معرفی کتاب

معرفی کتاب به عنوان اصلی ترین راه انتقال آموخته ها و دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، بسیار مهم است.

با توجه به اینکه کتاب دوستان شخصیت مستقل و همنشینی با کتاب به عنوان همنشینی با افراد شریف در نشست ها برتری دارد، پیدا کردن کتاب خوب بسیار حائز اهمیت است.

نوجوانان باید به تدریج به سمت کتاب های زندگی نامه و موضوعات فلسفی سوق پیدا کنند.

نام‌های بزرگ در جامعه فکر و ادب، مانند داستایوفسکی، بوکوفسکی، مولانا، حافظ، شمس تبریزی، نیچه، کانت، فروید، متا، داروین، کانمن، یرالف منسون و … مورد بحث قرار خواهند گرفت.

در زمینه معرفی کتاب، کتاب خوب را می توان از پادکست های مثل کتابگرد، بی پلاس و کتاب راه نقش مؤثر در پیدا کردن کتاب های خوب دارند.

بهترین روش برای جستجوی کتاب خوب، اعتقاد به اینکه باید در چند صفحه اول کتاب  علاقه و پایه های آن را با کشش اولیه بنا کرد و پیدا کردن آن در پادکست ها است.

 

شیوه های جدید آموزشی، افراد را از نظر یادگیری به سه دسته تقسیم می کنند:

کسانی که با نوشتن یاد می آموزند . اشاره به این موضوع در احادیث:  دانش را با نوشتن در بند كشيد. (پيامبر اکرم-صلی الله عليه و اله)

کسانی که با خواندن می آموزند.اشاره به این موضوع در اشعار؛  شنیدن کی بود مانند دیدن (عطار نیشابوری) (زلیخا گفتن و یوسف شنیدن/شنیدن کی بُوَد مانندِ دیدن)

کسانی که با شنیدن می آموزند. اشاره به این موضوع در اشعار؛ آدمی فربه شود از ره گوش (مولانا)

این هر سه را آزمایش و شناخت خود را از خود باید پیدا کرد و مطالعه را در همان شکل متعالی کرد.

 

این همه مقدمه چینی برای معرفی کتاب به فراخور به بند کشیدن کلمات بود.

New educational methods divide people into three categories in terms of learning:
– Those who learn by writing. Mention of this issue in the hadiths: Knowledge is locked up by writing.

– Those who learn by reading. Reference to this topic in the poems; Hearing who was like seeing (Attar Nishaburi)

– Those who learn by listening. Referring to this topic in the poems; A person becomes fat through the ears (Maulana)

All these three should be tested and self-knowledge should be found and the study should be elevated in the same way.

This was all the Chinese introduction to introduce Farakhor to string words.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 92 :حوزه روانشناسی، خودیاری

 

همه چیز به فنا رفته (اوضاع خیلی خراب است) اثر مارک منسون
همه چیز به فنا رفته (اوضاع خیلی خراب

 

 

قسمت هایی از کتاب

همه چیز به فنا رفته (لذت متن)

چطور می توانم کمکتان کنم؟ اگر توی فروشگاه استارباکس کار می کردم، به جای نوشتن اسم مردم روی فنجان قهوه شان، جملات زیر را می نوشتم:

«شما و تمام کسانی که دوستشان دارید، روزی خواهید مرد. تنها بخش کوچکی از چیزهایی که گفته اید یا کارهایی که انجام داده اید برای تعداد کمی از مردم اهمیت خواهند داشت، آن هم صرفا برای یک مدت کوتاه.

این حقیقت ناخوشایند زندگی ست.

تمام مسائلی که به آن ها فکر می کنید یا کارهایی که انجام می دهید، تنها گریز استادانه ای از این حقیقت اند. ما غبارهای کیهانی بی اهمیتی هستیم که در یک نقطه ی آبی پرسه می زنیم و به هم برخورد می کنیم. عظمتی برای خودمان تجسم می کنیم و اهدافی برای خودمان می سازیم. اما راستش را بخواهید، ما هیچ نیستیم. پس از قهوه ی لعنتی تان لذت ببرید!»

رفتن به دنبال شادی، ارزشی زهرآلود است که مدت هاست به فرهنگ ما معنا داده، ارزشی خودشکن و گمراه کننده. خوب زندگی کردن به معنای اجتناب از رنج ها نیست؛ بلکه به معنای رنج کشیدن برای هدف درست است. چون اگر صرفا به خاطر زیستن محکوم به رنج کشیدن هستیم، شاید باید درست رنج کشیدن را هم یاد بگیریم.

اساسا ما بیشترین سطح امنیت و بیشترین رفاه را در طول تاریخ داریم؛ اما باز هم بیش از هر زمانی احساس ناامیدی می کنیم. هرچه اوضاع بهتر می شود، به نظر می رسد ناامیدتر می شویم. این تناقض پیشرفت است. شاید بتوان این مسئله را در قالب حقیقتی تکان دهنده خلاصه کرد: هرچه محل زندگیتان، ثروت و امنیت بیشتری داشته باشد، احتمال این که خودکشی کنید، بیشتر است.

 

خرید نسخه چاپی، صوتی و یا الکترونیکی

Introduction of books in the fields of

(biography, psychology, science and history)

Score out of 100 => 92: field of psychology, self-help

Everything’s Gone (Things Are Too Bad) by Mark Manson
Everything is ruined (the situation is very bad

Parts of the book Everything Has Perished (The Pleasure of the Text)
how can I help you? If I worked at a Starbucks store, instead of writing people’s names on their coffee cups, I would write the following sentences: “You and everyone you love will die someday. Only a small fraction of what you said or did will matter to a small number of people, and only for a short time. This is an unpleasant fact of life.

All the issues you think about or the things you do are just an elaborate escape from this truth. We are insignificant cosmic dust wandering in a blue spot and bumping into each other. We envision greatness for ourselves and create goals for ourselves. But honestly, we are nothing. So enjoy your damn coffee!”

Pursuing happiness is a poisonous value that has given meaning to our culture for a long time, a self-defeating and misleading value. Living well does not mean avoiding suffering; Rather, it means suffering for the right cause. Because if we are condemned to suffer just for living, maybe we should learn to suffer properly.

Basically, we have the highest level of security and the highest prosperity throughout history; But again, we feel more disappointed than ever. As things get better, we seem to get more desperate. This is the paradox of progress. Perhaps this issue can be summed up in the form of a shocking truth: the more wealth and security you live in, the more likely you are to commit suicide.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 90 :حوزه روانشناسی، خودیاری

درباره معنی زندگی

 

معرفی کتاب بخش هایی  از کتاب

 درباره معنی زندگی (لذت متن)

بزرگترین اشتباه در تاریخ بشر، کشف حقیقت بود. کشف حقیقت، ما را آزاد نکرد مگر از پندارهایی که تسلی مان می دادند و از قیدهایی که ما را حفظ می کردند. کشف حقیقت ما را خوشبخت نکرد، چون حقیقت زیبا نیست و شایستگی آن را ندارد که با این همه شور و اشتیاق دنبال شود.

حالا که به آن نگاه می کنیم حیرت می کنیم که چرا اینقدر برای یافتنش بی تاب بوده ایم چون هر دلیلی برای وجود داشتن را از ما گرفته است به جز لذت های لحظه ای و امید ناچیز فردا را

تنها نبردهای بزرگ نیستند که ما را در بدبینی فرومی برند، چه برسد به افسردگی اقتصادی این سال های اخیر.

ما در اینجا با چیزی به مراتب عمیق تر از کاهش ثروتمان یا حتی مرگ میلیون ها انسان مواجه ایم؛ این، خانه ها و خزانه های ما نیستند که خالی اند، قلب های ماست که خالی است. دیگر، اعتقاد داشتن به عظمت و بزرگی پایدار انسان یا قائل شدن به معنایی برای زندگی که با مرگ فسخ نشود، ناممکن به نظر می رسد.

ما به دورانی از خستگی و دلمردگی قدم می گذاریم، شبیه آن دورانی که تشنه ی تولد مسیح بود

ارسطو می گوید همه چیز، بارها و بارها، کشف شده و از یاد رفته است. او به ما اطمینان خاطر می دهد که پیشرفت، یک توهم است؛ امور انسان مانند دریاست که در سطح خود هزاران حرکت و آشفتگی دارد و چنین به نظر می رسد که به سوی جایی پیش می رود، در حالی که در ته خود بالنسبه بی تغییر و آرام است. آنچه ما آن را پیشرفت می خوانیم شاید فقط تغییرات سطحی محض باشد

” اگر چه ایمانی که مرا به خدا مطمئن میکرد مرده اما من،  به یاد خوشی های ایمان به سوگ نشسته ام.”

شنیدن بخشی از کتاب و خرید نسخه دلخواه

Score out of 100 => 90:

field of psychology, self-help

About the meaning of life

Parts of the book about the meaning of life (the pleasure of the text)

The biggest mistake in human history was discovering the truth. Discovering the truth did not free us except from the thoughts that comforted us and from the constraints that kept us. The discovery of the truth did not make us happy, because the truth is not beautiful and does not deserve to be pursued with so much passion. Now that we look at it, we wonder why we were so impatient to find it, because it has robbed us of every reason to exist except the pleasures of the moment and the faint hope of tomorrow.

It is not only the big battles that make us pessimistic, let alone the economic depression of recent years. We are facing something much deeper here than the decrease of our wealth or even the death of millions of people; It is not our houses and coffers that are empty, it is our “hearts” that are empty. Other than that, it seems impossible to believe in the greatness and greatness of human beings or to have a meaning for life that is not terminated by death. We are entering a time of weariness and despondency, similar to that time that was thirsty for the birth of Christ.

Aristotle says that everything has been discovered and forgotten over and over again. He assures us that progress is an illusion; Human affairs are like the sea, which has thousands of movements and disturbances on its surface and seems to be going somewhere, while at the bottom it is relatively unchanged and calm. What we call progress may be only superficial changes.

“Although the faith that assured me of God is dead, I am mourning the joys of faith.”


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 91 :

حوزه روانشناسی، خودیاری

مسئله مرگ وزندکی

 

 

اروین دیوید یالوم، روانشناس اگزیستانسیالیسم(اگزیستانسیالیسم یا هستی‌گر، طبق باور اگزیستانسیالیست‌ها، زندگی بی‌معناست. مگر اینکه خود شخص به آن معنا دهد. این بدین معناست که ما خود را در زندگی می‌یابیم، آنگاه تصمیم می‌گیریم که به آن معنا یا ماهیت دهیم)
آثار داستانی و غیر داستانی زیادی دارد. کتاب مسئله مرگ وزندگی کتابی است که یالوم و همسرش با تقاضای همسرش بعد از اینکه متوجه می شود فرصت زیادی برای زندگی ندارد، مشترکا نوشته می شود.
همسر دیوید یالوم، مریلین یالوم(محقق ارشد در مؤسسهٔ تحقیقات جنسیت کلایمن (به انگلیسی: Clayman) در دانشگاه استنفورد بودو استاد دانشگاه سابق در فرانسه).
این کتاب،مشترکا و هر فصل توسط یکی از آنها نوشته شده است.
کتاب پایانی اسطوره ای دارد از زوجی که دردهه هشتم زندگی کنار یکدیگربا تکیه به خاطرات زندگی را به پایان می رسانند.
نویسنده یهودی است و چنانچه در بخشی از کتاب نقل می کند همیشه به خواندن بخش هایی از تورات مراسم شکر گذاری را شروع و  با آن اعتقاد داشته اند اما دربخش هایی بی خدایی خود را یادآور می شوند و درانتها افسوسی برای عدم اعتقاد خود، بیان می کند.
در قسمت هایی، دیوید یالوم آثار دیگرش را مرور می کند و به مرور مهم ترین آثاری از جمله:

 • دروغگویی روی مبل
 • وقتی نیچه گریست
 • درمان شوپنهاور
 • مسئلهٔ اسپینوزا
 • خیره به خورشید نگریستن، پرداخته و مفاهیم دیگر آثارش را بیان می کند.

دریافت نسخه  صوتی «موضوع مرگ و زندگی»  از طاقچه

دریافت کتاب کاغذی و الکترونیکی «موضوع مرگ و زندگی»  از طاقچه

Score out of 100 =>

91: field of psychology, self-help

The issue of death and life

Irwin David Yalom, psychologist existentialism
He has many fiction and non-fiction works. The book The Problem of Life and Death is a book that Yalom and his wife wrote together at the request of his wife after he realized that he did not have much chance to live.
David Yalom’s wife, Marilyn Yalom (senior researcher at the Clayman Gender Research Institute at Stanford University and a former university professor in France).
This book is jointly written and each chapter is written by one of them.
The final book has a myth about a couple who end their lives together in the 8th decade relying on their memories.
The author is Jewish and as he narrates in a part of the book, they have always started the thanksgiving ceremony by reading parts of the Torah and believed in it, but in some parts they are reminded of their atheism and in the end, they express regret for their lack of belief. slow
In some parts, David Yalom reviews his other works and reviews the most important works including:

Lying on the sofa
When Nietzsche wept
Schopenhauer’s treatment
Spinoza’s problem
Gazing at the sun, he discusses and expresses other concepts of his works.
Get the audio version of “The Matter of Life and Death” from Taqcheh

Receive the paper and electronic book “Death and Life” from Taqcheh


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 90 : علمی

پاسخ های کوتاه به پرسش های اساسی

معرفی کتاب
در این کتاب که در آخرین سال عمر هاوکینگ، به وسیله خودش نوشته شده به سوالات زیر پاسخ می دهد:

-آیا از نظر علم فیزیک خالقی برای هستی وجود دارد.

-چطور می توان به منظومه ای دیگر که در حال حاضر سفر به آن غیر ممکن است سفر کرد و نسل بشر را از نابودی در این منظومه نجات داد.

_نظریات هایزنبرگ، انیشتین، شرودینگر و در تقابل آن کوانتوم مطرح و راه حلی منطقی در پیش بینی مکان و سرعت ذرات و در نتیجه امکان سفر به منظومه ای دیگر مطرح می شود.

کتابی که پیچیدگی فیزیک، به شکلی ساده و مثال هایی ملموس روشن شده است.

نسخه صوتی کتاب:
پاسخ های کوتاه به پرسش  های اساسی

 

Score out of 100 => 90: scientific

Short answers to basic questions

Introduction
In this book, which was written by Hawking himself in the last year of his life, he answers the following questions:

-Is there a creator for existence in terms of physics?

– How can you travel to another system that is currently impossible to travel to and save the human race from being destroyed in this system?

_The theories of Heisenberg, Einstein, Schrödinger and in opposition to that, quantum is proposed and a logical solution is proposed in predicting the location and speed of particles and as a result the possibility of traveling to another system.

A book that explains the complexity of physics in a simple way with concrete examples.


امتیاز از 100 => 90 : تاریخی، عرفانی

گاه ناچیز مرگ

 

 

گاه ناچیز مرگ کتابی در دسته بندی زندگینامه صوفی بزرگ محی الدین عربی است.

این کتاب را را می توان کامل تر از ملت عشق در شرح و بسط زندگی عرفانی دانست. اگر ملت عشق (داستان شمس و مولانا) که همراه با تخیلاتی سعی به کشش مخاطب در آن شده بود را پسندیده اید. مطمئنا این کتاب را عمیق تر خواهید دانست.

Score from 100 => 90:

historical, mystical

sometimes insignificant death

Sometimes the insignificant death is a book in the category of the biography of the great Sufi Muhyiddin Arabi.
This book can be considered more complete than the nation of love in the description and development of mystical life. If you liked Mellat Eshgh (Shams and Rumi’s story), which tried to attract the audience with imagination. You will surely understand this book more deeply.

This work has won the Booker Prize in 2016.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 89: زندگینامه،

داستان واقعی

روح گریان من

گزارشی جالب از شست و شوی مغزها و عواقب آن.

زمانی که پرواز 858 هواپیمای کره ای در سال 1987 منفجر شد تمام 115 نفر مسافر آن کشته شدند ، مقامات بین المللی اجرای قانون بلافاصله شروع به جستجو برای یافتن تروریست هایی در کره شمالی کردند که می توانستند مرتکب چنین جنایتی شوند.

کسی که آنها پیدا کردند کیم هیون هی ، یک زن جوان آرمانگرا بود که توسط کشورش به یک دستگاه قتل مطیع تبدیل شده بود.

کتاب روح گریان من داستان دلهره آور ، تکان دهنده و کاملا قانع کننده این زن است. کیم هیون هی در کشوری بزرگ شد که در آن حق و باطل ، خوب و بد ، برده داری و آزادی هیچ معنایی ند اشت جز آنچه حزب کمونیست کره شمالی میگفت.

او در در شانزده سالگی ، به دلیل هوش و زیبایی خود از طرف حزب انتخاب شد و به او آموزش های ویژه ای در زمینه زبان داده شد.در نوزده سالگی ، برای مدرسه جاسوسی مخفی و نخبه ارتش کره شمالی انتخاب شد.

در آنجا به او آموزش داده شد تا با همه چیز از دست و پایش گرفته تا نارنجک ها و اسلحه هاآدم بکشد.

این کتاب یکی از تعدادی از اقدامات تروریستی تحت حمایت دولت کره شمالی را در طی 40 سال گذشته بازگو می کند. .کیم هیون هوی می گوید که چگونه به عنوان یک جاسوس آموزش دیده و مأموریتی برای کیم جونگ ایل برای منفجر کردن یک هواپیمای هواپیمایی کره جنوبی انجام داده است.

این کتاب به آموزش و زندگی اولیه او ، عمل تروریستی اش؛ و در پایان محاکمه ، و یکپارچگی او با جامعه کره جنوبی می پردازد.این کتاب به تعدادی زبان ، از جمله آلمانی ترجمه شده است.

 

دریافت نسخه دلخواه از طاقچه

 

 

Score out of 100 => 89: Biography, true story

my crying soul

An interesting report of brainwashing and its consequences.

When Korean Air Flight 858 exploded in 1987, killing all 115 people on board, international law enforcement officials immediately began searching for terrorists in North Korea who could have committed such a crime.

What they found was Kim Hyun Hye, an idealistic young woman who had been turned into a submissive killing machine by her country.

The book My Crying Soul is the haunting, shocking and completely convincing story of this woman. Kim Hyun-hee grew up in a country where right and wrong, good and bad, slavery and freedom had no meaning except what the North Korean Communist Party said.

At the age of sixteen, she was selected by the party for her intelligence and beauty and was given special language training. At the age of nineteen, she was selected for the North Korean military’s elite secret spy school.

There he was taught to kill with everything from his hands and feet to grenades and guns. This book recounts one of a number of acts of terrorism sponsored by the North Korean government over the past 40 years. .Kim Hyun Hui tells how he was trained as a spy and carried out a mission for Kim Jong Il to blow up a South Korean airliner. This book is about his education and early life, his terrorist act; And at the end of the trial, it deals with his integration with South Korean society. The book has been translated into a number of languages, including German.


امتیاز از 100 => 91 : ادبیات (موضوع مرگ)

مرگ ایوان ایلیچ

نویسنده بزرگ لئو تولستوی که بعد از نوشتن آثاری دچار دگرگونی شد و این اثر بعد از دگرگونی فکری او نوشته شده است.

ویژگی های کتاب:
از لیست برترین کتاب های تاریخ ادبیات به انتخاب انجمن کتاب نروژ
فیلم هایی بر اساس این کتاب در سال های مختلف ساخته شده است.

از این رمان که به عنوان یکی از برترین شاهکارهای ادبیات در رابطه با موضوع مرگ در نامبرده می شود، به داستان یک قاضی که در طول زندگی خود، به اجتناب ناپذیری مرگ، تنها در حد فکری گذرا اندیشیده است، پرداخته می شود.
اما یک روز، مرگ حضور خود را اعلام می کند و او با حیرت و سرگشتی فراوان با خبر مرگ خود در اثر بیماری مواجه میشود .

تولستوی در این کتاب از مخاطبین می پرسد: انسانی نه چندان متفکر، چگونه با تنها لحظه ی حقیقی در زندگی اش مواجه خواهد شد؟

کتاب مرگ ایوان ایلیچ، نگاهی بسیار جذاب و گاهی اوقات دلهره آور به پرتگاه مرگ است و علاوه بر این، به مخاطبین نوید می دهد که می توان در هر لحظه از زندگی به آرامش روحی و معنوی رسید.

 

تصویری ازلئو تولستوی نویسنده کتاب

 

دریافت کتاب

 

 

Score out of 100 => 91:

Literature (the subject of death)

Death of Ivan Ilyich

The great writer Leo Tolstoy, who underwent a transformation after writing works, and this work was written after his intellectual transformation.

Features of the book:
From the list of the best books on the history of literature selected by the Norwegian Book Association
Movies based on this book have been made in different years.

From this novel, which is mentioned as one of the best masterpieces of literature related to the issue of death, it tells the story of a judge who thought about the inevitability of death only in a passing thought throughout his life.
But one day, death announces its presence and he is surprised and bewildered by the news of his death due to illness.

In this book, Tolstoy asks the audience: how will a person who is not so thoughtful face the only real moment in his life?

Ivan Ilyich’s book Death is a very fascinating and sometimes terrifying look at the abyss of death, and moreover, it promises the audience that peace of mind and spirituality can be reached at any moment of life.


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 90 : بخشی از زندگی تورینگ

(واقعیت هایی جالب و عجیب از پدر هوش مصنوعی جهان)

تورینگ و کامپیوتر

 

کتاب بسیار خوب،  خصوصا برای دانشجویان کامپیوتر و هوش مصنوعی.

اینکه مدت های متغیرهای نوع بولین رو می خونیم و اطلاع نداریم بول پسر یک کفاش بود.

که این نوع رو بعد از مشکل دستگاهی مکانیکی که ضعفش نداشتن مدل بولین بود کشف کرد و با برادرزاده اورست ازدواج کرد (نام کوه اورست از نام او گرفته شده است)  و چندین نکته دیگه از ویژگی هایی بود که خوندن کتاب رو قابل توجه می کند.

دریافت از طاقچه

Score from 100 => 90: Part of Turing’s life

(interesting and strange facts from the father of artificial intelligence)

Turing and computers

Very good book, especially for computer and artificial intelligence students.

That we read the durations of Boolean type variables and we don’t know. Bol was the son of a shoemaker.

who discovered this type after the problem of a mechanical device whose weakness was the lack of a Boleyn model and married Everest’s nephew (the name of Mount Everest is taken from him) and several other features that make reading the book remarkable .


امتیاز از 100 => 90 =>هزارپیشه

( داستان در سبک زندگی واقعی )

 

بوکوفسکی سه کتاب دارد که به ترتیب مراحل زندگی خودش را در آن روایت می کند.

ساندویچ ژامبون، هزار پیشه، عامه پسند.

درباره چارلز بوکوفسکی، روانشناسان می گویند هر فکری که به ذهن یک نفر در کره خاکی میرسد هم زمان به ذهن ده هزار نفر از حدود نه میلیارد جمعیت زمین می رسد.

چالزبوکوفسکی قطعه ای به نام پرنده آبی دارد که حافظ هم بیتی از عصاره این قطعه قبلا گفته و مولانا هم چنین اثری دارد.

پرنده آبی را می توانید  (پرنده آبی بوکوفسکی را سرچ کنید)  و انیمیشن زیبا و کوتاه آن را ببینید، اما

مصرع حافظ:

در اندرون من خسته نمی دانم کیست

که من خموش و او در فغان و در غوغاست

و مولانا:

ای نسخهٔ نامهٔ الهی که توئی

وی آینهٔ جمال شاهی که توئی

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

در خود بطلب هر آنچه خواهی که توئی

 

شکی در اینکه  مراحل تفکر در همه انسان ها یکسان است،نیست.  اما این مراحل انگار در سلوک های عرفانی هم در یک مسیر به پیش می رود و آثار بزرگان شرق و غرب همین را گواهی است.

وقتی در آثار بوکوفسکی واقعیت زندگی را خواندیم، می توانیم با تجربه دیگر عرفا به استقبال آن برویم هر چند به شکل طاهری متفاوت.

در جایی در کتاب ساندوچ ژامبون  وقتی لازم است چارلز انشایی از استقبال رئیس جمهور که قرار بود به ایالت آنها سفر کند، بنویسد، او بدون حضور در مراسم،  گزارشی از حضور می نویسد و معلم با خواندن انشایش در کلاس او را تشویق می کند و وقتی متوجه می شود انشا را با قدرت تخیل نوشته است از خلاقیت او به وجد می آید. در این بخش او خلاقیت خود را نیز اینگونه بیان می کند؛

متوجه شدم مردم به دنبال شنیدن دروغ های زیبا هستند تا شنیدن حقیقت تلخ.

 آثار بوکوفسکی بسیار شبیه زندگی دهه پنجاه و شصت ایران است.

آخرین کتاب او به عنوان عامه پسند در حالی که با سرطان دست و پنجه نرم کرده از بهترین آثار اوست.

کتاب هزارپیشه

معرفی کتاب

بخش هایی از کتاب

امید تمام چیزی ست که آدم احتیاج دارد. فقدان امید است که آدم را دلسرد می کند.

روزهایی را یادم می آید که در نیو اورلینز بودم، دورانی که هفته ها با دو بسته شکلات پنج سنتی روزم را سر می کردم تا مجال نوشتن داشته باشم. اما گرسنگی، متأسفانه، کمکی به پیشرفت هنر نکرد؛فقط باعث پس رفتش شد.

روح انسان در شکمش ریشه دوانده. آدم بعد از خوردن استیک و نوشیدن یک پنج سیری بهتر می نویسد، خیلی بهتر از موقعی که فقط یک شکلات پنج سنتی خورده. اسطوره ی هنرمند گرسنه بیشتر به یک شوخی می ماند.

آخر واقعا چطور می شود؛
آدم خوشحال باشد از این که ساعت ۶:۳۰ با زنگ ساعت بیدار بشود،

از تخت بیاید بیرون، لباس بپوشد،

زورکی چیزی بخورد، مسواک بزند، شانه کند،

و بعد از یک نبرد طولانی با ترافیک،

برسد جایی که در واقع زور می زند برای کس دیگری کلی پول دربیاورد و درنهایت هم ازش می خواهند بابت این فرصتی که در اختیارش گذاشته شده، قدردان باشد؟

 

تهیه از طاقچه (صرفا به دلیل موجود داشتن کتاب، ممکن است فروشگاه های بهتری برای عرضه در اینترنت باشد)

Score from 100 => 90 =>

Millionaire (story in real life style)

Bukowski has three books in which he narrates the stages of his life.

Ham sandwich, thousands of pies, popular.

About Charles Bukowski, psychologists say that every thought that comes to the mind of one person on the planet will come to the mind of ten thousand people out of about nine billion people of the earth at the same time.

Chalzbukowski has a piece called the blue bird, which Hafez has already said a verse from this piece, and Rumi also has a similar work.

You can see the blue bird (search for Bukowski’s blue bird) and its beautiful short animation, but

Death of Hafez:

I don’t know who is tired inside me

that I am quiet and he is in a frenzy and in an uproar

And Maulana:

O copy of the divine letter that you are

He is the mirror of Jamal Shahi that you are

Everything in the world is not outside of you

Ask for whatever you want in yourself

There is no doubt that the stages of thinking are the same in all humans. But these steps seem to go along the same path in mystical journeys, and the works of the elders of the East and the West are proof of this.

When we read the reality of life in Bukowski’s works, we can welcome it with the experience of other mystics, although in a different pure form.

Somewhere in the book Ham Sandwich,

when Charles is required to write an essay welcoming the president who was going to visit their state, he writes a report of the presence without attending the ceremony, and the teacher encourages him by reading his essay in class. When he realizes that he wrote the essay with the power of imagination, he is delighted with his creativity

. In this section, he also expresses his creativity like this;

I realized that people are looking for beautiful lies rather than the bitter truth.

Bukowski’s works are very similar to the life of Iran in the fifties and sixties.

His latest book, as popular as he was battling cancer, is one of his best works.

The book of the millionaire

Parts of the book
Hope is all one needs. It is the lack of hope that discourages one.

I remember the days when I was in New Orleans, when I spent weeks on two five-cent chocolate bars in order to have time to write. But hunger, unfortunately, did not help the art to progress; it only caused it to decline.

The soul of man is rooted in his stomach. A person writes better after eating a steak and drinking a pint, much better than when he just ate a pint of chocolate. The myth of the starving artist remains more of a joke.

How does it really happen?
One should be happy to wake up at 6:30 to the alarm clock, get out of bed, get dressed, forcefully eat something, brush one’s teeth, comb one’s hair, and after a long battle with traffic, arrive where one actually needs to go. Is Zand going to make a lot of money for someone else and in the end they want him to be grateful for this opportunity given to him?

 


امتیاز از 100 => 90 =>

فضیلت کناره گرفتن

 

 

شاید  برای شما هم در نوجوانی پیش آمده باشد که والدین شما را به مشارکت در احتماعات تشویق و کناره گیری را به عنوان یک ویژگی منفی شخصیتی برشمارند. اما از اینکه کناره گیری مزیتی منحصر به فرد است آگاه نبوده اید.

یا شاید فرزندانی داشته باشید که درون گرا هستند و شما برای ترغیب کردنشان با حضور در اجتماع سخنرانی های زیادی از مزیت مشارکت در اجتماعات بگویید، شاید برای برون گرایان مشارکت در اجتماعات از مزیت های برتر همه انسان هاست اما؛

تا زمانی که فرد شخصیت مستقلی کسب نکرده باشد حضور در گروه های غیر متعارف بیشترین آسیب را به فرد وارد می کند(اثر نرون آینه ای در روان شناسی).

برای پیگیری  نتایج تحقیقات اثبات شده مزیت کناره گرفتن مطالعه این کتابچه با توصیه بزرگانی همراه بوده است.

نقل قول؛

 تا آنجا که ممکن است ثروتمند باشند، اما ارسطو باور داشت که پول ممکن است خیلی زود از چیزی خوب پا فراتر بگذارد و انسان ها را از آنچه واقعا در زندگی مهم است بازدارد.

هواداران بعدی سادگی، مانند فیلسوف قرن نوزدهمی، هنری دیوید ثورو، نیز به این نکته اشاره کرده اند که انسان ها برای خوب زندگی کردن به چیزهای اندکی نیاز دارند، اما باز خودشان را تسلیم مشقت بی پایان می کنند.

شنیدن نسخه صوتی، الکترونیکی و یا خرید نسخه کاغذی کتاباز طاقچه

 

Score out of 100 => 90 =>

Virtue of withdrawal

Maybe it happened to you as a teenager that your parents encouraged you to participate in activities and considered withdrawal as a negative character trait. But you were not aware that withdrawal is a unique advantage.

Or maybe you have children who are introverts and you give many speeches about the benefits of participating in social gatherings to encourage them to attend social gatherings.

As long as the person has not acquired an independent personality, being in non-conventional groups harms the person the most (mirror neuron effect in psychology).

In order to follow the results of proven research, the advantage of leaving aside the study of this booklet has been accompanied by the advice of elders.

quotation;

As rich as they may be, Aristotle believed that money could soon overtake the good and distract people from what is truly important in life. Later proponents of simplicity, such as the 19th-century philosopher Henry David Thoreau, have also pointed out that humans need little to live well, but subject themselves to endless drudgery.


 

امتیاز از 100 => 91 =>

ساندویچ ژامبون

 

قبلا از چارلز بوکوفسکی صحبت شده بود، به نظر می رسد کتاب های او به سبک داستان گونه ای زندگی او را روایت می کنند؛ به ترتیب از ساندویچ ژامبون به هزار پیشه و سپس عامه پسند می رسد.

واقعیت تلخ در داستان های زندگینامه وار او بی نظیر است، نمونه ای از این واقعیت ها را در کتاب بچه های قالیباف خانه از هوشنگ مرادی کرمانی نیز می بینیم.(کتاب صوتی بچه های قالیباف خانه را  با لهجه کرمانی و صدای نادر فلاح از دست ندهید)

مطالعه کتاب های بوکوفسکی به ترتیب عنوان شده (ساندویچ ژامبون، هزار پیشه و عامه پسند) و از ابتدای زندگی تا آخرین اثر او که عامه پسند است زندگی او را روایت می کند روایتی به دور از دروغ هایی شیرین.

 خیلی خب خدا، فرض می کنیم تو واقعا مرا در این شرایط قرار داده ای تا امتحانم کنی.
تو مرا با مشکل ترین امتحان ها یعنی پدر و مادر و جوش هایم به آزمون کشیدی. فکر کنم امتحانت را قبول شدم… کشیش به ما گفت که هیچ وقت شک نکنید. به چی شک نکنیم؟
همیشه بیش از حد به من سخت گرفته ای، پس من ازت می خواهم که بیایی پایین و شک مرا برطرف کنی!

جملات خاص این کتاب :(تغییر جمله بندی به عدم افشای کتاب است)

“آدم ها در 25 سالگی تمام می شوند بعد از آن تبدیل می شوند به آدم هایی که کار می کنند رانندگی می کنند و تولید مثل می کنند.”

“این نوجوانان چقدر سر خوشند انگار آهنوز زندگی از آنها امتحان نگرفته بود که کله پوکشان معنی آن را بفهمد.”

“درجاییکه هیچ اتفاقی نمی افتد خبرها خیلی زود می پیچند.”

“مردن در جنگ به جنگ پایان نمی دهد.”

“شما نمی‌تونید حماقت عموم مردم رو دست‌کم بگیرید”

Score out of 100 => 91 =>

ham sandwich

Charles Bukowski was mentioned before, it seems that his books narrate his life in the style of a story; It goes from ham sandwich to thousand pies and then popular.

The bitter reality in his autobiographical stories is unique, we can see an example of these facts in the book “The Children of the Carpet Weaving House” by Hoshang Moradi Kermani. don’t give)

Reading Bukowski’s books in the order of title (ham sandwich, thousand professions and popular) and from the beginning of his life to his last work which is popular tells his life, a story far from sweet lies.

All right, God, let’s assume you really put me in this situation to test me. You tested me with the most difficult tests, that is, my parents and pimples. I think I passed your test… The priest told us never to doubt. What should we not doubt? You’ve always been too hard on me, so I’m asking you to come down and clear my doubts!

The special sentences of this book: (Changing the sentence means not disclosing the book)
“People are done at 25, then they become people who work, drive and reproduce.”

“These teenagers are so cheerful, it’s as if Ahnoz had not tested them in life so that their brains could understand the meaning of it.”

“Where nothing happens, news spreads very quickly.”

“Dying in war does not end war.”

“You cannot underestimate the stupidity of the general public.”


امتیاز از 100 => 91 =>

عصر روشنگری

 

کتاب مثل عنوان آن،  روشنگر است اما نه تنها عصر روشنگری بلکه با توضیح گروهایی که  در طول تاریح بوجود آمده اند،

روشنگر بسیاری از گروه هایی است که اغلب به دلیل عدم اطلاع از تاریخ وجودی ٱن تحت عنوان دشمن و برنامه های پنهانی به برخی جوامع غالب می شود.

دانستن تاریخ پیدایش گروه های فراماسونری گروه های ایلومناتی یا آتئیست ها و سایر گروه های روشنگری به ما در شناخت جایگاهی که هستیم بسیار کمک می کند و از سوء استفاده گروه هایی با اهدافی خاص جلوگیری خواهد کرد.

 

مشاهده کتاب صوتی الکترونیکی ویا چاپی

Score out of 100 => 91 =>

Age of Enlightenment

The book, like its title, is enlightening, but not only the Enlightenment era,

but also by explaining the groups that have arisen throughout history.

It sheds light on many groups that often dominate some societies due to lack of knowledge of their existence history under the title of enemy and secret plans.

Knowing the history of freemasonry groups,

illuminati groups or atheists and other enlightened groups will help us a lot in knowing where we are and will prevent the abuse of groups with specific goals.


امتیاز از 100 => 92 =>

همه دروغ می گویند

 

 

کتاب همه دروغ می گویند به بررسی نتایج آمار های روانشناسی می پردازد، وآن را زیر سوال می برد .

دانشجویان کامپیوتر برای اهمیت مطالعه در این حوزه و آینده این حوزه لازم است نرم افزارهای بیگ دیتا و کار با گوگل ترندز را در برنامه خود قرار دهند.

نکته ناب و  شگفت انگیر که در کتاب به آن پرداخته شده عدم درستی تکمیل فرم های روان سنجی و روانشناسی توسط افراد است

چرا که با بررسی سرچ های گوگل مردم مشخص شد بیشتر افراد آنچه را که در فرم ها می آید به دلیل حضور در جمع و تحت تاثیر جمع  پر می کنند نه واقعیت .اما همه با گوگل راحتند.

 

قبلا و در “کتاب همه چیر به فنا رفته” عنوان شده بود که انسان وقتی تا سطحی از نیاز های اجتماعیش برآورده می شود به سراغ امور باطل میل بیشتری دارد و اگر با برنامه ای منظم و غیر مستقیم هوش مصنوعی وی را به سمت هدف سوق ندهند عقب گردی وحشتناک در این کره خاکی خواهیم داشت.

 

در این کتاب مواردی در همین زمینه ها را با ارائه آماری مستند به بحث می نشیند.

 

برخی نویسنده ها و روانشناسان از جمله نسیم نیکلاس طالب و دکتر آذرخش مکری (به نظر می رسد) هوش مصنوعی و آمار آن را نا کارآمد می دانند .

اما با پیش بینی انتخاب ترامپ توسط داده کاوی و همچنین رد نطریاتی از فروید که قبلا نمی شد آن را رد کرد با استفاده از داده های بدست آمده از موتورهای مدارک تازه ای خلق و شاید باید در اجرای برنامه هایی تجدید نظر کرد.

 

این کتاب برای دانشجویان و علاقمندان بیگ دیتا یا داده های عظیم که غالبار از گوگل و بینگ به دست می آید با جداول آماری از جستجو های کاربران و همچنین عنوان کردن کلمات مناسب در گوگل ترندز برای استفاده از این داده ها می تواند ایده های تازه ای به مغز ما تزریق کند.

اینکه چطور می توانیم با مهارت در علم داده اهداف خاصی را از داده ها استخراج کنیم یک مهارت رو به رشد و  آینده روشنی دارد.

داده های گوگل ترندز و داده هایی که در سایت ها جستجو می شود بسیار بیشتر از آن است که بتوان بدون داشتن علم و آگاهی از تکنیک های خاصی از آن به نتیجه درست رسید.

ما نمی توانیم بدون آگاهی از علم داده با سراغ رفع نیاز های روانی افراد باشیم اگر اینکار را بکنیم مثل این است که با تلسکوپی بدون هدف به آسمان نگاه کنیم و انتظار دیدن مریخ را داشته باشیم.

مشاهده و خرید از طاقچه

 

The book Everybody Lies examines the results of psychological statistics, and questions it.

For the importance of studying in this field and the future of this field, computer students need to include big data software and work with Google Trends in their program.

The pure and surprising point that is discussed in the book is the incorrect completion of psychometric and psychological forms by people, because by checking people’s Google searches,

it was found that most people do not understand what is written in the forms due to being in a crowd and They fill in under the influence of the crowd, not reality, but everyone is comfortable with Google.

Previously, it was mentioned in the “Book of All Things Perished”

that when a person’s social needs are met to some extent, he has a greater desire for false things, and if artificial intelligence leads him to the goal with a regular and indirect program. Don’t let us have a terrible setback on this planet.

In this book,

he discusses these issues by providing documented statistics.

Some writers and psychologists, including Nasim Nicholas Taleb and Dr. Azarakhsh Makri (it seems), consider artificial intelligence and statistics ineffective.

However, with the prediction of Trump’s election by data mining, as well as the rejection of Freud’s theories that could not be rejected before, by using the data obtained from engines, new documents are created, and perhaps the implementation of programs should be reconsidered.

This book can provide new ideas for students and those interested in big data or huge data, which is usually obtained from Google and Bing, with statistical tables of users’ searches, as well as naming suitable words in Google Trends to use this data. inject into our brain.

How we can extract specific goals from data with data science skills is a growing skill and has a bright future.

The Google Trends data and the data that is searched on the sites are much more than it is possible to get the right result without having knowledge and knowledge of certain techniques.

We cannot address people’s psychological needs without knowledge of data science. If we do, it is like looking at the sky with a telescope without an aim and expecting to see Mars.


امتیاز از 100 => 100=>

کتاب تفکر سریع و کند

Introducing the fast and slow thinking book
By Daniel Kahneman

کتاب تفکر سریع و کند

نوشته دنیل کانمن؛

 

به نظرم میشه این کتاب رو یکی از مراجع مهم روانشناسی و آگاهی از عملکرد سیستم های روانی قلمداد کرد.

معرفی کتاب های کانمن از جنبه پرداختن به مسائل روان شناسی کمتر شنیده شده نیز اهمیت دارد.

کانمن تو این کتاب مسائل روانی رو با اشتباهاتی که مشاهده و درک نمی شده بیان می کنه و مثال هایی از مطالعه های علمی و تایید این اشتباهات میاره و در نهایت راه برون رفت از این مسائل روانی رو نشون میده.

کتاب های کانمن به ترتیب؛

آشفتگی، تفکر سریع و کند، نویز و … مسائل روانی و آشفتگی ها و سو گیری های شناختی رو به طور کامل پوشش و راه حل ارائه می دهند.

از اونجا که دانستن این اشتباهات به جز مطالعه این دستاورد ها راه دیگه ای نداره پس میشه خوندن کتاب های کانمن رو برای همه لازم دانست.

دانشجویان کامپیوتر در سطح کارشناسی و ارشد حتما می توانند از کتاب های کانمن برای گرفتن ایده در پیاده سازی نرم افزار هایی که کمک شایانی از نظر روانی به کاربران بکند استفاده کنند.

 

کانمن بیشترین دلایل رو در جهت پیشبرد تصمیمی درست و ثابت شده که جایگزینی الگوریتم ها ماشینی با انسان است پیش میبرد.

چون یادداشت هایی که برای این کتاب انجام دادم در حین مطالعه بوده ممکنه خطر اسپویل وجود داره پس اگه میخواین کتاب رو مطالعه کنید مطالبی که در ادامه میاد رو پیگیری نکنید:

ذهن را ماشینی در نظر بگیرید که احساسات و منطق روی صندلی جلو نشسته و شما را پیش میبرند، به نظر شما کدام یک پشت فرمان نشسته اند؟ منطق یا احساسات؟

بله کتاب

با دلایلی روشن ثابت می کند احساسات پشت فرمان نشسته و منطق تصمیمات احساسی را با شیوه خاص خود توجیح منطقی می کند.

انرژی بخش منطق باید به کنترل تمام قسمت های بدن را به عهده داشته باشد پس سعی می کند با کمترین انرژی صرف شده سیستم را کنترل کند، پس تصمیم گیری را به احساسات واگذار می کند.

اما در مواقع ضروری زحمت توجیح منطقی تصمیمات احساسی را به عهده می گیرد.

احساسات چگونه تصمیم های مهم را می گیرد با تکیه بر تجربه ای مرتبط که برای  سیستم در گذشته رخ داده اگر این تجربه حس خوبی بدهد تصمیم گرفته خواهد شد.

(فیلم Inception  یا تلقین نحوه تغییر تصمیم فرد را با توجه به ایجاد احساسی در وی بدون اینکه فرد متوجه آن شود را به تصویر می کشد) به نظر می رسد بخش های زیادی از این فیلم که نقش اصلی آن را دیکاپریو بازی می کند از کتاب های کانمن گرفته شده است.

 

در بخشی از کتاب به تفاوت عقلانیت و هوش می پردازد و با دلایلی ثابت می کند عقلانیت با هوش فرق می کند

مثال قضات در کتاب مثال واضحی برای برتری عملکرد ماشین با انسان است در این مثال قضات ایالتی آمریکا را بدون اینکه در جریان قرار بگیرند .

برای موضوع “عفو مشروط” جنایتکاران زیر نظر می گیرند و به این نکته روانی مهم دست پیدا می کنند.

که قضات بعد از صرف نهار تعداد بیشتری از افراد را مورد عفو قرار می دهند و این تعداد بیشتر قابل توجه است.

مثال تشخیص صحیح پزشکان در ابتدای صبح هم از جمله مثال های کتاب آشفتگی کانمن است که با توجه به تحقیقات صورت گرفته برای نتیجه گیری نمی توان به سادگی از آن گذشت.

نکته دیگری در رابطه با ضعف سیستم های تصمیم گیری انسانی که در کتاب ذکر می شود بررسی نظرکارشناسان بعد از مشخص شدن نتیجه فرایندی که در آن زمینه نظر داده بودند، است.

به استناد تحقیقات چند ده ساله صورت گرفته مشخص شده است صحت نظر کارشناسان در مورد موضوعات برابر است با پرتاپ دقیق دارت به هدف توسط شامپانزه ها!.

 

پس باز هم نمی توان روی نظر کارشناسان برای پیش بینی آینده اهمیتی قائل شد.

(البته این مورد را با مثال هایی در ذهن داریم. اگه چند لحظه فکر کنیم می توانیم نطر کارشناسان زیادی را به خاطر بیاوریم که با جدید به خطرات یا پیامد هایی هشدار می دادند و اشتباه این نظربا رسیدن به موضوع مشخص شد.

از جمله زمستان سخت اروپا و توصیه سردار ب..ری با اروپاییان برای جمع کردن هیزم در همین لحظه از ذهنم گذشت که هیچ وقت اتفاق نیفتاد! شایدم جمع کردند 🤔)

 

در بخشی از کتاب با مثال هایی؛  اثر فلوریدا (تاثیر کلمات بر تفکر) اثر فکری حرکتی بررسی و پیشنهاد هایی موثر ارائه شد.

 

 

در این کتاب به این موضوعات نیز پرداخته شده است :

 • آزمون تداعی های دور
 • آبشار دسترس پذیری
 • آزمایش نیویورک
 • آزمایش دانشگاه افسری دایره و بدون نگاه پرتاب سکه
 • الگوی بازگشت به میانگین
 • فرمول  آمادگی جسمانی برای ارتش
 • مسئولیت پذیری اجتماعی بودن و غرور مردانه
 • تعداد مشاغل قبلی
 • نظم در کار
 • میزان تعامل با دوستان و فعالیت ورزشی

حقایق گذشته را به دست آورده و با توجه به آن نمره دادن به پارامتر هایی که به عنوان ارزیابی از کذشته افراد، نتایج آینده آن را مشخص می کند.

(حتی الگوریتم های ساده از انسان ها تصمیمات بهتری می گیرند)

 

اثر هاله ای و توهم هایی که افراد به آن دچار می شوند.

 

اینکه اتفاقی برای از نظر روانی ممکن است متفاوت باشد با این آزمایش که :

سه ظرف داریم ظرفی آب گرم در سمت چپ فرد، آب سرد در سمت راست فرد و ظرف بزرگتری با آبی با درجه دمای محیط در وسط ،

از فرد می خواهیم  دست چپ را در ظرف آب گرم و دست راست را در ظرف آب سرد فرو برد و مدتی نگه دارد.

بعد از مدتی از او میخواهیم هر دو دست خود را درون ظرف وسط قرار دهد.

در حقیقت ظرف وسط دمای محیط دارد اما چون یک دست فرد در آب سرد بوده و یکی در آب گرم به محض ورود دو دست به ظرف وسط در یک دست احساس سرما و یک دست احساس گرما غالب خواهد شد .

این نشانه را کانمن برای برداشت های متفاوت از یک اتفاق واحد مطرح می کند.

در جایی دیگر به بحث بازاریابی روانی می پردازد و عنوان می کند:

چون مردم به ضرر اهمیت بیشتری تا سود می دهند شرکت های بزرگ در تبلیغات بیشتر به جنبه از دست روفتن محصول و ضرر مشتری در صورت نخریدن تکیه می کنند مثال آن را خط زدن قیمت واقعی و نوشتن تخفیف زیر کالاها در فروشگاه های بزرگ ذکر می کند و دلیل آن را تاثیر روانی همین مسئله بر ذهن می داند.

 

در مثالی دیگر  اهمیت بیشتر آسیب ها و ترس ها برای ذهن را طرح کرده و مثال می زند که اگر مشغول خوردن کافه گلاسه باشید و سوسکی را زیر میز ببینید این سوسک می تواند اثر خوب لذت از کافه گلاسه را کم کند اما ده کافه کلاسه نمی تواند اثر حضور سوسک را کم رنگ کند .

 

 

در بخشی دیگر به طرح نظرسنجی گالوپ می پردازد و با مطرح کردن تمام جنبه های آن به این نتیجه ی رسد که  ثروت رابطه موثری بر شاد کامی ندارد.

دانلود و مطالعه کتاب 

Fast and Slow Thinking

by Daniel Kahneman;

In my opinion, this book can be considered as one of the important references of psychology and awareness of the functioning of psychological systems.

In this book, Kahneman explains psychological problems with mistakes that are not observed and understood, and gives examples of scientific studies and confirmation of these mistakes, and finally shows the way out of these psychological problems.

Kahneman’s books respectively;

Confusion, fast and slow thinking, noise, etc. completely cover and provide solutions to psychological issues and confusions and cognitive biases.

Since there is no other way to know these mistakes except by studying these achievements, reading Kahneman’s books can be considered necessary for everyone.

Computer students at the undergraduate and graduate levels can definitely use Kahneman’s books to get ideas for implementing software that will help users psychologically.

Kahneman advances the most reasons in the direction of advancing the right and proven decision that the replacement of algorithms is a machine with a human.

Because the notes I made for this book were while reading, there may be a risk of spoilers, so if you want to read the book, do not follow the following:

Think of the mind as a car with emotions and logic sitting in the front seat and driving you forward, which one do you think is sitting behind the wheel? Logic or emotion?
Yes, the book proves with clear reasons that emotions are behind the steering wheel and rationalizes the logic of emotional decisions in its own way.

The energizing part of logic must be responsible for controlling all parts of the body, so it tries to control the system with the least amount of energy, so it leaves the decision to emotions.

But when necessary,

he takes the trouble of rationalizing emotional decisions.

How emotions make important decisions based on relevant experience that happened to the system in the past,

if this experience feels good, the decision will be made.

(The movie Inception depicts how to change a person’s decision by creating an emotion in him without the person realizing it) It seems that many parts of this movie, which is played by DiCaprio, are taken from the book.

Hi Kahneman is taken.

In a part of the book, he discusses the difference between rationality and intelligence and proves with reasons that rationality is different from intelligence.

The example of the judges in the book is a clear example of the superiority of the performance of the machine over the human.

For the issue of “parole” criminals are monitored and this important psychological point is achieved. Judges pardon more people after lunch and this number is more significant.

The example of correct diagnosis of doctors at the beginning of the morning is one of the examples of Kahneman’s Confusion book, which cannot be simply passed over according to the research done to reach a conclusion.

Another point related to the weakness of human decision-making systems that is mentioned in the book is the review of experts’ opinions after the result of the process in which they gave their opinion is determined.

Based on several decades of research, it has been determined that the accuracy of experts’ opinions on issues is equal to the accurate shooting of darts at the target by chimpanzees!

So again, we cannot rely on the opinion of experts to predict the future.

(Of course, we have this case in mind with examples. If we think for a few moments, we can remember the opinions of many experts who warned about the dangers or consequences with the news, and the error of this opinion became clear when we got to the point.

Including the harsh winter in Europe and the advice of Sardar Barry to gather firewood with the Europeans, it never happened! maybe they collected it)

In a part of the book with examples; The Florida effect (the effect of words on thinking), the effect of intellectual movement was investigated and effective suggestions were presented.

In this book, these topics are also discussed:
Distant associations test
Accessibility waterfall
New York Experiment
The circle officer university experiment and without looking at the coin toss
Reversion to the mean pattern
Formula of physical fitness for the army
Social responsibility and masculine pride
Number of previous jobs
Order at work
The amount of interaction with friends and sports activity
Obtaining the facts of the past and according to that, giving a score to the parameters that determine the future results as an evaluation of the people’s past.

(even simple algorithms make better decisions than humans).

The halo effect and illusions that people experience.

What happened to psychologically may be different from this experiment that:

We have three containers, a container of hot water on the left side of the person, cold water on the right side of the person, and a larger container with water of ambient temperature in the middle.

We ask the person to dip his left hand in a container of hot water and his right hand in a container of cold water and hold it for a while.

After a while, we ask him to put both his hands in the middle container.

In fact, the middle container has ambient temperature,

but because one hand is in cold water and one is in warm water, as soon as both hands enter the middle container, one hand will feel cold and the other hand will feel warm.

Kahneman proposes this sign for different perceptions of a single event.

In another place, he discusses psychological marketing and says:

Because people give more importance to loss than profit,

big companies rely more on the aspect of product loss and customer loss if they don’t buy in advertising. For example, he mentions underlining the real price and writing discounts under the goods in department stores.

And the reason for that is the psychological impact of this issue on the mind.

In another example, he suggested the importance of injuries and fears for the mind

 


معرفی کتاب

امتیاز از 100 => 100=>

کتاب آشفتگی یا نویز 

Chaos or noise book

کتاب آشفتکی یا کتاب نویز:

این کتاب با دو عنوان از دنیل کانمن ترجمه شده است.

در این کتاب دنیل کانمن طبق شواهد علمی و مطالعاتی که انجام داده است به اصل تاثیر دو عامل را برا تمام تصمیمات و قضاوت های انسانی مسلم می داند؛

معرفی کتاب

سوگیری شناختی و آشفتگی؛

در مورد سوگیری صحبت هایی قبلا شده و به شخصه کتاب تفکر زائد از جعفر مصفا را نوعی بیان تفکرات کانمن را در زمینه سوگیری قبلا مطالعه و شباهت های زیادی از منظر های مختلف اما یا هدف یکسان در این دو نوشته وجود دارد.

سوگیری تحت تاثیر عوامل مختلفی است که در برداشتی که از کتاب قبلی داشتم آن را به موضوع فیلم تلقین نزدیک دانستم و به نظرم فیلم از روی نظریات روانشناسی مدرن و واقعی ساخته شده است و البته فیلمی حیرت انگیز به دلیل بیان واضح دلیل سوگیری شناختی از طرف فرد است.

اما در این کتاب کانمن به تاثیر آشفتگی ذهنی بر تصمیم گیری می پردازد .

عواملی مانند (گرما، هوا، صبح یا عصر و…) به طبق شواهد بر رفتار ما تاثیر مستقیم دارند.

در این کتاب در رابطه با موارد زیر صحبت و دلایلی اثباتی برای آن نقل می شود:

اصل پای شکسته معضلی برای مدل است، جایی مطرح می شود که استفاده از هوض مصنوعی برای پیش بینی برخی مسائل نا کارآمد است.

مثال این بخش از قرار چند دوست برای رفتن به سینما می گوید که به طور اتفاقی پای یکی از افراد می شکند و همه افراد می توانند پیش بینی کنند که آن فرد به سینما نخواهد آمد اما هوش مصنوعی هنوز امکان چنین پیش بینی را ندارد و البته این فقط و فقط به دلیل نداشتن اطلاعات لحظه است.

این روزهای بحث هوش مصنوعی بسیار پر رنگ است.

با وجود اینکه ماسک در سوالی درباره پیش بینی خطراتی که آینده را تهدید می کند اینگونه پاسخ می دهد:

اولین خطر برای دنیا و آینده زمین خطر آلودگی محیط زیست است .

دومین خطر برای آینده کره زمین داشتن بمب هسته ای برای کشور هاست.

سومین خطر برای آینده زمین عدم توانایی هوش مصنوعی در زمان تکینگی است.

بعد از این پاسخ متوجه می شویم که هنوز هوش مصنوعی خطر جدی برای آینده کره زمین نیست .

پس راحت تر می توانیم در مورد نتایج علمی آزمایشات دانیل کانمن برای عملکرد بهتر هوش مصنوعی از انسان حتی در زمینه ساده ترین آزمایشات پزشکی صحبت کنیم.

طبق تحقیقاتی که با ذکر مثال در کتاب مطرح شده است، حتی الگوریتم های ساده که با استفاده از مدل های گوشی تهیه شده اند بهتر ازپزشکان، قضات وحتی پیش بینی جرائم عمل می کنند.

 

در این کتاب نیز به اثر هاله ای و تاثیر آن بر تصمیم گیری با مثال ها و اثبات هایی  پرداخته شده است.

 

نکته جالب توجه دیگری که در تحقیقات به آن اشاره شده است اعجاب عدد 7 در روانشناسی است.

مثلا انسان ها در بیان خصوصیت های خوب یا بد نمی توانند بیشتر از هفت خصوصیت کاملا متمایز را ذکر کنند. یا جایی به دلایلی ثابت می شود وقتی تیم بیشتر از هفت نفر باشد احتمال برداشت صحیح از رفتار هم تیمی ها کمتر می شود .

به نظر می رسد برای آزمون ها اگر 7 سوال طرح شود به آزمون دهنده در پاسخ صحیح به سوالات کمک شده است .(نظر شخصی)

 

-آزمون شناختی Gma بیشترین صحت در پیش بینی آینده شغلی افراد دارد.

 

-تفکر فعالانه در ذهن باز بالاتر می روند، افراد با ذهن باز در مواجهه با نظرات جدید پیوسته ذهنشان را به چالش می کشند.

-در جستجوی افراد موفق بهتر است سراغ افرادی برویم که فعالانه به دنبال آن دسته ای از اطلاعات می روند که با عقاید قبلی‌شان در تضاد است آنها می توانند به شیوه ای روش مند اطلاعات جدید رابا دیدگاه فعلی‌شان منطبق کنند و مشتاقند در پایان این فرایند دیدگاهشان را تغییر دهند.

اما مردم تمایل دارند به رهبرانی اعتماد کنند که استوار صریح هستند کسانی که به نظر می‌رسد از اعماق وجودتصمیم درست را می دانند.

اما شواهد نشان می دهد اگر اوضاع بهبود یافته می خواهیم نیاز به راهبران گروه اول داریم.

 

-توصیه کسی را گوش کنیم که هوش بالاتری دارد.اما طرز فکر مردم هم مهم است شاید بهتر باشد کسی که ملاحظه بیشتری دارد را به جای فرد باهوش تر انتخاب کنیم

-مثلا در مقایسه دو فرد یکی قهرمان شطرنج و دیگیری نخبه سیاسی شاید بهتر است به تصمیمات قهرمان شظرنج نیز در زمینه های مختلف اهمیت خاصی داده شود.

 

-آموزش عدم سوگیری تاییدی به مردم بسیار مشکل است کسی که در یک رشته آموزش عدم سوگیری دیده است  در رشته ای دیگر این اشتباه را تکرار می کند.

 

-آشفتگی همیشه موجود است،حتی دما بیرون بر تصمیم گیری تاتیر دارد.

 

-هدف تصمیم گیرنده خوب باید پایبندی به سایه تردید باشد نه اینکه خود را مردی که زیاد می دانست تصور کند.

“هیچکاک”

 

-شامپانزه و دارت و تطابق با پیش بینی کارشناسان.

 

-سندرم روپوش سفید و فشارخون.

 

-پزشکان در صبح بیشتر تشخیص درست می دهند(یک دلیل برای استفاده از هوش مصنوعی در پزشکی).

 

-آزمون آپگار برای تشخیص نوزادان تازه متولد شده را می‌توان با سنسور هایی تبدیل به دستگاه کرد.

(ایده برای دانشجویان کامپیوتر پایان نامه ارشد یا تز دکترا).

از کتاب های کانمن به جهت سعی در فرموله کردن ویژگی های روانی می تواند ایده های بسیار مفید و کاربردی برای پیاده سازی در حوزه هوش مصنوعی و کامپیوتر گرفت.

-در پزشکی شیوه نامه هایی هست که پزشکان باید با پیروی از شیوه نامه ها بیماری هایی را تشخیص دهند از حمله دمای بدن فرد، رنگ پوست و ..

 

-شیوه نامه ها می توانند از آشفتگی ها بکاهند  و موارد خوبی برای پیاده سازی هوش مصنوعی هستند.

مثلا:

شیوه نامه ای برای تشخیص بیماری های مرتبط با گلو:

-نبود سرفه.

-وجودترشح التهابی.

-غدد التهابی ورم کرده در گردن.

-دما بالا تر از 194 درجه.

-بسته  به امتیازی که دریافت می کند به صورت دستی ثبت و  تشخیص داده می شود همین عامل باعث می‌شود کسانی که روانه آزمایش های سرطان ریه می روند کمتر می شود.(ایده برای ماشینی شدن).

 

-شیوه نامه میانجی برای استخدام سازمان ها.

 

یک عنوان کتابی که در تصمیم گیریالگوریتم ها به جای انسان با ذکر دلایلی مخلف است کشتار جمعی (ژنوسید) است .

 

The Book of Chaos or the Book of Noise,

this book has been translated by Daniel Kahneman with two titles.
In this book, Daniel Kahneman, according to the scientific evidence and the studies he has done,

basically considers the effect of two factors on all human decisions and judgments;
cognitive bias and confusion;
There have been talks about bias before,

and personally, I have read the book “Unnecessary Thinking” by Jafar Mosfa, a kind of expression of Kahneman’s thoughts on bias, and there are many similarities in these two writings from different perspectives but with the same goal.
Bias is influenced by various factors,

which in my impression of the previous book,

I considered it close to the topic of the movie Indoctrination, and in my opinion, the movie was made based on the theories of modern and real psychology, and of course,

it is an amazing movie because of the clear explanation of the reason for cognitive bias from is a person.
But in this book, Kahneman deals with the impact of mental confusion on decision making.
According to the evidence, factors such as (heat, weather, morning or evening, etc.) have a direct effect on our behavior.
In this book, we talk about the following and provide proofs for it:

The principle of the broken leg is a problem for the model,

where it is raised that the use of artificial pelvis to predict some problems is inefficient.
The example of this section is about a group of friends going to the cinema, and one of them accidentally breaks his leg,

and everyone can predict that that person will not come to the cinema, but artificial intelligence still does not have the possibility of making such a prediction, and of course This is only due to lack of current information.

These days the discussion of artificial intelligence is very colorful.
Although, in a question about predicting the dangers that threaten the future, Musk answers like this:
The first danger for the world and the future of the earth is the danger of environmental pollution.
The second danger for the future of the planet is having nuclear bombs for countries.
The third danger for the future of the Earth is the inability of artificial intelligence during the singularity.
After this answer, we realize that artificial intelligence is not a serious threat to the future of the planet.
So we can more easily talk about the scientific results of Daniel Kahneman’s experiments for artificial intelligence to perform better than humans even in the field of the simplest medical experiments.

According to the research mentioned in the book with examples, even simple algorithms prepared using phone models work better than doctors, judges and even predicting crimes.

In this book, the halo effect and its effect on decision-making are discussed with examples and proofs.

Another interesting point that has been mentioned in the research is the wonder of the number 7 in psychology.
For example, when expressing good or bad characteristics, humans cannot mention more than seven distinct characteristics. Or somewhere, for some. reason, it is proven that when the team is more than seven people, the probability of correctly understanding the behavior of the teammates decreases.
It seems that if 7 questions are asked for the tests, the test taker is helped to answer the questions correctly. (personal opinion)

– The GMA cognitive test is the most accurate in predicting people’s career future.

Active thinking is enhanced in an open mind, open-minded people constantly challenge their minds when faced with new ideas.

– In searching for successful people, it is better to look for people who actively seek information that contradicts their previous beliefs, they can methodically adapt new information to their current point of view, and they are eager to finish this process of their point of view. change the

But people tend to trust leaders who are steadfastly forthright, those who seem to know deep down what is the right decision.
But the evidence shows that if we want to improve the situation, we need the leaders of the first group.

– We should listen to the advice of someone who has higher intelligence. But people’s way of thinking is also important. Maybe it is better to choose someone who is more considerate instead of a smarter person.
– For example, in comparing two people, one is a chess champion and the other is a political elite, perhaps it is better to give special importance to the decisions of the chess champion in different fields.

It is very difficult to teach people about non-confirmation bias. Someone who has been taught about non-bias in one field repeats this mistake in another field.

Confusion is always present, even the temperature outside affects decision making

– The goal of a good decision maker should be to stick to the shadow of doubt, not to imagine himself as the man who knew too much.
Hitchcock

– Chimpanzee and darts and matching with experts’ predictions.

– White coat syndrome and blood pressure.

-Doctors make more correct diagnoses in the morning (one reason for using artificial intelligence in medicine).

– The Apgar test for diagnosing newborn babies can be converted into a device with sensors.
From Kahneman’s books,

in order to try to formulate psychological characteristics, one can get very useful and practical ideas for implementation in the field of artificial intelligence and computers.

– In medicine, there are guidelines that doctors must follow the guidelines to diagnose diseases based on a person’s body temperature, skin color, etc.

– Patterns can reduce confusion and are good cases for implementing artificial intelligence
For example:
Guidelines for diagnosing diseases related to the throat:
– There was no cough
– Existence of inflammatory discharge.
Swollen inflammatory glands in the neck.
– Temperature higher than 194 degrees.
– Depending on the score it receives, it is recorded and diagnosed manually, this factor causes the number of people who go for lung cancer tests to decrease. (idea for automation).

– Mediation letter method for recruiting organizations.

A book title that is wrong in making decisions by algorithms instead of humans, citing reasons, is mass killing (genocide).

شنیدن کتاب

 


 

امتیاز از 100 => 94

کتاب طرح بزرگ استیون هاوکینگ

 

کتاب طرح بزرگ 

یکی از کتاب های استیون هاوکینگ که از کتاب قبلی که معرفی شد تخصصی تر است . 

ممکن است با اشاره به بخشی هایی از آن کتاب اسپویل شود پس اگه تصمیم به مطالعه بدون سوگیری قبلی دارید لطفا ادامه متن را دنبال نکنید.

کتاب در قسمت های اول به پیدایش ادیان اولیه و دلیل پیدایش آن پرداخته جمله مهم در این بخش به نقل از هاوکینگ این هست:

“ظرفیت انسان برای جرم به گونه ایست که همواره راهی برای سرزنش کردن خود می یابد”

در ادامه وی سعی می کند که نظریاتی که قائل به وجود روح هستند را به سمت ابهام و دلیل روح را وجود غده صنوبری در مغز معرفی کند که البته کاملا بر پایه علم است .(غده پینه‌آل (به انگلیسی: pineal gland ) یا غده کاجی یا غده اپی‌فیز (به لاتین: epiphysis cerebri) یا غده صنوبری که غده رومغزی هم نامیده شده و به چشم سوم نیز معروف است تودهٔ بافتی مخروطی‌شکل کوچکی است که به وسیلهٔ ساقه‌ای به سقف بطن سوم مغز متصل است.)

 

از بخش های جالب اشاره به نظریات اثبات روح، نظریات و ادعا های دکارت بود که تاکنون در متون دینی ذهن من گم شده بود. به نقل از کتاب “جبرگرایی علمی بر رفتار فیزیکی حاکم است

دکارت ادعا می کند انسان دو بخش است 

 • بدن 
 • روح

“بدن تابع قوانین فیزیکی است اما روح تابع این قوانین نیست”

 

 نظر دکارت غده صنوبری مغز محل روح است و چشمه جوشان اختیار است.

 

جمله ای از علوم پزشکی و بینایی آمده که بی نهایت در اثبات دلایل هاوکینگ قدرتمند است، نقل از کتاب:

هیچ راهی برای حذف مشاهده گر یعنی ما که از طریق حسی است وجود ندارد

و تصور بر این است که مغز ما دنباله ای از سیگنال ها را از طریق اعصاب بینایی دریافت می کند.

این سیگنال ها در نوع تصویری که  شما می بینید دخالتی ندارند.

در شبکیه چشم نقطه کوری وجود دارد که در آن عصب بینایی به شبکیه متصل می شود و بخشی از میدان دید شما که دارای وضوح مطلوب است تنها منطقه کوچکی در حدود یک درجه از زاویه دید اطراف مرکز شبکیه است.

بنابراین اطلاعات خامی که به که مغز فرستاده می شوند تصویری مخدوش با یک سوراخ در وسط آن خواهد بود.

خوشبختانه مغز انسان این اطلاعات را پردازش می کند  یعنی ورودی های دریافتی از جانب دو چشم را ترکیب و جاهای خالی را با این فرض که ویژگی های تصویری مکان های مجاور مشابه و قابل جایگزینی هستند پر می کند.

بعلاوه اینکه مغز آرایه ای دو بعدی از اطلاعات شبکیه را خوانده و از آن اطلاعات برداشت سه بعدی ایجاد می کند .

به عبارت دیگر مغز تصویر یا مدل ذهنی می سازد.

وچنان خوب عمل می کند که از عینک وارونه استفاده کنیم بعد از مدتی مغز تصویر را درست می کند .”

 

در دلیلی دیگر از واقعی نبودن تصور و شناخت ما از دنیا به قانوان :

 

ممنوعیت نگهداری ماهی در تنگ در میلان ایتالیا اشاره می کند که به دلیل کروی بودن تنگ باعث می شود ماهی ها دنیای واقعی را واقعی نبینند و با دلیلی قاطع دید ما را به ماهی های درون تنگ از دنیا تعمیم می دهد.

 

در بخشی جالب به امواج و شکل موج ها اشاره می شود .

از جمله ای موارد : 

 • -تداخل سازنده تداخل مخرب
 • -موج های مخرب و سازنده
 • هر چه جسم بزرگتر باشد امواج کوانتومی ضعیف تری دارد
 • دوگانه موج یا ذره.
 • نور شبیه موج عمل می کند.
 • نور می‌تواند از ذرات تشکیل شده باشد که فوتون نام دارد.
 • یک فوتون تنها رو نمی تواند دید.
 • آزمایش دنینسون گرنر باکیبال (فرصت شدسرچ کن)
 • اصل عدم قطعیت نیز که تویگسط هایزنبرگ مطرح شد دلیل دیگری بر واقعیت های قابل مشاهده است.
 • مسئله برهم نهی کوانتومی تمام آزمایشات را با موفقیت پشت سرگذاشته است

 

نظریه های فیزیک را تقریبا از ابتدای حضور دانشمندان این حوزه مطرح می کند از جمله جالب ترین آن ها: 

 

یک نظریه میگه حال افراد بر گذشته افراد تاثیر داره.

 و در مورد گرمایش زمین که همیشه من تصور می کردم به دلیل استفاده از آلاینده های زیاده دلیل دیگری هم مطرح میشه :

جهان به سمت انبساط پیش میره و در آینده دما کره زمین در تمام نقاط یکسان خواهد شد . امااینکه چه وقت این اتفاق بیفتد سریع یا کند مشخص نیست . 

 

کتابی عالی که لازمه در کتابخانه داشته باشیم .

مطالعه از طاقچه

 

Stephen Hawking’s 

Big plan book
One of Stephen Hawking’s books is more specialized than the previous book that was introduced.

It may be spoiled by referring to parts of that book, so if you decide to read it without prejudice, please do not follow the rest of the text.

In the first parts, the book deals with the origin of early religions and the reason for its origin. The important sentence in this section, quoted by Hawking, is:

“Man’s capacity for crime is such that he always finds a way to blame himself”

In the following, he tries to introduce the theories that believe in the existence of the soul towards ambiguity and the reason for the soul is the presence of the pineal gland in the brain, which is of course completely based on science. or the epiphysis gland (in Latin: epiphysis cerebri) or the pineal gland, which is also called the intracerebral gland and is also known as the third eye, is a small cone-shaped mass of tissue that is connected to the roof of the third ventricle of the brain by a stalk.)

One of the interesting parts was the reference to the proof of the soul, Descartes’ theories and claims, which had been lost in the religious texts of my mind until now. According to the book “Scientific determinism governs physical behavior

Descartes claims that man is of two parts

Body
the ghost
“The body is subject to physical laws, but the soul is not.”

According to Descartes, the pineal gland of the brain is the place of the soul and it is the bubbling spring of will.

There is a sentence from medical and vision sciences that is infinitely powerful in proving Hawking’s reasons, quoted from the book:

“There is no way to remove the observer, us, who is through the senses

And it is thought that our brain receives a sequence of signals through the optic nerves.

These signals do not affect the type of picture you see.

There is a blind spot in the retina where the optic nerve connects to the retina, and the part of your field of vision that has optimal clarity is only a small area about one degree of visual angle around the center of the retina.

So the raw information sent to the brain will be a distorted image with a hole in the middle.

Fortunately, the human brain processes this information, that is, it combines the inputs received from the two eyes and fills in the blanks, assuming that the visual features of adjacent locations are similar and interchangeable.

In addition, the brain reads a two-dimensional array of retinal information and creates a three-dimensional impression from that information.

In other words, the brain creates a mental image or model.

And it works well to use upside down glasses, after a while the brain corrects the image.”

In another reason of the fact that our perception and understanding of the world is not real:

The ban on keeping fish in a strait in Milan, Italy points out that due to the sphericity of the strait, it makes the fish not see the real world as real, and with a decisive reason it extends our view of the world to the fish in the strait.

In an interesting part, waves and waveforms are mentioned.

Among other things:

Constructive interference and destructive interference
– Destructive and constructive waves
The larger the object, the weaker the quantum waves
Dual wave or particle.
Light acts like a wave.
Light can be made up of particles called photons.
It cannot see a single photon.
Denison Gerner’s Buckyball Test
The uncertainty principle, which was proposed by Heisenberg, is another proof of observable facts.
The quantum superposition problem has successfully passed all tests

He puts forward physics theories almost from the beginning of the presence of scientists in this field, including the most interesting ones:

A theory says that people’s present affects their past.

And in the case of global warming, which I always thought was due to the use of excessive pollutants, there is another reason:

The world is expanding and in the future the temperature of the earth will be the same in all places. But it is not clear when this will happen fast or slow.

An excellent book that we must have in the library.