book through a LinkedIn user in my city in the desert and finished by the Caspian Sea, the same distance I had traveled on the road (about 1700 km). This book traveled a long way in the ways of self-knowledge, the description of different books and the summary of these books in a few lines was so great, I thought that if the author of the book knew, maybe he would not have allowed this summary and its design to the author of the book.

From Kahneman’s book, which was discussed above, he brought up the topic of the lasting effect of pain, which was very interesting.

The tips of this book (there is a possibility of spoilers)

Some people need an excellent environment to grow, but when they grow, they will have a wonderful appearance, on the other hand, some people can grow in any environment, which may not have a blooming appearance, and these people are described as orchid flowers and dandelion flowers. It was unique;
Orchid flowers, which are special and have sensitive conditions for growth, unlike dandelion flowers.
But orchid flowers have a unique beauty.

– The 7R gene is more common in hyperactives and criminals. It is like a knife that can be used for cooking or murder, which exists in people with special conditions (orchid flowers).
– Conditions make the differences
5httpl gene exists in people who will be submissive if they have kind parents and cheaters if they have pushy parents.
The theory of promising monsters

Research shows that creative people
more proud
more fraudulent
They are more undisciplined and get lower grades in school
Teachers don’t like creative students because they don’t do what they say
Creative people are less likely to reach top management.
Highly creative people are at greater risk of psychological problems.
Famous saying: Poor people are crazy and rich people are weird.
Gifted students treat school like a job, but creative students treat it like something they’re passionate about.
Mild insanity has features such as sleeping less and working more, which is one of the distinctive features of Silicon Valley managers.

– In the Gospel of Thomas, it is written like this: If you know what is inside you, you will know something that will save you, and if you do not know what is inside you, it will destroy you.

Conscientious people who are unemployed in the work environment feel 120% more happy than people who are not conscientious and have such conditions, and this shows that the spectrum of people he taught in school and people with high averages have more of it. They do not suffer from the growth of creative works.

– You have to know your personality. By suppressing your aggravating traits, you not only distance yourself from your main personality, but also deny your key advantages.
Although it is necessary to modify some behaviors, but many of the main aspects of personality do not change.

But many inherent features will not change at all:
eloquence,
compatible
impulsiveness,
humility,
There are traits that do not change since childhood
If you are an obedient and submissive person and looking for your work environment, you are praiseworthy and you should look for such environments, but on the contrary…..
Maybe our flaws as a human make us human.

Of course, in submissive roles, there may be Swangos who become geniuses and surgeons. Swango, a specialist who killed an estimated 60 of his patients, certainly killed more people, Swango was an academic genius.

In the short term, it might be good to be bad.
Research shows that hard work is not a good way to progress and appearances are the most useful. According to research, flattery has the greatest effect on progress.
Flattery has no effect in any field.
Chalous people and charlatans make the most progress in organizations.
Rude people also have a higher score.
People with less adaptive traits get more cheats.
Two types of characteristics with which we know the opposite person
Kindness
– Merit
According to a study at Harvard University under the title “Unique but Cruel”,
These two characteristics have a reciprocal relationship, that is, if a person is very polite and good, we think that he is less competent, in fact, being a charlatan makes others think of you as a more powerful person, those who break the rules are more powerful than Research shows that some negative traits can greatly increase your chances of being a leader.

Moldova is the worst country (the least trust among people in this country)
Counter model like TFT
Don’t be jealous, someone else’s win does not necessarily mean your loss, sometimes it makes you win in the next stages of the field.
Life is often like a game of two prisoners at a crossroads to see which one you choose
We say about a thousand words to ourselves every minute. If it is positive, it has a wonderful effect
What is supposed to have a light of its own must also bear burning
Spencer, who had a liver transplant, was dead and could only do one thing a day. He chose to cook only dinner and became a unique cook

Use quick and short approaches, and if you fail, quickly start double. Testing the tolerance of the structure and cookies and the children winning

Pascal: All human sorrows originate from one thing, that he cannot remain quiet and silent in his room.
Extroverts cannot specialize in a specific area.
Extraversion has a direct relationship with crime.
The best salespeople are middlemen.

Research shows that the best way to connect with people is to ask questions about themselves, because when they talk about themselves, the brain

There will be a great sense of pleasure and when you ask about their opinions, just wait for the answer and praise them. A deep friendship will be formed.
Complimenting and praising a person satisfies a person more than money and sex
We can hear and understand seven hundred words every minute
Hido and Nik’s compatibility is similar to wanting a treadmill
pseudo army
Using Fan J. Defeat the opponent without touching them with concentration…Illusion

Hills Hospital

Damage to the amygdala makes it easier for people to communicate with others
Listening to other people’s opinion gives rise to brain interactions, and self-centeredness makes you stop listening to other people’s words.
Complacent doctors put patients’ lives at risk

Research shows that bad-brained entrepreneurs are more successful
Talk to yourself like a grandmother
Norton’s Empire in San Francisco… The bridge connecting Oakland to San Francisco was ordered by Norton, who later joined the research.. He had bonds.
When we sleep less, we are more disappointed.
Light sleep improves performance, a ninety-minute sleep greatly improved the result.
Going on a two-week vacation makes you attached to work.

You are most productive two and a half to four hours after waking up.
Set aside an hour like a religious ceremony first thing in the morning.

The more managers are among employees and talk to them, the creativity of employees decreases because creativity requires mistakes and employees want their manager to be correct by talking to them.
The ritual of finishing work will improve the situation. It is better to write down tomorrow’s work schedule and plan a fun weekend for yourself, and of course, sleep

well.

 

 

 

اتمام یک کتاب میتونه چنین جایی ساعت 5 صبحی بهارباشه.

 

 

 

 

 


 

نوشتن یادداشت هایی کتاب این راهش نیست (23 خرداد ماه، ساحل مازندران1402)

 


 

 

 

 

 

 

 


 

کتاب تاریخچه نسبتا همه چیز

کتابی جامع از و زیبنده نام بسیار متناسب آن.

از قرار داد بستن انیشتن با همسرش به عنوان یک کارمند و ذکر بند های جالب قرارداد زندگی مشترکشان تا اعماق زمین و کهکشان.

در این کتاب این موضوعات را با دلایل جزئی و از پیدایش می خوانیم: (اخطار: امکان اسپویل متن کتاب )

-درباره سرب و وجود آن در مواد بهداشتی تا سال1938، نکته: سرب از بدن دفع نمی شود بلکه در استخوان ها و خون تجمع می یابد

.

-اضافه کردن رادیو اکتیو از حدود سال 1900 تا 1938 و 4 سال قبل از فوت مادام کوری در خمیر دندان و برخی موارد دارویی باعث اثربخشی بیشتر شمرده می شد و حتی هتل هایی تبلیغ استخر اورانیوم می کردند

-کمربند مغناطیس زمین (حرکات آن و تاثیر آن بر بدن و حیات)

-مستی با نیتروژن .در اعماق پایین‌تر از 30 متر نیتروژن تبدیل به ماده شادی آور می‌شود.

-فقط دوازده درصد از خشکی‌ها و یا چهار درصد از کل زمین معتدل و مناسب سکونت انسان است

-باکتری ها یک آب موجود تنها و ریز هستند که با اندکی رطوبت باعث شکفتن آنها می شود.

-باکتری هایی در گلو وجود دارند که اگر به داخل خون راه پیدا کنند بدون هیچ دردی فرد را در 12 ساعت می کشند

-ویروس ها از باکتری ها کوچکتر و ساده ترند.

-در روده باکتری هایی وجود دارد که اگر به خون راه پیدا کنند فرد را سریع می کشند این اتفاق در تصادفات بیشتر رخ می دهد.

-بیماری خواب پنج هزار نفر را در اروپا کشت.

-آنفولانزای خوکی بعد از سریع به وجود آمد تلفات جنگ جهانی دوم را در چهار ماه داشت

-گلسنگ درجایی که موجود دیگری نیست بیشتر رشد می کنند.

-حیات می‌خواهد وجود داشته باشد اما نه خیلی زیاد.

-دوره های زندگی موجودات در کره زمین را تقسیم بندی های اصلی می کنند و این گروه ها نیز به گروه های فرعی تقسیم می شدند.

-در دوران لاک پشت ها  سیناپسید ها ها تبدیل به لاک گشت شدند.

سیناپسید ها ها به چهار گروه تقسیم بندی شدند .

-کلان سلسله دوم را اینها به وجود آوردند.

-صد وپنجاه میلیون سال طول کشید که کلان سلسله سوم (دایناسورها)طول کشید.

-تا سلسله چهارم که سلسله ما انسان است.هر تغییر به انقراض بستگی داشت

-مرگ هر جانور یک طریقه جانوری است

-سی میلیارد گونه جانور وجود داشته که 99.99 درصد اکنون در کنار ما نیستند.

-متوسط وجود هر گونه چهار میلیون سال است همان مقداری که سلسله چهارم الان در آن قرار داریم.

انقراض از بی مواصلاتی انسان موصوع دیگر است.

-حادته ای که  خیلی از جانوران را ازبین برد -اطلاعات بیشتر از دو سایت زیر : 

https://interestingengineering.com/lists/disappearance-megafauna-humans

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/vanishing-what-we-lose-when-an-animal-goes-extinct-feature

A history book of relatively everything

A comprehensive book with a very fitting name.
From Einstein’s contract with his wife as an employee and mentioning the interesting clauses of their cohabitation contract to the depths of the earth and the galaxy.
In this book, we read these topics with partial reasons and from their origins: (Warning: Possible spoilers of the text of the book)

About lead and its presence in sanitary materials until 1938, note: Lead is not eliminated from the body but accumulates in bones and blood.
.
-Adding radioactive from around 1900 to 1938 and 4 years before Madame Curie’s death in toothpaste and some medicinal items was considered more effective and even hotels advertised uranium pools.

-Earth’s magnetic belt (its movements and its effect on the body and life)

– Drunkenness with nitrogen. At depths below 30 meters, nitrogen becomes a happy substance.

– Only twelve percent of land or four percent of the whole earth is temperate and suitable for human habitation

-Bacteria are a single and tiny water that causes them to bloom with a little moisture.

There are bacteria in the throat that if they get into the blood, they will kill a person in 12 hours without any pain.
Viruses are smaller and simpler than bacteria.
– There are bacteria in the intestine that kill a person quickly if they get into the blood, this happens more often in accidents.

Sleeping sickness killed five thousand people in Europe.
– Swine flu emerged after the rapid death of World War II in four months

-Lichen grows more where there is no other organism.
– Life wants to exist but not too much.

– The life cycles of the organisms on the planet are the main divisions and these groups were also divided into subgroups.
– During the age of turtles, synapsids became turtles.
– Synapsids were divided into four groups.
– They created the second dynasty.
It took one hundred and fifty million years for the third dynasty (dinosaurs) to last.
-Until the fourth dynasty, our dynasty is human. Every change depended on extinction
– The death of every animal is an animal way
There have been thirty billion species of animals, 99.99% of which are not with us now.
– The average existence of any species is four million years, the same amount that we are in the fourth dynasty now.
Extinction due to lack of communication is another concept.

– An accident that killed many animals – More information from the following two sites:
https://interestingengineering.com/lists/disappearance-megafauna-humans

https://www.nationalgeographic.com/animals/article/vanishing-what-we-lose-when-an-animal-goes-extinct-featureصدای غذا خوردن حلزون وحشی

کتابی مختصر و بسیار مفید :

بریده هایی از مطالب کتاب :

بد شانسی، ابهام، باخت.تیغ تیز مرگ را به یاد انسان های سالم می انداختم.

آنها که بیمارند حاوی ترس های خاموش کسانی هستند که از سلامتی برخوردارند.

هرمافرودیت یا نر ماده.حلزون

حلزون هزار دندان دارد د انسان 32 تا

حلزون ها دو نوع گیاه خوار و گوشتخوار که حتی در نوع گوشت خوار همنوع خودشان را می خورند

شاخک های تلسکوپی

شاخک های حلزون مثل گوش های قاطر درون اون را نشون می دهد.

حلزون ریه قلب و دستگاه گوارش دارد .

یک دوازدهم وزنش آب ذخیره و مانند شتر در هوای خشک را تاب بیاورد

تنفس حلزون از طرف پوست و از طریق حفره ای در بدنش انجام می شود.

دمای بدن حلزون خونسرد با دمای بیرون متغیر مطابقت می کرد پس انرژی زیادی برای تنظیم دما نیاز ندارد.

چشم های حلزون روی نوک بلند ترین شاخ هایش قرار گرفته اند.

شاخک ها هر کدام مستقل به 90 درجه تغییر جهت می دهد.

حلزون سه حس دارد

بویایی .چشایی. و بساوایی که بویایی از همه برایش حیاتی تر است.

بینایی فقط برای تشخیص نور بود

نور گرم تر و تاریکی سرد تر است.

شاخک ها گیرنده های بویایی و چشایی را دارند و اگر از بین بروند از نو رشد می کنند.

جهان را بویایی می بینند.

قانون مارپیچ لوگو اتمی. در صدف حلزون رعایت شده است.

در صدف ها امواج با برخورد به اطراف یا توجه به ساختار آن برخوردی خاص داشته و صدای دریا می دهند.در خزیدن حلزون ام همین صدا را شاهد هستیم.صدف حلزون راست گرد و چپ گرد است.

 

ساخت تراریوم که دیروز با آورن چند حلزون از کوهستان آمادش کردم و به نظر جالب میاد. 

 

The Sound of a Wild Snail Eating

Bad luck, ambiguity, loss. I used to remind healthy people of the sharp blade of death.
Those who are sick contain the silent fears of those who are healthy.
Hermaphrodite or male female snail
A snail has a thousand teeth and a human has 32
Snails are two types of herbivores and carnivores, which even in the carnivorous type eat their own species
Telescopic tentacles
It shows the snail’s tentacles like a mule’s ears.
The snail has lungs, a heart and a digestive system.
One twelfth of its weight can store water and endure dry weather like a camel
The snail breathes through its skin and through a hole in its body.
The cold-blooded snail’s body temperature matches the changing outside temperature, so it does not need much energy to regulate the temperature.
The snail’s eyes are located on the tip of its longest horns.
Each tentacle changes direction independently to 90 degrees.
The snail has three senses
Smell. Taste. And the smell is the most important for him.
Sight was only for detecting light
Light is warmer and darkness is colder.
Tentacles have olfactory and taste receptors and grow again if they are lost.
They see the world by smell.
Spiral law of the atomic logo. Observed in the snail shell.
It is an inseparable part of the animal
In oysters, the waves collide with the surroundings or pay attention to its structure, and they make the sound of the sea. We see the same sound when the snail crawls. The right snail shell is round and the left is round.

Making a terrarium that I prepared yesterday by bringing some snails from the mountains and it looks interesting.ماورای طبیعی شدن،  نویسنده:جو دیسپنزا،  مترجم:فریبا جعفری نمینی

این کتاب کتابی از یک مقام علمی در زمینه نحوه کسب تجربه های روحانی است؛

در این زمینه قبلا کتاب های هاله انسانی از ذکتر الماسیان و خود هیپنوتیزم و البته مباحث دکتر آزمندیان رو بارها مرور و آشنا شده بودم، البته مربوط به تقریبا یک دهه پیش؛

دکتر آزمندیان در فایل صوتی تکنولوژی فکر در زمینه هایی صحبت کرده بود که بسیار مرتبط است.که می توانید از اینجا بشنوید.

 

غده صنوبری یا پینه آل موضوع جالبی بود که با تاثیر ملاتونین در برون فکنی های مغزی مفید توصیف شده بود.

نکته جالب آزمایشی به این شرح است که در کتاب مطرح و در زمینه هوش مصنوعی و رباتیکز بسیار قابل تامل است :

آزمایش علمی دیدن قدرت توجه و قصد:

آقای رنه پئوک یک آزمایش انجام داده و نتیجه ی خیلی جالبی داره (که در کتاب ماوراطبیعی شدن آقای دکتر جو دیسپانزا ایشون بیان کردن).
آزمایش به این شکل بوده ،
جوجه هایی که تازه از تخم در میان شروع میکنن حرکات مادر خودشون و دنبال کردن و بهش توجه میکنن و اگر وقتی ازتخم در میان یک انسان یا هر چیزی که حرکت میکنه اونجا باشه فکر میکنن که مادرشونه و دنبالش میکنن ،
آقای رنه یک ربات درست کرد که به صورت کاملا تصادفی برنامه ریزی شده بود و هر بار یا به سمت چپ میرفت یا به سمت راست (کاملا تصادفی و پنجاه پنجاه دستگاه انتخاب میکرد)
و این ربات رو کنار تخم ها قرار داد ،وقتی این جوجه ها از تخم خارج شدن ، ربات رو دیدن و به دنبال اون شروع به حرکت کردن (عکسی که قرار دادم قسمت بالایی حالت اول رو نشون میده ) ، اون خطوط داخل عکس قسمت بالا نشون دهنده مسیری هستش که ربات حرکت کرده و جوجه ها به دنبال اون حرکت کردن ،
و در مرحله دوم جوجه ها رو به قفس کنار اون محوطه منتقل کردن (قسمت پایین عکس) و ربات رو در محوطه روشن کردن تا حرکت کنه.
اتفاق فوق العاده جالبی که افتاد این بود ، مسیر کاملا تصادفی و انتخابی ربات به جوجه های داخل قفس نزدیک شد!! که در قسمت پایین عکس بالا میتونید ببینید،
آقای رنه نتیجه گرفت نیت و قصد عمیق جوجه ها باعث شد حتی حرکات تصادفی یک ربات جهت بگیره!
دوستان حالا تصور کنید نیت و قصد عمیق ما ، توجه درونی ما ، چقدر میتونه هر چیزی و احتمالاتش و به سمت ما جهت بده !
ساده بخوایم بگیم :
توجه کردن ما به هر چیزی(چه اونی که میخوایم و چه اونی که نمیخوایم در مجموع ) اون و به سمت ما میاره ،
اتفاقات و آدم ها رو ، راه کار و راه حل ها رو به سمت ما جذب میکنه . مطالعه اصل مقاله

 

مطالب جالب توجه از یادداشت های این کتاب :

 • فعال شدن غده پینه ال یا صنوبری
 • غده صنوبری ملاتونین تولید می کند.
  باید جالب باشه استفاده از ملاتونین باعت خواهد شد غده صنوبری بیشتر کار کنه و برون فکنی خوبی داشته باشیم.
 • سطح ملوتونین از ساعت یک تا چهار صبح در بالاترین سطح خود هستند.
  وقتی می گویم نور فقط نوری که می‌بینیم نیست بلکه تمام طیف ها اشعه ایکس، امواج هم اشاره می شود.
  هر روز انرژی الکترومغناطیسی را دریافت و ارسال می کنیم.
  وقتی فکر می کنیم شبکه های عصبی مربوط به آن فکر در مغز ما بارهای الکتریکی ایجاد می‌کنند، علاوه بر این آن افکار یک واکنش شیمیایی ایجاد می کنند که احساس یا احساسات را خلق می کنند از سوی دیگر وقتی یک احساس یا احساسات آشنا به بروز فکری منجر می شوند. آن احساسات بارهای مغناطیسی تولید می کنند بارهای مغناطیسی تولید شده با افکاری که بارهای الکتریکی را ایجاد کرده آند برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی خاص هماهنگ با حالت موجودی شما ادغام می شوند، می‌توان احساسات را انرژی منتشر شونده دانست.
  وقتی کسی احساسات قدرتمندی را تجربه می کند وارد اتاق می شوند اغلب انرژی این فرد جدا از زبان بدنش کاملا ملموس است.همه ما انرژی افراد عصبانی و ناامید را دریافت کرده ایم . این انرژی پیام های خاصی را با خود دارد.
  اکنون متوجه می شویم احساسات مختلف امواج مختلفی ایجاد و منتشر می کنند.
 • امونوگولوبین a یا IGA برای سیستم امینی بدن لازم و قوی است.به از واکنش آنفولانزا عمل می کند اگر این پروتئین در بدن فعال باشد بسیار عالی عمل می کند.
  میزان IGA با یوکارو تمرکز بالا می رو با حالات احساسی چند روزه
 • ناشناخته هیچ گاه مرا ناامید نکرده است.
 • در آگاهی فرکانس بتا فعال است که برد کوتاهی دارد. از بدنتان آگاهید.
  بتا با برد متوسط با عت کمی هیجان زدگی می شود. مثل معرفی خود در جمع
  استرس خوب
  بتا با برد دور برد، هنگام خشم احساس خطر اضطراب و … در شما وجود دارد.
  بین از دوبرابر بتا در متوسط است.
 • امواج آلفا در زمان استراحت فعال می شود. در حالت خلسه بودن نیز امواج آلفا است.
  آلفا بیشترین توجه به درون را نشان می دهد.
 • وقتی ذهن بیدا است و بدن به خواب رفته امواج با فرکانس تتا ساطع می شود. در مراقبه عمیق نیز وجوددارد.
 • امواج با فرکانس دلتا در خواب ترمیمی به وجود می آیند.
  . در مراقبه و خواب ترمیمی نیز وجود دارند.در طول مدیتیشن به امواج دلتای عمیق می روند و مغزشان دامنه انرژی بالایی را پردازش می کند و آنها احساس ارتباط با همه چیز را گزارش می کنند.
 • امواج گاما حالت ناخودآگاه را نشان می‌دهد. مغز از رویداد داخل بدن بر انگیخته می شود.در حین مدیتیشن اینکار انجام می شود حتی از زمان فرات می روید. فراتر از جشم، محیط و زمان می روید
  دستگاه اشکار کننده گاز با سنسور اسپوتنیک تا امواج را نشان دهد.
 • فرکانس ها دارای اطلاعات هستند
  فضای جهان کلا 99.9% اطلاعات است.
  الکترون در اطراف اتم وجود دارد اما حرکت منظمی ندارد فضای خالی بین الکترون های هر اتم انرژی است. وقتی چشم از الکترون برداریم تبدیل به موج انرژی می شود و در فضا دیگری در اطراف اتم تشکیل می شود . این حالتی از کوانتم است.
 • سیستم عصبی خودکارانسان را زنده داشته است.
 • جوجه ها وقتی سر از تخم بیرون می آورند اولین چیزی را که ببینند فکر می کنند مادرشان است.
  دانشمندان رباتی طراحی کردند که در طول یک اتاق به مقدار مساوی به ترتیب به چپ و راست و با چرخش هایی کل اتاق را پوشش می داد.
  آنها ربات را در کنار جوجه هایی گذاشتند که تازه سر از تخم بیرون آوردند، جوجه ها فکر می کردند ربات مادرشان است و دنبال او می رفتند. بعد از مدتی که جوجه ها تقلید از ربات را آموختند، جوجه ها را درون قفس گذاشتند و ربات را آزاد در اتاق رها کردند،نکته جالب اینکه جوجه ها با فریضه طبیعی سعی می‌کردند به سمت ربات بروند اما نمی توانستند، و نکته شگفت انگیز اینکه ربات الگوی خود را تغییر داد و بیشتر اطراف جوجه ها به حرکت ادامه می داد.
  طیف نور مرئی که همه چی دنیا را می‌توانیم ببینیم تنها یک درصد ازنورها را تشکیل می دهد.سایر طیف ها را نمی توانیم ببینیم وبا حواسمان بفهمیم.
  ماده متراکم ترین شکل نور و اطلاعات است.
  فرکانس و طول موج
  فرکانس یک موج به تعداد طول موج یا چرخه های تولید شده در یک ثانیه اشاره دارد که در مقیاس هرتز اندازه گیری می شود.
  بنا براین هر چه فرکانس موج سریع تر باشد طول موج کوتاه تر است.هر چه فرکانس کند تر باشد طول موج طولانی تر است.
  مثلا فرکانس نور های طیف فرکانس مادون قرمز نسبت به ماورا بنفش کند تر هستند بنابراین طول موج برای مادون قرمز طولانی تر و برای مادون بنفش کوتاه تر است.
  از نورهای مرئی زنگ قرمز فرکانس کند تری 450 چرخه در ثانیه نسبت به رنگ آبی حدود 650 چرخه در ثانیه دارد بنابراین طول موج رنگ قرمز از طول موج رنگ آبی بیشتر است.
  کیلیان روسی …قعطه ای از فیلم عکاسی با فلز تخلیه نور وانرژی را نشان داد.
 • دکتر پاپ ..ذرات نوری ..بیوفوتون.
  مرکز بیشتر سرتونین در شکم قرار دارد.
  غده صنوبری باعث فعال شدن حواسی بالاتر از پنج حس را به ما می دهد.
 • اطلاعات موجود در عضو پیوندی:
  زنی 42 ساله که اعضای بدن فردی جوان که برااثر سانحه موتورسواری از بین رفته به او پیوند زده شده به غدگذای های سیب زمینی سرخ کرده و مرغ علاقه مند می شود و بسیار جدی تر از قبل می شود و این به دلیل میدان انرژی توصیف می شود که قبلا در اعضا فرد اهدا کننده وجود داشته.
  دختری 8 ساله که قلب دختری 10 ساله به او پیوند زده می شود و خواب می بیند به قتل می رسد و با مراجعه والدین به روانشناس مشخص می شود دختر اولی به قتل رسیده بود و با توصیف دختر عضو گیرنده قاتل دستگیر می شود.
 • قلب 40 هزار نورون دارد وسیستم عصبی مستقل داشته و با مغز در ارتباط است نود درصد ارتباطات از سوی قلب به مغز ارسال می شود و به تالاموسو سپس لب پیشانی سگس آمیگدالا می روند.
  آخر شب ما تلقین پذیری بیشتری داریم چون سطح ملاتونین در واکنش به تاریکی افزایش می یابد و ملاتونین باعث می شود امواج مغزی ما کند تر شود و ما بر ای خواب ودیدن رویا آماده شویم.
  مغز ما با صبح و تولید سرتونین عکس شب عمل می کند.
 • دستگاه زیبا بین . فیلم گرفتن در حال فرار دادن دستگاه زیبا بین جلوی دوربین
  “برداشت شخصی:
  با توجه به قوانین نیوتنی که همه چیز ماده هست و تفاوت آن با قوانین کوانتومی که همه چیز در آن انرژی است و نیز با توجه به اینکه اگر ما اتم را بشکافیم در آن الکترون، پروتن و . خواهیم یافت اما الکترون در آن دیده نخواهد شد یعنی وقتی به آن نگاه می کنیم انرژی به ماده و تشکیل الکترون می دهد وقتی نگاهمان را از آن بر می داریم دوباره به انرژی تبدیل می شود، حالا
  برای تبدیل شدن ماده به انرژی باید از سرعت نور عبور کرد که این عبور فقط برای ذهن ممکن است و نه ماده.
  در درون، ما ذهن داریم و جسم، جسم ما قوانین نیوتنی دارد و ذهن ما قوانین کوانتومی اگر بخواهیم در مسیر انرژی موجود در هستی قرار گیریم باید ذهنمان را از توجه به بخش مادی آن دور و به با توجه به مسیر انرژی هستی هدایت تا در مسیر آن قرار گیرد در این حالا ما به هیچ می رسیم سپس از هیچ رد شده و به همه چیز می رسیم”
 • آزمایش تست بل.
 • برای رسیدن به واقعیت زمان و مکان باید به هیچ زمانی برسید برا اینکار توجه خود را بر میدان انرژی یکپارچه متمرکز می کند نه با حواس بلکه با آگاهی
  با تغییر آگاهی انرژی خود را بالا می برید
  هر چه بیشتر از این قلمرو نامرئی آگاه شوید بیشتر از ماده جدا و به انرژی نزدیک می شود.
 • فصل یازدهم .
  غده پینه ال ملاتونین رو ترشح و مسئولیت ریتم شبانه روزی را به عهده دارد.
  واژگان کلیدی خواص پیزو الکتریکی و مبدل.
  نکته اول.
  اثر پیزوالکتریکی هنگامی رخ می دهد که شما به مواد خاصی فشار می آورید و فشار مکانیکی به یک بار الکتریکی تبدیل می یابد.
  به بیانی دیگر غده پینه ال حاوی کریستال های کلسیت ساخته شده از کلسیم، کربن و اکسیژن است که به دلیل ساختارشان این اثر را نشان می‌دهد.
  غده پینه ال می‌تواند مثل یک آنتن عمل کند بدین معنی که توانایی فعال شدن الکتریکی و تولید میدان های الکترومغناطیسی را دارد که می‌توانند اطلاعات را تنظیم کنند.
  علاوه براین با همین روش این آنتن ریتم یا فرکانس را طوری تطبیق می دهد تا با فرکانس سیگنال ورودی مطابقت داشته باشد.
  غده پینه ال همچنین می‌تواند اطلاعات را در میدان های الکترومغناطیسی نامرئی دریافت کند، از آنجا که تمام فرکانس ها دارای اطلاعاتند پس از اتصال آنتن به سیگنال دقیق میدان الکترومغناطیسی باید راهی برای تفکیک و تبدیل این سیگنال به پیام معنی دار انجام دهد این دقیقا همان کار مبدل است و این نکته دوم است.
  مبدل هر چیزیست که سیگنال را به شکل انرژی دریافت می کند و آن را به شکل دیگری از سیگنال تبدیل می کند.
  فضای ما الان پر از امواج تلوزیونی رادیویی و وای فای است که دارای فرکانس های مختلف الکترومغناطیسی نامرئی دارند آنها دید نمی شوند ولی هستند. و برای دیده شدن نیاز به مبدل دارند.
  ایم مطالعه می گویند غده گینه ال یک مبدل است که اینکار را انجام و هنگامی که اینکا را انجام می دهد می‌تواند فرکانس های بالاتری از زمان و مکان را دریافت کند .در این حالت این غده می‌تواند مثل تلوزیون تبدیل دیگر فرکانس ی انرژی را انجام دهد.
  چگونه می‌توان غده پینه ال را فعال و آن را به دریافت فرکانس های بالاتر واداشت؟
  چهار اتفاق باید رخ دهد:
  1. اثر پیزوالکتریک دقیقه 22 فصل دوازدهم.
  دمیتلیل تریپتامین یا DNT توهم زای قوی که بومیان جنگل های آمازون در یک گیاه در مراسم خود استفاده می کنند.
 • اگر کسی هم پینه ال را فعال هم مواد شیمایی بالا را مصرف کند می‌تواند با موارد روحانی و توقف زمان و شناخت الگو ها ارتباط برقرار کند.
  غده پینه آل به عنوان مبدل…تغییرات ملاتونین در پینه ال.
 • اکسیتوسین زیاد باعث بخشش زیاد کم عقده ای تر شدن می شود
 • چشم هورس در سیستم مصر باستان که الان دنباله ریاضی یا سری فیبوناچی گفته می شود.
  فیوباچی:غیر از دوعدد اول بقیه اعداد ار ترکیب این دو به دست می آیند.

Becoming supernatural, author: Joe Dispenza, translator: Fariba Jafari Namini

This book is a book by a scientific authority in the field of how to acquire spiritual experiences;

In this context, I had previously reviewed and familiarized myself with the books of human aura by Zaktar Almasian and self-hypnosis, and of course the topics of Dr. Azmandian, of course, about a decade ago;

Dr. Azmandian spoke in the audio file of Thought Technology in areas that are very relevant. You can listen here.

The pineal gland was an interesting topic that was described by the effect of melatonin on beneficial brain projections.

The interesting point of the experiment is as follows, which is mentioned in the book and is very interesting in the field of artificial intelligence and robotics:

The scientific test of seeing the power of attention and intention:

Mr. René Peyok has done an experiment and has a very interesting result (which he expressed in the book of supernaturalization by Mr. Dr. Joe Dispanza).
The experiment was like this.
The chicks that just hatch from the egg pay attention to their mother’s movements and follow and pay attention to her.
Mr. Rene made a robot that was programmed completely randomly and every time it either went to the left or to the right (completely randomly and fifty-fifty).
And he placed this robot next to the eggs, when these chicks hatched, they saw the robot and started moving after it (the photo I posted shows the upper part of the first state), those lines in the photo of the upper part It shows the path that the robot moved and the chickens followed.
And in the second step, move the chickens to the cage next to that area (bottom of the photo) and turn on the robot in the area to move.
The extremely interesting thing that happened was this, the completely random and chosen path of the robot approached the chickens inside the cage!! which you can see at the bottom of the above photo,
Mr. Rene concluded that the deep intention of the chickens made even the random movements of a robot take direction!
Friends, now imagine our deep intention and intention, our inner attention, how much it can direct anything and its possibilities towards us!
Simply put:
Paying attention to everything (both what we want and what we don’t want in general) leads to us.
It attracts events and people, ways of working and solutions to us. Study the main article

Interesting contents from the notes of this book:
Activation of the pineal or pineal gland
The pineal gland produces melatonin.
It should be interesting, the use of melatonin will make the pineal gland work more and have a good projection.
Melatonin levels are at their highest from one to four in the morning.
When I say that light is not only the light that we see, but all the spectrums, X-rays, waves are also mentioned.
Every day we receive and send electromagnetic energy.
When we think, the neural networks related to that thought create electrical charges in our brain, in addition, those thoughts create a chemical reaction that creates a feeling or emotions, on the other hand, when a familiar feeling or emotions occur lead to Those emotions generate magnetic charges. The magnetic charges generated by the thoughts that generated the electrical charges combine to create a specific electromagnetic field aligned with your state of being. Emotions can be thought of as radiating energy.
When someone walks into a room experiencing strong emotions, often the energy of this person is quite tangible apart from their body language. We have all received the energy of angry and frustrated people. This energy carries special messages.
Now we realize that different emotions create and emit different waves.
Immunoglobulin a or IGA is necessary and strong for the immune system of the body. It acts against the flu reaction, if this protein is active in the body, it works very well.
The level of IGA increases with Yukaro concentration with several days of emotional states

The unknown has never let me down.

It is active in beta frequency consciousness, which has a short range. Know your body.
Beta with medium range gets a little excited with Aat. Like introducing yourself in public
good stress
Beta is far away, when you are angry, you have a sense of danger, anxiety, etc. in you.
Between twice the beta is average.
Alpha waves are activated during rest. In trance, it is also alpha waves.
Alpha shows the most inward attention.

When the mind is awake and the body is asleep, theta frequency waves are emitted. It is also present in deep meditation.
Delta frequency waves occur in restorative sleep.
. They also exist in meditation and restorative sleep. During meditation they go into deep delta waves and their brains process high energy ranges and they report feeling connected to everything.
Gamma waves indicate the unconscious state. The brain is stimulated by the event inside the body. This is done during meditation, even from the time of the fraternity. You go beyond the eyes, environment and time
Gas detector with Sputnik sensor to show waves.
Frequencies carry information
The universe is 99.9% information.
There are electrons around the atom, but it does not move in an orderly manner. The empty space between the electrons of each atom is energy. When we look away from the electron, it becomes an energy wave and forms in another space around the atom. This is a state of quantum.
The autonomic nervous system has kept humans alive.
When chicks hatch, the first thing they see is their mother.
Scientists designed a robot that moves along the length of a room equally to the left and right

It covered the whole room with turns.
They put the robot next to the newly hatched chicks, the chicks thought the robot was their mother and followed her. After a while when the chickens learned to imitate the robot, they put the chickens in the cage and left the robot free in the room, the interesting thing is that the chickens naturally tried to go to the robot but they could not, and the surprising thing is that The robot changed its pattern and continued to move around the chickens.
The spectrum of visible light that we can see everything in the world is only one percent of light. We cannot see the other spectrums and understand them with our senses.
Matter is the densest form of light and information.
frequency and wavelength
The frequency of a wave refers to the number of wavelengths or cycles produced in one second, measured in hertz.
Therefore, the faster the frequency of the wave, the shorter the wavelength. The slower the frequency, the longer the wavelength.
For example, the frequency of light in the infrared frequency spectrum is slower than that of ultraviolet, so the wavelength is longer for infrared and shorter for ultraviolet.
From the visible lights, the red bell has a slower frequency of 450 cycles per second compared to the blue color of about 650 cycles per second, so the wavelength of the red color is longer than the wavelength of the blue color.
Kilian Rossi…showed a piece of photographic film with metal discharge of light and energy.
Dr. Pope .. Light particles .. Biophoton.
Most of the center of serotonin is in the abdomen.
The pineal gland activates more than five senses.

Information in the linked member:
A 42-year-old woman transplanted with organs from a young person who died in a motorcycle accident becomes interested in French fries and chicken and becomes more serious than before, which is attributed to the energy field. which previously existed in the organs of the donor.
An 8-year-old girl who is transplanted with the heart of a 10-year-old girl and dreams of being murdered, and when the parents go to a psychologist, it is determined that the first girl was murdered, and the murderer is arrested by describing the recipient girl.
The heart has 40,000 neurons and has an independent nervous system and is connected to the brain. Ninety percent of the communications are sent from the heart to the brain and go to the thalamus and then the frontal lobe of the amygdala.
At the end of the night, we are more suggestible because melatonin levels increase in response to darkness, and melatonin slows down our brain waves and prepares us for sleep and dreaming.
Our brain works in the morning and produces serotonin at night.
beautiful device between Filming the beautiful device running away in front of the camera
“Personal impressions:
According to Newton’s laws that everything is matter and its difference with quantum laws that everything is energy, and also considering that if we split the atom, there are electrons, protons and we will find, but the electron will not be seen in it, that is, when we look at it, it gives energy to matter and the formation of electrons, when we look away from it, it turns into energy again, now
In order to convert matter into energy, it is necessary to cross the speed of light, which is only possible for the mind and not matter.
Inside, we have a mind and body, our body has Newtonian laws and our mind has quantum laws. If we want to be on the path of the energy in existence, we must direct our mind away from paying attention to the material part of it and to pay attention to the energy path of existence. let its path be set, now we will reach nothing, then we will pass from nothing and reach everything”
Bell test test.
In order to reach the reality of time and space, you have to reach no time, so it focuses its attention on the unified energy field, not with the senses but with consciousness.
By changing your awareness, you raise your energy
The more you become aware of this invisible realm, the more it separates from matter and approaches energy.
The eleventh chapter.
The pineal gland secretes melatonin and is responsible for the circadian rhythm.
Keywords piezoelectric properties and transducer.
The first point.
The piezoelectric effect occurs when you apply pressure to certain materials and the mechanical pressure is converted into an electrical charge.
In other words, the pineal gland contains calcite crystals made of calcium, carbon and oxygen, which show this effect due to their structure.
The pineal gland can act like an antenna, meaning it has the ability to be electrically activated and produce electromagnetic fields that can modulate information.
In addition, with the same method, this antenna adjusts the rhythm or frequency to match the frequency of the input signal.
The pineal gland can also receive information in invisible electromagnetic fields, since all frequencies contain information, after connecting the antenna to the exact signal of the electromagnetic field, it must find a way to separate and convert this signal into a meaningful message. It is disguised and this is the second point.
A transducer is anything that receives a signal in the form of energy and converts it into another form of signal.
Our space is now full of television, radio and Wi-Fi waves, which have different invisible electromagnetic frequencies, they cannot be seen, but they are there. And they need a disguise to be seen.
These studies say that the Gineal gland is a converter that does this and when it does this, it can receive higher frequencies of time and space. In this case, this gland can convert other energy frequencies like a television. .
How to activate the pineal gland and make it receive higher frequencies?
Four things must happen:
1. Piezoelectric effect, min. 22 p

The twelfth
Dimethyltryptamine or DNT is a strong hallucinogen that the natives of the Amazon forests use in a plant in their ceremonies.
If someone consumes active pineal and high chemical substances, he can communicate with spiritual matters and stopping time and recognizing patterns.
Pineal gland as a converter…Melatonin changes in the pineal gland.
A lot of oxytocin causes a lot of forgiveness and less complex
The eye of Horus in the ancient Egyptian system, which is now called the mathematical sequence or Fibonacci series.
Fiobachi: Except for the first two numbers, the rest of the numbers are obtained by combining these two.کتاب های

-درمان شوپنهاور

-توتم وتابو

-چیرگی (خواندن برای دانشجویان توصیه می شود، درزمینه کار و موفقیت در شغل جدا از کلیشه ها تجربیات خوبی عنوان می شود)

 

کتابی که برای معرفی آن بعد از 8 ماه مجدد خدمت رسیدم کتابی از یونگ به نام :

انسان و سمبول‌هایش است

 

آگاهی—————مرزبین آگاهی و ضمیرناخودآگاه—————–ضمیر ناخودآگاه

آگاهی زندگی نباتی ما است و مرز خواب؛

این کتاب در ادامه بحث داروین که ژنتیک انسان را درحتی واحد می نامد، روان انسان را اثری واحد با سمبل هایی مشترک می داند که تمام زندگی را با مدیریت خودآگاه کنترل می کند؛ از کهن الگو نام برده و به آن به عنوان هدایت گر انسان پرده بر می دارد.

 

بهترین ترجمه کتاب را ترجمه آقای صارمی می دانند کتاب صوتی در طاقچه قرار داده شده است:

بخشی از متن کتاب:

مکاشفه خود را به دریافت حسی نزدیک می کند
شعور یعنی دریافت حسی به شما می گوید چیزی وجود دارد.
تفکر به شمامی گوید آن چیز چه هست
احساس به شما می گوید آیا دلپذیراست یا نه
ومکاشفه به چشمانشان می دهد آن چیز از کجا آمده و به سوی چه کشیده می شود.

کسانی که دربست تابع منطق خود هستندومنکر هرگونه تظاهر زندگی روانی ناخود آگاه خودمی باشند و یا آن را سرکوب میکنندغالبا به گونه بیان ناشدنی خرافه پرست می شوندچنین افرادی به حرف غیب گویان و پیشگویان توجه میکنندو به راحتی فریب شعبه بازها و لاف زنان را می خورند،
از آنجایی که خواب جبران کننده زندگی روز مره است بنابراین اهمیتی که این افراد به هوش خود می دهند با رویدادهای غیر عقلانی گریز ناپذیر خواب متوازن می شود

 

تهیه از طاقچه چون من از طاقچه دارم برای دومین بار میشنوم لینک از طاقچه گذاشتم ممکنه در اپ های صوتی دیگه هم پیدا کنید.

 امروز در نوشته های آقای جان لاک با عنوان: نامه‌ای در باب تساهل در طاقچه آورده شده کتابی تحت عنوان : همایش هفت گانه اسرار از ژان بودین آورده شده بود که با محتوای جالبی عنوان شد محتوای کتاب به این شکل است:

 

این کتاب به صورت دست‌نویس لاتین منتشر شد، اما تا قرن نوزدهم منتشر نشد. Marion Leathers Kuntz اولین ترجمه انگلیسی این شاهکار را ارائه می دهد. این کولوکیوم که به صورت مکالمه ای میان یک کاتولیک، یک یهودی، یک لوتری، یک کالوینیست، یک مسلمان، یک شک گرا و یک طبیعت گرا فیلسوف ساخته شده است، تساهل مذهبی را تشویق می کند و سؤالات چالش برانگیزی را برای هر کسی که به ماهیت تفکر دینی و فلسفی علاقه مند است مطرح می کند. مقدمه، ترجمه و حاشیه‌نویسی کونتز این جلد را هم به‌عنوان اثری تاریخی و هم به‌عنوان وقایع نگاری بی‌زمانی از تنش‌های میان دین، فلسفه، علم، ایمان، شک و شواهد تجربی نشان می‌دهد.

درباره نویسنده کتاب:
ژان بودن (1530-1596) که به دلیل هوش قدرتمند و وسعت دانش مشهور بود، واقعاً یک مرد رنسانس بود. آثار او در زمینه اندیشه سیاسی و حقوقی او را به عنوان یکی از درخشان ترین ذهن های آن دوره متمایز کرد. اگرچه شاید او کمتر به خاطر نوشته‌هایش در مورد مسائل دینی روزگارش شناخته شده باشد، اما کولوکیوم او کمکی بی‌نظیر به گفت‌وگوهای مذهبی است.

 

این کتاب در آمازون با لینک زیر قرار دارد و متاسفانه در ایران قابل تهیه نیست، نسخه از فایل پی دی اف آن را از آمازون با واسطه خریداری و در این بخش برای علاقمندان قرار می دهم.

کتاب 600 صفحه لاتین است که چند صفحه ای را با سایت https://tinywow.com/ به فارسی ترجمه و مطالعه کردم. اصل کتاب را برای مطالعه یا ترجمه عزیزان در لینک زیر قرار می گیرد.

 

کتاب ” هفت گانه اسرار “

متن خود را در اینجا بنویسید...

مدرس

تماس با ما