پژوهش

پژوهش

موضوعات پژوهشی اخیر

-بهینه سازی اوزان فازی نوع 2 در یادگیری پس انتشار برای شبکه های عصبی با استفاده ازMOPSO

 

ریشه این مقاله بهینه سازی سیستم های استنتاج فازی نوع 2 با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چند هدفه ازدحام ذره (MOPSO) ارائه شده است.بهینه سازی سیستم های استنتاج فازی نوع 2 بااستفاده از برآورد اوزان فازی نوع 2 شبکه های عصبی پس انتشاراست.  نتایج شبیه سازی و مقایسه نسبی در میان شبکه های عصبی با اوزان فازی نوع 2 ومقایسه بدون بهینه سازی سیستم های استنتاج فازی نوع 2 ، شبکه های عصبی با اوزان فازی نوع 2 وبهینه سازی با استفاده از الگوریتم Mopso و شبکه های عصبی با اوزان فازی نوع 2 جهت ارائه و نشان دادن مزایای استفاده از روش های عامیانه الهام گرفته شده است.مطالعه براساس یک معیار پیش بینی شده، در سری زمانی Mackey-Glass (برای چهار تاخیر t=17 ) است.

Optimization of type-2 fuzzy weights in backpropagation learning for neural networks In this paper, the problem of Type-2 Fuzzy

Inference System’s optimization using Multi-Objective Particle Swarm Optimization (MOPSO) algorithm is presented. In order to optimize the type-2 fuzzy inference systems, we use the type-2 fuzzy weights of back-propagation neural networks. Comparing the results of the neural networks with type-2 fuzzy weights without optimization of the type-2 fuzzy inference systems, the neural networks with optimized type-2 fuzzy weights using the MOPSO algorithm, and the neural networks with type-2 fuzzy weights, we show that the bio-inspired methods have the superior performance. The comparative study is based on the Mackey-Glass time series problem for = 17.
Keywords: type-2 fuzzy, neural network, time series, MOPSO algorithm.
.
.

موضوعات

  • مدل آشوب در هوش مصنوعی
  • تفکیک کننده های خطی
  • آینده پیش بینی ها با هوش مصنوعی
  • روانشناسی فرهنگی با هوش مصنوعی
  • سنجش احساسات، اهداف با هوش مصنوعی

موضوعات برتر ارائه شده

HamidReza.Rezapour

HamidReza.Rezapour

research fellow

I am Hamid Reza rezapour. I am a master graduated at Imam Reza International University of mashhad. I am working in the library of Imam Reza in Ghaien since (Sale mashghol bkar)
My fields of interest are pattern recognition, data mining and machine vision.
My interest in research and existence of appropriate fields of study are the main reasons for continuing education in PhD degree and researching in the field of artificial intelligence
Follow

ارائه های برتر

پروژهای برتر دانشجویان در این بخش قرار میگیرد

حمایت از آموزش های رایگان آکادمیک
متن خود را در اینجا بنویسید...

مدرس

تماس با ما